h

Verkiezingsprogramma 2002-2006

6 februari 2002

Verkiezingsprogramma 2002-2006

Met dit verkiezingsprogramma wil de SP helder en duidelijk aangeven waarvoor ze de komende vier jaar staat. Zowel in als buiten de gemeenteraad willen we aan de slag voor alle punten uit dit programma. Maar de SP wil vooral de stem van de gewone mensen in de gemeenteraad laten horen. Dat is harder nodig dan ooit. Op het gebied van veiligheid, milieu, huisvesting, leefbaarheid van de woonwijken, sportvoor-zieningen en gemeentelijke tarieven ging de aandacht van het college vooral uit naar de gemeentelijke financiële aspecten en veel te weinig naar de behoeften en de zorgen van de bewoners. Van de doelstellingen van het PvdA, VVD en CDA college is weinig waargemaakt.

Vlaardingen? Eerste weg links!
een stad van en voor gewone mensen

Programma van de Socialistische Partij
afdeling Vlaardingen

2002/2006

1.1 Eerste weg links
Met dit verkiezingsprogramma wil de SP helder en duidelijk aangeven waarvoor ze de komende vier jaar staat. Zowel in als buiten de gemeenteraad willen we aan de slag voor alle punten uit dit programma. Maar de SP wil vooral de stem van de gewone mensen in de gemeenteraad laten horen. Dat is harder nodig dan ooit. Op het gebied van veiligheid, milieu, huisvesting, leefbaarheid van de woonwijken, sportvoor-zieningen en gemeentelijke tarieven ging de aandacht van het college vooral uit naar de gemeentelijke financiële aspecten en veel te weinig naar de behoeften en de zorgen van de bewoners. Van de doelstellingen van het PvdA, VVD en CDA college is weinig waargemaakt. De centrale doelstellingen van dit college waren o.a.;
voorwaarden creëren die de sociale samenhang in de stad versterken en de maatschappelijke participatie en werkgelegenheid bevorderen verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving doeltreffend en doelmatig werken met oog voor signalen uit de samenleving lastenverlichting nastreven.
Wat we zagen is sloop van betaalbare huurwoningen om plaats te maken voor dure koopwoningen. De wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn gestegen, er is prake van een nieuwe vorm van woningnood, gebaseerd op het inkomen. Als gevolg daarvan is sprake van meer in plaats van minder segregatie. Er is sprake van het ontstaan van een steeds scherpere scheiding, woonwijken voor mensen met een laag inkomen (waaronder vele Vlaardingers van allochtone afkomst) en woonwijken voor de betere inkomens. De sociale samenhang is daarmee achteruit gegaan. Ook de gemeentelijke tarieven en lasten stegen, de veiligheid bij calamiteiten is niet gewaarborgd. Culturele en maatschappelijke voorzieningen zijn achteruit gegaan, en als gevolg van verouderde bestemmingsplannen konden zich bedrijven vestigen die voor een grote toename van de verkeersdruk op doorgaande wegen in de stad zorgen. Tegen deze ontwikkeling heeft de raadsfractie van de SP zich met woord en daad verzet. Soms gericht aan dovemansoren soms met succes. Daarom is het hard nodig dat er andere wegen worden ingeslagen. De SP strijdt voor een samenleving die is gebaseerd op solidariteit en menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Deze uitgangspunten van de Socialistische Partij vormen de grondslag van dit programma. De eerste weg links dus.

1.2 Kritiekloos

De afgelopen jaren hebben PvdA, VVD en CDA wethouders geleverd voor het College van Burgemeester en Wethouders. De SP heeft een oppositionele rol in de raad gehad. Dat is niet het zelfde als "aan de zijlijn staan" zoals nog al eens wordt beweerd. Integendeel. Oppositie is onmisbaar en logisch in onze democratie. De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan van de stad, waarin alle partijen een even belangrijke rol moeten kunnen spelen. De volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad hebben dan ook belangrijke taken zoals: het aanstellen of afzetten van wethouders (dagelijkse bestuurders), het contoleren of de wethouders hun werk goed doen, toezien op een zo efficiënt mogelijk omgaan met de financiën van de stad en als belangrijkste taak het vertegenwoordigen van de bevolking. De raadsleden kunnen vragen stellen aan het college, zelf voorstellen doen en voorstellen van het college wijzigen of afwijzen. Helaas moeten we vaststellen dat de partijen die gezamenlijk een meerderheid vormen en het college in het zadel hebben gezet, het college vrijwel kritiekloos door dik en dun verdedigden.

14.3 Democratie
De SP raadsleden zullen, samen met alle andere actieve SP leden, de uitgangs-punten van dit programma als leidraad hanteren. Zij zullen zoveel mogelijk de kiezers betrekken bij het concretiseren van deze uitgangspunten. De strijd voor een mens-waardige samenleving is geen zaak van alleen de volksvertegenwoordigers. Democratie is meer dan eenmaal in de vier jaar stemmen. De SP zal alleen dan deelnemen aan een nieuw College wanneer een wezenlijk ander beleid mogelijk is. De (hoofd) zaken waarvoor we zullen strijden staan in dit programma. Daar gaan we voor, in het college of in de oppositie.

