h

Gemeentelijke organisatie

Onze voorstellen

 • Over het algemeen leveren gemeentelijke herindelingen geen geld op maar kosten ze geld. Bovendien komt het bestuur verder van mensen af te staan. Wij zijn tegen een fusie tussen Vlaardingen en een of meerdere andere gemeenten, tenzij een meerderheid van de Vlaardingse bevolking hiermee via een referendum instemt.
 • Regionale samenwerking heeft de voorkeur boven gemeentelijke herindeling. Daar waar de kwaliteit kan worden verbeterd en kosten kunnen worden beperkt worden regionale samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van gemeentelijke taken gevormd. Daarbinnen moet ruimte zijn voor het maken van politieke keuzes door de individuele gemeenten.
 • De Metropoolregio is een ondemocratische en onoverzichtelijke bestuurslaag waar in Rotterdam en Den Haag een enorme machtspositie hebben. In plaats daarvan zijn wij een voorstander van losstaande samenwerkingsverbanden.
 • Bij regionale samenwerkingsverbanden moet de positie van de gemeenteraad duidelijk zijn. Daar hoort de verantwoordelijkheid te liggen. Inwoners van een gemeente moeten altijd bij de gemeenteraad aan kunnen kloppen als er problemen zijn.
 • Wanneer de gemeente bijeenkomsten organiseert maakt zij bij voorkeur gebruik van gebouwen van maatschappelijke organisaties en gemeentelijk vastgoed zoals sportkantines, de Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade 40, in plaats van dure commerciële voorzieningen.
 • De inhuur van externe medewerkers wordt beperkt tot maximaal 5% van het totale personeelsbestand.
 • De topstructuur van de gemeentelijke organisatie wordt beperkt: Minder wethouders, de gemeentesecretaris vormt de directie van de gemeentelijke organisaties zonder extra – en dure – aanvullende directieleden. Het aantal sectie- en afdelingshoofden wordt beperkt. Het percentage managers en overhead ten opzichte van het totale ambtenarenbestand wordt beperkt.
 • De dienstauto van het college wordt verkocht. De opbrengst zetten we apart en we gaan het Fonds Schiedam Vlaardingen, ondernemers en inwoners benaderen dit bedrag te verdrievoudigen. Met dit budget worden de komende vier jaar tweedehands kinderfietsen opgekocht. Deze worden opgeknapt met hulp van het repaircafe en locale fietsenwinkels. Via de Spring Foundation worden deze fietsen uitgegeven aan Vlaardingse kinderen die in armoede opgroeien.
 • De ambtelijke (en persoonlijke) ondersteuning van wethouders en raadsleden wordt beperkt. Het grote aantal medewerkers dat dagelijks bezig is met het ondersteunen van politici (communicatiemedewerkers, griffiemedewerkers, secretaresses, bodemedewerkers, medewerkers kabinet van de burgemeester) wordt drastisch beperkt. Zij die boventallig zijn worden elders binnen de organisaties ingezet.
 • De jaarlijkse uitgaven van de gemeenteraad worden beperkt door het verlagen van de fractiebudgetten, afschaffen van door de gemeente betaalde reisjes en hotelovernachtingen, campagnebudgetten, borrels en vergoedingen voor fractiemedewerkers. Wethouders krijgen geen dure telefoons maar kunnen zakelijke belkosten declareren op basis van het principe ‘Bring your own device’.
 • De dure parkeerabonnementen voor politici voor de nabijgelegen commerciële parkeergarage worden geschrapt. Politici worden geacht in Vlaardingen te wonen en zijn daarom niet van een auto afhankelijk om het stadhuis te bezoeken.
 • Ook de burgemeester wordt geacht zich aan de verkeersregels te houden. De ontheffing voor de burgemeester voor het negeren van stop- en parkeerverboden komt te vervallen. De uitzondering voor de burgemeester om op de stoep voor het stadhuis te parkeren komt te vervallen.

U bent hier