h

Diagnostiek jeugdpsychiatrie geen taak voor gemeenteambtenaren

15 januari 2014

Diagnostiek jeugdpsychiatrie geen taak voor gemeenteambtenaren

In dagblad Metro stond een tijd terug een column over gemeenteambtenaren die een zesdaagse cursus jeugdpsychiatrie krijgen om te kunnen beoordelen of jongeren wel of niet psychiatrische hulp nodig hebben. Iets wat vanzelfsprekend voorbehouden zou moeten zijn aan goed opgeleide deskundigen. Een raadslid vroeg mij of wij in Vlaardingen ook op deze manier diagnoses gaan stellen. Ik kan haar geruststellen: Nee, wij laten dat over aan deskundige en gekwalificeerde professionals zoals artsen en medisch specialisten.

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van een column over een stoomcursus jeugdpsychiatrie in de Metro van 22 augustus

2013 heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld, die wij in dit memo beantwoorden:

1. Klopt het dat er een stoomcursus jeugdpsychiatrie voor ambtenaren komt?

Wij waren niet op de hoogte van het bestaan van de in de column genoemde cursus.

2. Gaan Vlaardingse ambtenaren hier ook aan deelnemen?

Nee.

3. Zo ja: Bent u van mening, dat een cursus van 6 dagen jeugdpsychiatrie voldoende deskundigheid

oplevert om tot een juiste en afgewogen besluitvorming/doorverwijzing te kunnen komen?

Beantwoording van deze vraag is niet van toepassing.

4. Zo nee, hoe gaat het dan in Vlaardingen geregeld worden?

Definitieve besluitvorming over de inrichting van het nieuw Vlaardings jeugdstelsel zal in de loop van dit  jaar plaatsvinden. In de notitie Gewoon DOEN hebben wij de contouren en uitgangspunten beschreven. Bij de invulling van de nieuwe verantwoordelijkheden onderscheiden wij voor onszelf twee belangrijke rollen: beleidsregisseur en opdrachtgever.

De uitvoering laten wij over aan daartoe gekwalificeerde professionele instellingen. Jeugd- en

gezinsondersteuners die gezamenlijk een jeugd- en gezinsteam vormen vervullen hierin een spilfunctie.

Zij krijgen de taak om vragen en of behoefte naar opgroei- en opvoedondersteuning bij jeugdigen en of gezinnen, thuis, en in basisvoorzieningen te analyseren en te beantwoorden.

Voor advies en diagnose is een deskundig diagnostisch teams beschikbaar dat hen bijstaat.

Daarnaast behoudt de huisarts op basis van de Jeugdwet in het nieuwe stelsel zijn rol als doorverwijzer naar jeugdhulp. Dit geldt ook voor de medisch specialist en de jeugdarts.

 

Hoogachtend,

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen

U bent hier