2 Huisvesting

2.1 Sloopplannen
Tussen nu en 2010 zijn er plannen om achtentwintighonderd huurwoningen in Vlaardingen te slopen. Het principe "bouwen voor de wijk" is daarbij allang vergeten. Het gaat vooral om ruimte te maken voor duurdere woningen, veelal koopwoningen. Het motto daarbij is dat er een teveel aan goedkope huurwoningen is. De cijfers van
Woonselectie Rijnmond tonen echter aan dat dit niet waar is. De afgelopen jaren is het aantal aanvragen voor een betaalbare huurwoning, zowel in Vlaardingen als in omliggende gemeenten, nauwelijks afgenomen, eerder toegenomen. Soms staan er meer dan honderd woningzoekenden in de rij. Er is sprake van de ontwikkeling van een nieuwe woningnood. Daarbij dreigen vooral de woningzoekenden met lagere inkomens weer in de hoek te komen waar de klappen vallen en van het kastje naar de muur gestuurd te worden. De gemeente voert nauwelijks een eigen volkshuisvestings-politiek. Dat laat ze over aan de geprivatiseerde woningbouwcorporaties waarmee afspraken worden gemaakt waarbij het financiële belang van de woningcorporatie veel te veel voorop staat. Waterweg Wonen, (de vroegere gemeentelijke woning-dienst) heeft plannen om 2800 woningen, voornamelijk portiek- etage en galerij-woningen in de Westwijk (daar is al veel gesloopt) en in Holy- Zuid en Babberspolder-Oost, te gaan slopen.

2.2 Nieuwbouw in de sociale huursector voor lagere inkomens
Bij nieuwbouw worden vooral dure koopwoningen neergezet. Als er bij nieuwbouw al sprake is van sociale woningbouw, gaat het om hoge aanvangshuren per maand. Dit heeft weinig met sociale woningbouw te maken. Op deze manier zijn nieuwbouwwoningen vrijwel onbereikbaar voor de lagere inkomensgroepen. Woningbouwcorporaties zijn steeds meer commerciële verhuurders geworden. De oorspronkelijke doelstelling van de vroegere woningbouwverenigingen, goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een smalle beurs, staat volkomen op de tocht. We zien in veel steden al, en dit fenomeen zal als het zo doorgaat niet aan

Vlaardingen voorbijgaan, dat huurders voor sloop moeten wijken en verhuizen naar de overgebleven goedkopere huurwoningen die op termijn ook op de slooplijst staan. Woningen die nu nog betaalbaar zijn voor de modale Vlaardinger worden door de jaarlijkse huurverhogingen en de "huurharmonisatie ineens" snel duurder.
Ruimte voor woningbouw is schaars. Nieuwbouw moet dus voor minstens de helft plaats vinden in de betaalbare sociale huursector. Daarbij denken wij bijvoorbeeld ook aan de woningbouwplannen in de rivierzone.

14.4 Integratie
Integratie vindt in belangrijke mate plaats in de woonomgeving (de winkel en de school). Scheiding per wijk van groepen mensen naar inkomensklasse is dus voor de integratie een slechte zaak. Sloop in delen van wijken voor de bouw van dure koopwoningen geeft niet meer differentiatie van de bevolkingsopbouw (zoals als doelstelling wordt verkocht), is uit onderzoek gebleken. Wel vindt er een segregatie plaats tussen de oude en die nieuwe bewoners, dus is er geen integratie maar segregatie, soms per wijk. Wijken voor de rijken met mooie, goed onderhouden woningen met veel voorzieningen en andere wijken voor de lagere inkomens met slecht onderhouden woningen.
Integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving is van heel groot belang. We moeten voorkomen dat er een "onderklasse" ontstaat. Integratie is niet iets dat "opgelegd" kan worden. Integratie zal mede in de woonwijken gestalte moeten kunnen krijgen. Het integratieproces stokt, wanneer er sprake is van een onevenredige verdeling tussen allochtonen en autochtonen in een bepaalde buurt. Op een verstandige en doordachte wijze moet voorkomen worden dat sommige wijken te snel te veel allochtonen moeten opnemen, terwijl andere wijken geen bijdrage aan het integratieproces hoeven te leveren. De SP is daarom voorstander van het bevorderen van de onderlinge sociale samenhang in de wijk. Juist het boven geschetste beleid van sloop en nieuwbouw, waarbij mensen met een lager inkomen moeten verkassen naar een wijk met nog betaalbare huurwoningen, vergroot de onevenredige samenstelling tussen Vlaardingers van allochtone afkomst en autochtonen in die wijken.
Daarom is het motto van de SP, als er sprake is van noodzakelijke vernieuwing van een woonwijk; BOUWEN VOOR DE BEWONERS VAN DE WIJK.

