h

College Vlaardingen weer door SP gesteund

4 september 1986

College Vlaardingen weer door SP gesteund

Ternauwernood is het PvdA-minderheidscollege gisteravond ontsnapt aan een situatie dat een voorstel tot gronduitgifte wordt geweigerd door een meerderheid van de gemeenteraad, terwijl de bouw • in dit geval van de parkeergarage - al in volle gang is. Het was weer de vijfmans-fractie van de SP, die het PvdA-college in het zadel hield. 

Aan de orde was een vrij formeel besluit, namelijk de gronduitgifte in erfpacht voor de bouw van een parkeergarage aan de Afrol. Een raadsbesluit om hier een parkeergarage te Het voormalig gebouw van Cirkel werd vorig jaar augustus grotendeels door brand verwoest en is nu weer opgeknapt. Het centrum houdt zich bezig met opvang, recreatie, hulpverlening, belangenbehartigingen, werkgelegenheidsprojecten, scholing en vorming van jongeren. bouwen is al eerder genomen. Het socialistische raadslid R. Poppe liet al direct aan het begin van de raadsdiscussie weten dat zijn partij destijds tegen de plannen voor deze garage gestemd heeft en nu ook tegen de gronduitgifte zou stemmen.

Op zich was deze duidelijke uitspraak een gevoelige klap voor het PvdA-coUege, die nu de steun van een andere oppositiepartij nodig had. Het CDA, de VVD en de SPG/RPF/GPV-fractie wilden echter eerst van het college de toezegging dat er een tweede lift zou komen in de uitgang welke een goede aansluiting zou moeten hebben met de Hoogstraat. Hiertoe diende fractievoorzitter M. W. Lensvelt (SGP/RPF/GPV) een motie in. Voorts wilden deze drie partijen dat het college een keiharde garantie zou geven dat de Groen van Prinstererstraat, nabij de Afrol, niet voor het verkeer zou worden afgesloten.

 

Lift

 

Het college van B en W ontraadde bij monde van wethouder B. Goudriaan de ingediende motie omdat het inpassen van een tweede lift de voortgang in de bouw zeker met zo''n zeven maanden zou vertragen. Wel zegde het college toe om bij de verdere planvorming in dit gebied te bezien of in de nieuwbouw op de hoek Afrol/Kornelis Speelmanstraat hier een lift ingepast zou kunnen worden die zou aansluiten op de Afrolgarage. De garantie dat de Groen van Prinstererstraat zou openblijven wilde het college niet geven omdat dit eerst in de inspraak besproken zou moeten worden. De ingediende motie werd uiteindelijk verworpen met de stemverhouding 16-18. De Socialistiese Partij, die inzag dat de drie oppositiepartijen, door het niet krijgen van de garantie over het openhouden van de Groen van Prinstererstraat en door het afwijzen van de motie, dan tegen het raadsvoorstel zouden stemmen, vroeg een schorsing aan.

 

Na de schorsing deelde fractievoorzitter de heer R. Poppe op een omslachtige wijze en onder het gejoel van de raadsleden uit de oppositie mee dat zijn fractie toch maar voor de gronduitgifte zou stemmen. In het politieke vakjargon heet dit het maken van keuzes; immers anders had het minderheidscollege zo''n grote nederlaag geleden dat eigenlijk sprake zou zijn van een motie van afkeuring. Mogelijk zou dan een rechtser college terugkomen en dat wil de SP niet..

Reactie toevoegen

U bent hier