h

Zonder achterstand naar de basisschool

18 december 2013

Zonder achterstand naar de basisschool

Door: Arnout Hoekstra. Om kinderen alle mogelijke kansen in het onderwijs te geven is het belangrijk dat ze zonder achterstanden aan groep 1 van de basisschool beginnen. Ouders, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen hebben daar in een bepalende rol. Als gemeente zien wij er op toe dat de kwaliteit van voor-en vroegschoolse educatie optimaal is en treden daar waar nodig regisserend en sturend op.

We werken samen aan een doorgaande leer- en zorglijn voor kinderen van 0 tot 23 jaar. Dat wil zeggen dat ondanks dat kinderen gedurende hun jeugd van de ene naar de andere school gaan de zorg en opleiding niet onderbroken wordt. Ook de overstap tussen peuterspeelzaal of kinderopvang naar basisschool moet zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Bijvoorbeeld door de lespakketten op elkaar aan te sluiten zodat ze qua opbouw van woordenschat in groep 1 verder gaan met waar ze op de peuterspeelzaal gebleven waren.

Extra aandacht gaat naar kinderen die als gevolg van de thuissituatie met een achterstand beginnen, bijvoorbeeld omdat de ouders slecht Nederlands spreken. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daarom ingestemd met mijn nieuwe nota ‘Onderwijskansenbeleid gemeente Vlaardingen 2013’. Met deze nieuwe nota wil de gemeente een dekkend en hoogwaardig aanbod van voorschoolse voorzieningen realiseren. In de lijn van de Vlaardingse onderwijsvisie “Alle kinderen zijn kansrijke kinderen” gaat deze nota niet langer over onderwijsachterstandenbeleid maar over onderwijskansenbeleid. Het beleid gaat uit van de mogelijkheden van jonge kinderen zelf en hun omgeving. In de beleidsnota zijn de doelen van het onderwijskansen beschreven. Voor 2014 stellen we 2,4 miljoen euro beschikbaar om dat mogelijk te maken.

De nota is hier te downloaden (PDF):Onderwijskansenbeleid bij RIB-2013-49

U bent hier