De SP zal zich inzetten voor:
 Voorzieningen in de buurt (bijv. buurthuizen) die de maatschappelijke samenhang en de veiligheid in de buurt bevorderen.
 Tegengaan van de vercommercialisering van de woningbouwcorporaties, evenals de jaarlijkse huurverhogingen die vaak hoger zijn dan het inflatiepercentage. Dat is desastreus voor vele Vlaardingers die zijn aangewezen op een huurwoning.
 Een zo groot mogelijke sociale samenhang in woonwijken en zorgdragen om opeenhoping van maatschappelijke problemen te voorkomen.
 Voldoende betaalbare huurwoningen voor het groeiend aantal alleenstaanden, bijv. door aanpassing van bestaande en door corporaties "afgeschreven" kleinere flatwoningen.
 Het opnieuw overal gratis verstrekken van de woonkrant.

 Het actief optreden tegen huiseigenaren en woningbouwcorporaties die hun onderhoudsverplichtingen niet nakomen.
 Het voorkomen en bestrijden van gettovorming in wijken, of in delen van wijken om integratie van Vlaardingers van buitenlandse afkomst te bevorderen.
 De bouw van meer sociale huurwoningen bij nieuwbouwplannen.
 Het aanpakken van achterstallig onderhoud in plaats dat dit wordt “opgespaard*" tot renovatie noodzakelijk is. De gemeente zal verhuurders die daarin nalatig zijn actief moeten aanschrijven en tot onderhoud verplichten.

3. Cultuur.

3.1 Cultuur
"Cultuur" is een veel omvattend begrip voor veel menselijke activiteiten die buiten het "werken om geld te verdienen en consumeren" liggen. Het gaat om een zeer belangrijke toegevoegde waarde van het dagelijks leven. In deze paragraaf zullen wij ons beperken tot de culturele activiteiten waarbij of waarin, mensen zelf actief zijn.

3.2 Buurthuizen en buurt- en wijkverenigingen
Buurthuizen, veelal beheerd door buurt- en/of wijkverenigingen, hebben een nuttige functie in de wijken. Daar wordt door vrijwilligers belangeloos veel tijd in gestoken. Deze buurthuizen zijn de culturele basis van de gewone man. Naast ontspanning zoal o.a. een 55+ soos, worden hier cursussen gegeven zoals teken- en schilderlessen, taalcursussen, bloemschikken, hobbycursussen, computercursussen enz. Deze buurthuizen dragen, waar mogelijk, bij tot integratie van allochtone Vlaardingers.
Het subsidiebeleid van de gemeente is er op gericht deze buurthuizen stelselmatig te korten in hun financiële mogelijkheden. De subsidie voor club- en buurthuiswerk is in handen gegeven van het bureau "Welzijnsprojecten" dat, naar onze mening, niet in staat blijkt te zijn een eerlijke verdeling toe te passen. Bovendien wordt jaar na jaar op de subsidie gekort waardoor de tarieven in deze buurthuizen steeds duurder worden en de cursussen door vooral de "oudere" burger niet meer gevolgd kunnen worden. Een goed voorbeeld van het beleid tot koud saneren van het buurthuiswerk is buurthuis "De Haven". In enkele jaren tijd heeft dit buurthuis van de ene locatie naar de andere moeten verhuizen. Ook nu is de huur van de huidige locatie per 1 januari 2003 opgezegd. Bij het zoeken naar een nieuwe locatie wordt geen ondersteuning verleend. Ook krijgen zij al jaren geen subsidie meer. De vele vrijwilligers van "De Haven" doen echter veel nuttig werk. Zo organiseren zij naast amusement en cursussen, voor geestelijk gehandicapten elke dinsdag een eetcafé, en elke zaterdagavond een soos. Juist dergelijke initiatieven die low budget zijn, omdat ze door vrijwilligers worden uitgevoerd, verdienen ondersteuning.

3.3 Voorzieningen voor ontspanning door culturele inspanning

De amateurkunst (muziekverenigingen en toneelgezelschappen) heeft moeite om de enorme bedragen op te brengen voor de huur van een locatie. Vlaardingen kent veel jongeren die zich bezig houden met het maken van muziek. Ruimten voor optredens en oefenen wordt echter vrijwel volledig aan het particulier initiatief over gelaten. Dat is niet alleen erg onverstandig maar ook onjuist. De gang van zaken rond Villa Musica is daar een voorbeeld van.
Er zullen ook gemeenschappelijke voorzieningen moeten komen om in de behoefte van goede en betaalbare ruimten voor optredens en oefenen te voorzien. Daarnaast zal er jaarlijks een Haringpop festival moeten komen om de Vlaardingse bands te "promoten" en bands uit andere steden de kans te bieden ook in Vlaardingen op te treden.
In Vlaardingen is al sinds vele jaren geen bioscoop meer. Vlaardingen moet weer een bioscoop krijgen, zo mogelijk in samenwerking met de stadsgehoorzaal, waar een breed scala aan films vertoond kan worden.

De SP zal zich inzetten voor:
 Het behoud van het club- en buurthuiswerk door middel van het handhaven van tenminste het huidige subsidiepeil.
 De subsidieverstrekking weer onder te brengen bij de gemeente in plaats van bij het bureau "Welzijnsprojecten”.
 Het extra steun verlenen aan die club- en buurthuizen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt.
 Podia waar amateur toneel en muziek beoefenaars kunnen optreden en oefenen.
 Het organiseren van het Haringpop festival.

