h

Vragen over het verdwijnen van betaalbare huurwoningen uit de Babberspolder-Oost

2 april 2002

Vragen over het verdwijnen van betaalbare huurwoningen uit de Babberspolder-Oost

De fractie van de Socialistische Partij is door een aantal zeer bezorgde huurders uit de Babberspolder-Oost benaderd met een aantal vragen. De SP fractie deelt hun zorgen en vragen. Wij maken ons met name zorgen over het risico van een veel te grote afname van het segment betaalbare huurwoningen in Vlaardingen.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Vlaardingen, 2 april 2002

Vragen artikel 36 Reglement van orde, betreffende plannen Babberspolder-Oost.

Geacht College,
De fractie van de Socialistische Partij is door een aantal zeer bezorgde huurders uit de Babberspolder-Oost benaderd met een aantal vragen. De SP fractie deelt hun zorgen en vragen. Wij maken ons met name zorgen over het risico van een veel te grote afname van het segment betaalbare huurwoningen in Vlaardingen.

l Een aantal jaren geleden waren de woningen nog goed genoeg voor forse huurverhogingen, nu zijn er sloopplannen.

1 Wat is de reden voor de sloopplannen?
§ Redenen van bouwtechnische aard?
§ Redenen van onderhoudstecnische aard?
§ Is er naar aanleiding van bovenstaande redenen een klachtenregistratie waar de sloopplannen op gebaseerd zijn?

l Fasering en aantal.
2 Kunt u de fasering van de sloopplannen aangeven?
3 Kunt u het aantal sloopwoningen per fasering aangeven?
4 Kunt u de fasering van nieuwbouw aangeven?
5 Kunt u het aantal nieuwbouwwoningen per fasering aangeven?
6 Kunt u de fasering en het aantal te verbeteren woningen aangeven van de woningen die goed bewoonbaar kunnen blijven?

l Wat komt er voor terug.
In het informatiebulletin nummer 2 van maart 2002 komt deze vraag ook terug. Citaat:”Deze vraag kon nog niet worden beantwoord. De projectgroep Babberspolder-Oost gaat daar namelijk samen met de bewoners plannen voor maken. Bewoners hebben via hun bewonerscommissies invloed op deze plannen.”

Dit roept nog vragen op.
7 Kunt u aangeven in welke richting (soort en aantal woningen) gedacht wordt bij de nieuwbouw?
8 Kunt u aangeven wat het tijdspad van de informatievoorziening is zodat bewoners tijdig de bewonerscommissie kunnen benaderen om zo hun invloed te kunnen uitoefenen?
9 Kunt u aangeven wat de nieuwe huurprijzen gaan worden?
10 Komen opbasis van dehuidige wet-en regelgeving ten aanzien van de huursubsidie (prestatienorm) alle bewoners na de nieuwbouw in aanmerking voor huursubsisdie?

l Sloop-nieuwbouw-terugkeer.
11 Kunt u aangeven wat de tijdsduur is tussen de sloop en de nieuwbouw op dezelfde plaats?
12 Kunt u aangeven wat de totale tijdsduur is tussen vertrek door sloop en terugkeer in een nieuwbouwwoning?
13 Is er een terugkeergarantie na vertrek door sloop?
14 Bent u met ons van mening dat een terugkeergarantie ook inhoud dat er 2 maal een verhuisvergoeding wordt gegeven ? (Van sloopwoning naar tijdelijke woning en van tijdelijke woning naar nieuwbouwwoning)

l Terugkeer
15 Bouwen voor de wijk, wordt er voldoende nieuw gebouwd zodat alle bewoners terug naar de wijk kunnen?
16 Verwacht u dat alle bewoners terugkeren naar de wijk?
17 Zo nee, kunt u aangeven welk percentage naar verwachting wel terugkeert?
18 Kunt u in dat geval ook aangeven waar de bewoners blijven die niet terugkeren?

l Aandeel gemeente bij vervolgplannen

“De gemeente blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Babberspolder-Oost, in samenwerking met Waterweg Wonen. De gemeente is natuurlijk ook verantwoordelijk voor het programma” aldus een gedeelte van de tekst uit Informatiebulletin 2

19 Houdt dit in dat de gemeente kennelijk mee kan bepalen of er recht op terugkeer is, en dus recht op 2x verhuiskosten?

l Sloopvergunning

20 Wanneer verwacht u dat Waterweg Wonen een sloopvergunning voor de Babberspolder-Oost aanvraagt?
21 Geldt deze sloopvergunning voor de gehele Babberspolder-Oost of wordt er per fase/complex een sloopvergunning gevraagd?

Met vriendelijke groet, mede namens een aantal bewoners van Babberspolder-Oost en de fractie van de Socialistische Partij

Martin Kappers
fractievoorzitter.

U bent hier