h

Betaalbaar wonen

Door vorige colleges zijn plannen gemaakt om grote hoeveelheden betaalbare huurwoningen te slopen, en te vervangen door voornamelijk dure koopwoningen. Er wordt stevig gesloopt, maar veel vraag naar nieuwe koopwoningen is er niet, en nieuwbouwprojecten worden maar mondjesmaat opgeleverd. Voor veel van deze plannen zijn miljoenen geïnvesteerd in aankoop van gronden en panden. Een groot deel van deze miljoenen zullen we nooit meer terugverdienen. Daarom pleiten wij voor actualisatie van het Actieplan Wonen, waarbij we rust brengen in de woningmarkt en investeren in basiskwaliteit.

Onze voorstellen:

 • We gaan bindende afspraken maken met woningcorporaties over woningonderhoud. In het verleden zijn veel huurwoningen bewust of onbewust niet of nauwelijks onderhouden. De gevolgen van dit nalaten van de verhuurder wordt door diezelfde verhuurders vaak als argument gebruikt om sloopplannen te rechtvaardigen.
 • Renoveren heeft de voorkeur boven sloop. Sloop kan pas redelijk zijn in geval van bouwkundige noodzaak, en niet om demografische motieven.
 • Huurders krijgen zowel individueel als collectief meer invloed bij ingrepen in hun woning en leefomgeving. Al gemaakte afspraken met corporaties mogen daarvoor geen belemmering vormen.
 • Het recht op huurbescherming is een groot goed. Gemaakte afspraken tussen corporaties en gemeente mogen geen reden zijn om de huur eenzijdig op te zeggen. Bij sloop of ingrijpende renovatie zal de verhuurder de huurder een redelijk voorstel moeten doen. De gemeente zal pas een vergunning afgeven wanneer 70% of meer van de huurders met dat voorstel heeft ingestemd.
 • Eigenwoningbezitters die gezamenlijk een Vereniging Van Eigenaren vormen of zouden moeten vormen kunnen niet altijd voldoen aan het noodzakelijke beheer, onderhoud en renovatie van het geheel. Om achterstallig onderhoud te voorkomen moet tijdig en voldoende worden gespaard. De gemeente en de woningcorporaties hebben de uitdaging woningbezitters te informeren, adviseren en ondersteunen.
 • De huidige zware verkeersbewegingen en bedrijvigheden in de Rivierzone kunnen niet worden gecombineerd met wonen. De plannen voor de bouw van woningen in de Rivierzone moeten worden herzien en kunnen daarom in de huidige situatie niet worden uitgevoerd.
 • Nieuw te bouwen woningen moeten levensloopbestendig zijn, zodat met zo min mogelijk aanpassingen zo lang mogelijk thuis kan worden gewoond.
 • De gemeentelijke plannen voor woningbouw, stedelijke ontwikkeling en beïnvloeding van de bevolkingssamenstelling – Het Actieplan Wonen – is van vóór de woningmarktcrisis en economische crisis, en is daarmee achterhaald. We gaan de plannen herzien op basis van de huidige inzichten en realiteit.
 • Langdurig leegstaande (kantoor) panden worden geschikt gemaakt voor studenten- en jongerenhuisvesting.
 • Geen concentratie van huisvesting van arbeidsmigranten in één wijk, er dient dus een spreiding te zijn over de gehele stad.
 • Meldplicht voor bedrijven die arbeidsmigranten in dienst nemen. Zij dienen onder andere bij de gemeente te melden hoe de huisvesting zal plaatsvinden.
 • Daar waar plannen zijn om arbeidsmigranten geconcentreerd te huisvesten wordt vooraf overlegd met de omwonenden.
 • In wooncomplexen voor tijdelijke arbeidsmigranten dient een huismeester aanwezig te zijn die een eerste aanspreekpunt is voor bewoners en arbeidsmigranten.

U bent hier