4. Sport en spel

4.1 Tweedeling
Ook bij de sport dreigt de tweedeling toe te slaan door het beleid van de afgelopen jaren. De huur tarieven van velden en locaties zijn hoog te noemen. Dat is terug te vinden in de tarieven van de sportclubs. Veel sportvoorzieningen zijn al uit woonwijken verdwenen, en hebben plaats moeten maken voor woningbouw of andere voorzieningen. De SP heeft daarom een voorstel in de Raad ingediend om in de woonwijken op pleinen of andere daartoe geschikte ruimten, samen met sportverenigingen, sportactiviteiten te ontwikkelen. Dit voorstel is aangenomen

4.2 Spelen in de woonwijk
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat buitenspelen een positief effect heeft op de sociaal-emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling van kinderen, op het gezin, op de leefbaarheid in de buurt en op de langere termijn ook op de gezondheid. Naast vooral ook heel leuk, is buiten spelen goed voor kinderen; daaraan twijfelt niemand.
Desondanks is er een aanzienlijke groep kinderen - vooral in de steden - voor wie buiten spelen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is.

Kinderen van nu hebben eenvoudigweg minder bewegingsvrijheid, omdat vrije speelruimte in Nederland niet meer vanzelfsprekend is.
Het bebouwde oppervlak is de laatste 25 jaar verdubbeld, het aantal auto's, en daarmee het aantal parkeerplaatsen en de verkeersonveiligheid, is schrikbarend toegenomen van 4,6 mln in 1986 naar 6,3 mln in 1999 (CBS). Het aantal vierkante meters speelruimte per kind is daarmee steeds verder afgenomen. In woonwijken zal daarom, met veel meer aandacht voor het kind, veilige speelgelegenheid gecreëerd moeten worden. Per wijk zal minstens een onderzoek ingesteld moeten worden naar het spelen op straat in relatie tot de mogelijkheden. De norm die voorgesteld wordt als landelijk norm is ontwikkeld door de NUSO, de Landelijke Organisatie voor speeltuinwerk en Jeugdrecreatie, en Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Deze twee organisaties hebben in december 1999 in het “Handboek speelruimtebeleid” gemeenten geadviseerd de voorgestelde norm te hanteren voor een goed speelruimtebeleid. De norm komt in de praktijk neer op 300 m² buitenspeelruimte per hectare, oftewel 3%. Groenvoorzieningen zijn de longen van een stad. Deze voorzieningen zullen dan ook in elke woonwijk gehandhaafd of aangelegd moeten worden. Over alle woonwijken zullen groenvoorzieningen redelijk verdeeld moeten zijn.
In wijken met te weinig openbaar groen zal gezocht worden naar mogelijkheden om alsnog deze voorzieningen aan te leggen.

4.3 Jonge kinderen
Vooral voor de aller kleinsten is het van belang dat ze vrij, veilig en onbezorgd kunnen spelen. Dat wordt steeds moeilijker vanwege het verkeer en omdat er steeds minder voor speelruimte wordt gereserveerd. Daarnaast zien we dat de sportaccommodaties naar de rand van de stad verdwijnen. Juist de kleinere kinderen kunnen daar niet zonder begeleiding veilig naar toe. Dat heeft tot gevolg dat kleine kinderen steeds minder van jongs af aan met sport in aanraking komen. Het is van het grootste belang om sport en spel voor oud en jong weer hoog op de politieke agenda te plaatsen. De jeugd mag niet afgescheept worden met een paar rubber tegels en een basketbalnetje.

4.4 Zwembad
Vlaardingen heeft met “De Kulk" een mooi zwembad. De gemeenteraad moet echter weer meer inspraak krijgen in de hoogte van de tarieven etc. De huidige organisatie blijkt niet te werken en de hoge prijzen maken het zwembad voor velen onbereikbaar. Het voortbestaan van de zwemverenigingen moet door de gemeente worden gegarandeerd.

De SP zal zich inzetten voor:
 Voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en cultuur bereikbaar voor de gewone Vlaardinger.
 De garantie dat zwemverenigingen kunnen blijven bestaan,
 Sport en spel activiteiten voor de heel jeugdige Vlaardingers in de wijk op pleinen en ander geschikte plaatsen in samenwerking met sportverenigingen.
 Sportaccommodaties terug naar de wijk.

 Onderzoek naar omvang speelruimte per wijk voor jonge kinderen en toepassen van de voorgestelde norm waar dit tekort schiet.
 Meer openbaargroen in wijken waar naar verhouding te weinig is.

5. Onderwijs

Goed en toegankelijk onderwijs is een van de belangrijkste investeringen die de samenleving kan doen. Nederland is sterk achterop geraakt door de drastische bezuinigingen van de laatste twintig jaar. De problemen in het onderwijs staan in schril contrast met de huidige welvaart. Er is een rampzalig leraren tekort.
Veel scholen schieten te kort in veiligheid, hygiëne en schoonmaak. In Vlaardingen is men bezig met het IHP (integraal huisvestigingsplan). Daar mag, zoals in het verleden te veel is gebeurd, geen vertraging in komen. De wijkschool, met een laagdrempelige één-loketfunctie voor alle voorzieningen in een wijk, moet zo snel mogelijk in alle wijken van start gaan. Geen privé scholen in Vlaardingen. Het schoolzwemmen moet behouden blijven. Ter bevordering van de veiligheid op scholen met er een apart veiligheidsfonds komen. Nooduitgangen moeten goed bereikbaar zijn. Er moet jaarlijks minimaal één brandoefening gehouden worden.

