h

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Bij voorkeur in een omgeving waarin het kind zich prettig voelt en waar het veilig is.

Om de kwaliteit te waarborgen moet er voldoende individuele aandacht aan een kind geschonken worden. Dit is alleen te bereiken als we het onderwijs kleinschalig houden.

Onze voorstellen

  • Wij accepteren geen zwakke scholen. Daarom vormen we een speciaal team dat scholen die door de inspectie als zwak zijn beoordeeld naar acceptabel niveau gaat brengen.
  • We roepen een halt toe aan schaalvergroting in het onderwijs. Geborgenheid en de menselijke maat worden het uitgangspunt. Kinderen mogen niet de dupe worden van de drang van schoolbestuurders om door grotere gebouwen financiële voordelen te behalen.
  • Om te voorkomen dat het Rijk het geld voor onderwijshuisvesting direct bij de schoolbesturen onderbrengt gaat de gemeente samen met de schoolbesturen een corporatieve samenwerking aan waarin de bouw, het eigendom, beheer en onderhoud van schoolgebouwen wordt ondergebracht.
  • We vervangen alleen nog schoolgebouwen wanneer dit bouwkundig of onderwijskundig strikt noodzakelijk is.
  • Wij dragen bij aan de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen door het gebruik van kwalitatieve voor- en vroegschoolse educatieve programma’s af te dwingen. De programma’s van de voorscholen dienen naadloos aan te sluiten op de programma’s van de basisscholen.
  • De integratie van diverse groepen allochtone inwoners is belangrijk en verdient aandacht. Gemengde scholen verdienen de voorkeur omdat zij de integratie bevorderen en de ontwikkeling van het kind versterkt. Wij staan daarom negatief tegenover de komst van een Islamitische school, omdat dit integratie niet bevordert, maar eerder tegengaat. 

U bent hier