De SP zal zich inzetten voor:
 Vermindering en op termijn afschaffen van de ouderbijdragen.
 Een goed veiligheidsbeleid voor scholen
 Ruimere budgetten voor het schoonmaken én schoonhouden van scholen.

6. Gezondheidszorg

14.5 Wachtlijsten
De wachtlijsten in de zorg nemen inmiddels dusdanige vormen aan dat er mensen zijn die letterlijk wachten tot ze een ons wegen. Tot de dood er op volgt.
Huisartsen lopen vaak radeloos te leuren met patiënten die met grote spoed moeten worden opgenomen. Of de op handen zijnde verdwijning van het Holy ziekenhuis uit Vlaardingen deze nood zal verminderen is nog maar de vraag
Ofschoon de zeggenschap van de gemeente op dit punt tamelijk gering is, moet zij actiever de landelijke overheid, zorginstellingen en zorgverzekeraars tot meer daadkracht manen om dit probleem veel sneller aan te pakken.

14.6 Weekendzorg
De gezondheidszorg in het weekend baart ons ernstige zorgen. De huisartsenpost bij het ziekenhuis werkt verre van optimaal. Ook het feit dat er in het weekend slechts één apotheek beschikbaar is voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam wekt geen vertrouwen op een goede afloop bij acute en ernstige gezondheidsklachten.

14.7 Faciliteiten

De gemeente moet een voortrekkersrol vervullen daar waar het gaat om het ontlasten van met name huisartsen. In samenwerking met zorgverzekeraars zouden locaties gesubsidieerd en gefaciliteerd moeten worden, waarbinnen een groep huisartsen onder één dak (HOED) kunnen werken. Op die manier kunnen zij hun tijd veel efficiënter indelen en kan voorkomen worden dat huisartsen en zèlf aan onderdoor gaan. Patiënten kunnen dan eerder, beter en uitgebreider onderzocht worden, hetgeen veel extra klachten, of erger!, kan voorkomen.

De SP zal zich inzetten voor:
 Het ruimhartiger subsidiëren van flankerend (ouderen) beleid.
 Een goede regeling voor spoedopnames voor de regio Waterweg Noord.
 Meer apotheekvoorzieningen in het weekend.
 Het opzetten van meer HOED-praktijken.

7. Ouderen

7.1 Zelfstandigheid
De ouderen van nu zijn steeds zelfstandiger. Algemeen is aanvaard dat ouderen, die dat zelf willen, zolang mogelijk in hun eigen huis en vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Om dit mogelijk te maken zal er op veel gebieden een "cultuuromslag" moeten plaatsvinden. De huidige ontwikkeling is vooral gericht op het aanbieden van zogenaamde "woonzorgpakketten". Daarbij staat enig commercieel belang van de aanbieders van deze "pakketten" vaak teveel op de voorgrond. Woonzorgsystemen, en de kwaliteit daarvan, dienen niet afhankelijk te zijn van wat men er voor kan betalen.

7.2 Woningaanpassing
Een belangrijke toekomst gerichte voorziening is het bouwen van levensloop bestendige woningen. Daarnaast zal het aanpassen van woningen aan de behoefte makkelijker en sneller moeten plaatsvinden. Daarvoor zal de gemeente harde afspraken moeten maken met de wooncorporaties en zelf bereidt zijn daartoe deel te nemen aan een projectmatige aanpak om het toenemend aantal senioren kwalitatief goede huisvesting te bieden met goede zorgvoorzieningen in hun directe nabijheid.

7.3 Voorzieningen
Er zullen meer, betere en vooral betaalbare voorzieningen moeten komen voor ouderen. Voor veel voorzieningen moet een eigen bijdrage worden betaald. Met name wanneer van verschillende voorzieningen tegelijk gebruik wordt gemaakt, vormen de gezamenlijke kosten een aanzienlijke aanslag op het totaal beschikbare budget van ouderen.

7.4 Lastige apparaten
De techniek gaat snel, zo snel dat ouderen het niet altijd kunnen bijhouden. Nieuwe apparatuur krijgt steeds meer functionele mogelijkheden. Dat kan behoorlijk lastig zijn. De gebruiksaanwijzingen zijn over het algemeen geen goede hulp om er uit te komen, vaak zelfs integendeel. Met behulp van vrijwilligers zouden bijvoorbeeld in buurthuizen, een hulpdienst voor lastige apparaten ingesteld kunnen worden.
De gemeente zal daartoe wel de middelen moeten bieden.

De SP zal zich inzetten voor:
 Goed functionerende alarmsystemen.
 Woonzorgvoorzieningen voor ouderen zoals een eerstehulppost, alarmsysteem, fysiotherapie en sociaalpsychischehulp.
 Voorzieningen waardoor ouderen kennis kunnen nemen van nieuwe technologische ontwikkelingen. Ouderen moeten gestimuleerd en geholpen worden bij het gebruik van nieuwe ICT mogelijkheden, zoals het leren omgaan met computers en het volgen van computercursussen.
 Beperking of afschaffen van de eigen bijdragen. Mensen met een zeer laag inkomen dienen de bijdragen vergoed te krijgen in het kader van het gemeentelijk minimabeleid.
 Het rekening houden met ouderen en gehandicapten, bijvoorbeeld bij het aanleggen van oversteekplaatsen, verkeerslichten, bushaltes, enz.
 Meer controle op toegankelijkheid van openbare ruimten en het vrijhouden van nooduitgangen.

8. Veiligheid

8.1 Calamiteiten
De veiligheid van de bevolking staat sinds de vuurwerkramp in Enschede hoog in het Vaandel. In Vlaardingen wonen wij in een industriële omgeving die zekere risico's met zich meebrengt. Daarnaast wonen we in een omgeving waar veel transport langs komt met gevaarlijke stoffen. Zonder in angst te moeten leven, moet er alles aan gedaan worden om bij calamiteiten schade en mogelijke slachtoffers te voorkomen.
Daarnaast moet de bevolking goed op de hoogte gebracht zijn van mogelijke risico’s bij calamiteiten. Een kaartje met "sluit ramen en deuren en luister naar de regionale omroep" als de sirene gaat is volstrekt onvoldoende. Iedere inwoner heeft het recht te weten wat er kan gebeuren en de overheid heeft zelfs de wettelijke plicht alle informatie te geven.
De gemeente is volgens de SP volstrekt nalatig waar het gaat om de informatie aan de bevolking.

8.2 De bevolking informeren over risico's
Een groot aantal bedrijven in en nabij Vlaardingen heeft een risicocontour waarbinnen ernstige schade kan ontstaan en mogelijk doden kunnen vallen bij een ernstige calamiteit. Delen van Vlaardingen liggen binnen verschillende risicocontouren van verschillende bedrijven. Daarnaast vindt er vervoer van vaak zeer gevaarlijke stoffen plaats over de weg en over de Waterweg. Er is een aantal bedrijven dat valt onder het Besluit Risico Zware Ongevallen 1999 (BRZO). Maar al in de jaren tachtig moesten deze bedrijven een extern veiligheidsrapport opstellen. Vanaf toen had de overheid al de plicht de omwonenden van de risico's op de hoogte te stellen.
Deze veiligheidsrapporten zijn ook mede bepalend voor de maatregelen die de overheid moet voorbereiden in geval er een calamiteit plaats vindt. In deze veiligheidsrapporten dient berekend te zijn wat het individueel risico voor omwonenden is.

Brandweer en hulpverleningsdiensten dienen met alle risico's rekening te houden bij opleiding en oefeningen. Uit vragen van de SP blijkt dat dit alles in Vlaardingen onvoldoende is geregeld.

8.3 Rampen bestrijdingsplan
Vlaardingen heeft wel een rampen bestrijdingsplan, maar de beoefening schiet tekort. De omwonenden hebben nimmer voldoende informatie gekregen over de risico's. Er zijn nooit oefeningen gehouden waarbij de bevolking betrokken is. Er is weliswaar een evacuatieplan, maar ook daarover is de bevolking niet geïnformeerd. Zodoende is er geen enkele garantie of het rampen bestrijdingsplan en het evacuatieplan als de nood aan de man komt, wel functioneren. Na Enschede en een ernstige ramp in 2001 met een kunstmestfabriek in het Franse Toulon zal beter beseft moeten worden dat een ernstig ongeval in een klein hoekje zit.

14.8 Wijkveiligheid
Criminaliteit begint over het algemeen in het klein. Met name inbraak in woning en auto wordt als zeer bedreigend ervaren. Bestrijding van kleine criminaliteit is dus het nemen van een voorschot op de toekomst. De wijkagent kan hierbij een belangrijke rol spelen en moet meer invloed kunnen uitoefenen op het politiebeleid.

De SP zal zich inzetten voor:
 Volledige en heldere informatie naar de bevolking over alle risico's die gelopen worden.
 Veiligheidsmaatregelen bij de bron, de bedrijven dus, indien risico's onaanvaardbaar hoog zijn.

9. Milieubeleid

De verlening van vergunningen in het kader van de wet Milieubeheer en de handhaving is "uitbesteed" aan de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. Het gemeentebestuur blijft echter verantwoordelijk voor het milieu en de vergunningverlening aan bedrijven. Het gemeentebestuur kwijt zich daar onvoldoende van. Te makkelijk worden vergunningen afgegeven waarbij onvoldoende gekeken wordt naar de effecten voor de omgeving. Een voorbeeld is de milieuvergunning vestiging voor de vestiging van "Van Gansewinkel". Er is onvoldoende aandacht geweest voor de milieugevolgen van de grote stoom vrachtwagenverkeer door de stad. Een bewoners comité met steun van de SP, heeft meer dan 1000 bezwaarschriften verzameld. "Van Gansewinkel" zal nu meedenken en meewerken om de aanvoer over water gerealiseerd te krijgen. De gemeente zal actief op moeten treden tegen vervuiling, stankverwekkers en hinder van bedrijven. Gevaarlijke en hinderlijke bedrijven en op- en overslag van gevaarlijke chemicaliën nabij woonwijken zullen aangepakt worden. Indien blijkt dat bestaande bedrijven gevaarlijk zijn of dat hinder en overlast regelmatig optreden, zullen vergaande maatregelen ter voorkoming van hinder en gevaar voorgeschreven worden.

De SP zal zich inzetten voor:

 Een verscherpt milieu en handhavingsbeleid.
 Het terug dringen van vrachtvervoer naar en van bedrijven door de stad.
 Het terug dringen van risico's door bedrijven voor de omgeving.

10. Parkeertarieven en gemeentelijke heffingen.

10.1 Parkeertarieven
Door het beleid van de gemeente is het verschil tussen parkeertarieven en gemeentelijke heffingen vervaagd. Feitelijk zijn gemeentelijke heffingen oneerlijk omdat ze niet inkomensgebonden zijn, in tegenstelling tot belastingen (die door Paars al heel wat minder eerlijk zijn geworden). Toch moeten gemeentelijke tarieven en heffingen gezien worden als belastinginkomsten ten dienste van de gemeentelijke financiën. Parkeertarieven zijn er echter om de kosten te dekken van handhaving. Toch zien we dat de parkeertarieven, en met name het bewonerstarief voor wijken met een parkeerregime, hoger zijn dan de kosten van handhaving. Onterecht worden deze parkeertarieven gebruikt als belastingheffing voor de gemeentekas.

14.9 Bewonersparkeren
Een voorstel van de SP om als principieel uitgangspunt te nemen dat tarieven voor belanghebbendenregeling voor het parkeren slechts kostendekkend moeten zijn is door de gemeenteraad niet aanvaard. Daarmee is het tarief voor bewonersparkeren een gemeentelijke belastingheffing geworden.
Dit acht de SP een volstrekt verkeerde ontwikkeling omdat de tarieven dan afhankelijk worden van willekeurige ontwikkelingen met de gemeentelijke financiën, b.v. als gevolg van slecht financieel beleid.

10.3 Reinigingsheffing
De reinigingsdienst is tegen de zin van de SP verzelfstandigd en samen gegaan met het ONS en Irado gaan heten. Dat zou efficiënter zijn en dus zou de reinigingsheffing lager kunnen gaan uitpakken. Daar is nog niets van te merken.

14.10 OZB
Ook aan de OZB kleven ernstige bezwaren. De SP is niet tegen belastingen, daarvan moeten belangrijke publieke taken van de overheid betaald worden. Maar dan moeten de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dat is met de gemeentelijke tarieven en belastingen niet het geval.
Rampenbestrijdingsplan In de OZB vormt de marktwaarde van een woning een deel van de berekenings-methode. De SP acht het onterecht dat huurders een deel (gebruikersdeel) aan OZB moeten betalen omdat huurders feitelijk niets te maken hebben met een eventuele marktwaarde van hun woning. Ook sportverenigingen die een eigen accommodatie bezitten met daarop opstallen (In eigendom) betalen hoge bedragen aan onroerend zaak belasting. In een aantal grote steden zijn sportverenigingen daarvan vrijgesteld.

De SP zal zich inzetten voor:

 Een tarieven stelling die niet uitgaat boven de werkelijk te maken kosten voor geleverde diensten.
 Vrijstelling van OZB voor sportverenigingen.
 Een onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke kosten voor het verbranden van een ton huishoudelijk afval bij de AVR.
 Verrekening van de kosten van parkeergarages met de eerst belanghebbenden, de winkelbedrijven (b.v. naar bedrijfsvloeroppervlakte)

11. De omgeving van de stad.

De omgeving van Vlaardingen munt niet uit in schoonheid en natuurwaarden.
De Holiërhoekse polder behoort nog tot het oudste en meest bijzondere landschap bij Vlaardingen. Hier zijn de laatste Vlaardingse melkveehouders gevestigd. Deze boeren dreigen te vertrekken omdat ze niet meer uit de voeten kunnen. Dat zou een verarming van onze toch al zo industriële stad betekenen.
Vooral omdat deze boeren bereidt zijn om met hun melkveehouderij een educatieve bijdrage te leveren voor onze jeugd en tevens het landschap open te stellen voor recreanten en zorg te dragen voor het onderhoud van paden. Die kans mag Vlaardingen niet laten liggen. Gebieden met een recreatieve functie als de Broekpolder zullen niet bebouwd worden. Dit betekent dat Vlaardingen geen buitenstedelijke gebieden meer heeft waar nog gebouwd kan worden.
Een ander uniek natuurgebied, Midden-Delfland, wordt bedreigd door het doortrekken van de A4-noord. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de komst van de A4.
Het roemruchte volksbos in de Lickebaert dat is aangelegd door 7000 tegen de dreigende komst van een afvalstort protesterende bewoners mag niet aangetast worden. Dit unieke bos wordt bedreigd door megalomane plannen voor een paardenracebaan, congrescentrum, vier sterren hotel en grote parkeerplaatsen. Dat mag niet doorgaan.

De SP zal zich inzetten voor:
 Het behoud van de boerenbedrijven in de Holiërhoekse polder en aanleg van vrije wandelpaden.
 Behoud van het Volksbos en het bestrijden van de voor dit bos vernietigende paardenracebaan plannen.

12. Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

Een betere werkgelegenheid is het middel bij uitstek om te zorgen voor een meer draagkrachtige bevolking. Aangezien de mogelijkheden voor een gemeente hiervoor zeer beperkt zijn zullen vooral arbeidsintensieve bedrijven aangetrokken worden.
Maatschappelijk nuttige arbeid in gemeentelijke dienst zal als zodanig volwaardig op basis van CAO-lonen of op basis van ambtelijke loonschalen betaald worden.
De mensen die thans via de gesubsidieerde banen werken in gemeentedienst moeten in vaste dienst worden genomen tegen een volwaardig loon. Gemeentelijk personeel dient in goede en veilige omstandigheden te kunnen werken.

De SP zal zich inzetten voor:
 Het in vaste dienst nemen van mensen die via gesubsidieerd werk bij gemeentelijke diensten werken.
 Veiligheid op de werkvloer voor alle gemeentelijke werknemers.

13. Verkeer.

13.1 Scheiding fietsverkeer en autoverkeer
Het verkeer is in veel buurten en wijken een probleem. Met name in wijken met smalle straten waar nog geen snelheidsbeperking van kracht is. Het fietsverkeer loopt nog op veel plaatsen onnodige risico's omdat er geen duidelijke scheiding is tussen fietspad en snelverkeer. Om het gebruik van de fiets te bevorderen zullen de komende jaren alle knelpunten aangepakt moeten worden door het aanleggen van een duidelijke scheiding tussen fiets en autoverkeer.

13.2 Fietsendiefstal
Het stelen van fietsen is nog steeds een ramp. Zo heb je een fiets, zo ben je hem weer kwijt. Het opsporen van fietsendieven door de politie komt meestal niet verder dan het opnemen van een aangifte.
Dit leidt tot verdere verloedering waar het gaat om begrip van "mijn en dijn". Bezien moet daarom worden of er afsluitbare fietsenstallingen kunnen komen in buurten waar geen eigen bergplaats is voor fietsen.

De SP zal zich inzetten voor:
 Het duidelijk scheiden van rijbanen voor fiets en auto.
 Onderzoek naar wens en mogelijkheid van gesloten fietsenstallingen in buurten.

14. Armoedebestrijding

14.11 Voorzieningen
Armoede is een kwaad dat met alle kracht bestreden dient te worden. Mensen die zijn aangewezen op een minimumuitkering zullen actief gewezen worden op voor hen bestemde voorzieningen. Controle van privé-gegevens zal tot het noodzakelijkste beperkt worden. De SP zal zich blijvend sterk maken voor een structurele oplossing van de armoede.
Verhoging van de uitkeringen is daartoe noodzakelijk. Dit is echter geen bevoegdheid van de lokale overheid, maar de gemeente zal hiervoor bij het Rijk aandacht blijven vragen.

14.12 Uitkeringen
Wanneer het Rijk uitkeringen bestemt voor bepaalde achterstandsgroepen, zal dit geld volledig voor dit doel worden aangewend. In geen geval mogen deze bedragen opgaan in de algemene fondsen, maar er zal naar manieren worden gezocht om het geld te besteden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, ook wanneer er sprake van onderuitputting is.

De SP zal zich inzetten voor:
 Een wezenlijk armoede bestrijdingbeleid om te beginnen met het in vaste dienst nemen van alle werkers bij gemeentelijke diensten.
 Alle tarieven die uitgaan boven de werkelijke kosten terug te brengen tot de werkelijke kosten.
 Een actieve benadering van de mensen die recht hebben op kortingen of teruggave van gemeentelijke heffingen en tarieven.
 Actieve toepassing van de bijzondere bijstand door mensen die buiten eigen schuld meer dan 3 jaar op het minimum zitten, te wijzen op hun rechten inzake bijdragen.

15. Gemeentelijke financiën.

15.1 Prioriteiten
De uitkeringen aan de gemeenten door de Rijksoverheid zijn weliswaar eerlijker verdeeld, maar de gemeentelijke financiële armslag is nog te beperkt om aan al zijn taken goed te kunnen voldoen. Desondanks zijn veel onnodige uitgaven gedaan. Veel geld is weggevloeid naar prestigeprojecten en adviesbureaus die niet direct tot nut van het algemeen beschouwd kunnen worden.
Juist vanwege de tekorten zal de gemeente meer dan ooit moeten bezien of bestedingen wel het hoogst mogelijke sociaal/maatschappelijke rendement hebben. Er zullen keuzen gemaakt moeten worden. Uitgaven waarvan de bevolking het meest direct nuttig resultaat zal ervaren krijgen prioriteit.

15.2 Aanbesteden projecten
Bij het aanbesteden van projecten zal scherp moeten worden toegezien op fraude door het maken van afspraken tussen aannemers. Daarvoor zal een deskundige aangetrokken moeten worden in gemeentelijke dient, of in samenwerking met de Waterweggemeenten.

De SP zal zich inzetten voor:
 Zuinige maar effectieve uitgaven van gemeenschapsgeld.
 Scherpere bewaking van de kosten bij aanbestedingen.

U bent hier