h

Asbestsituatie Stadsgehoorzaal

3 maart 2003

Asbestsituatie Stadsgehoorzaal

Ter voorbereiding op een komend overleg naar aanleiding van asbesthoudend materiaal in het Stadsgehoorzaal complex heeft onze fractie enig vooronderzoek gedaan. Dit leverde naar onze mening enkele schokkende bevindingen op. Uw college blijkt al vijf jaar volledig bekend te zijn met het risico dat voor de gezondheid schadelijke asbestvezels, als gevolg van ernstige beschadigingen van o.a. luchtkanalen van asbesthoudend materiaal in de lucht kunnen komen. Ook weet u al vijf jaar dat brokstukken asbesthoudend materiaal op de ruimten boven de plafondplaten van de
stadsgehoorzaal liggen als gevolg waarvan sprake is van asbestbesmetting.

Ook op andere plaatsen in het complex blijkt al vijf jaar van asbestbesmetting door verbrokkeling en beschadiging van asbesthoudend materiaal sprake te zijn. Adviezen ter bestrijding van het risico voor de gezondheid heeft u kennelijk al die jaren in de wind geslagen. Hierdoor is er al die jaren onnodig risico genomen ten aanzien van de gezondheid van personeel en bezoekers.Een en ander blijkt uit de asbest inventarisatie in uw opdracht verricht door Fibrecount nv Environmental Control (Fibrecount) in juli 1998, dossier DN80562R. Fibrecount constateerde toen reeds dat de luchtkanalen op verschillende plaatsen waren beschadigd.
Dat hierdoor de mogelijkheid bestond dat vezels in de lucht zouden komen. Uit metingen, verricht door Fibrecount, is dit toen overigens niet aangetoond. Maar in zijn rapportage schrijft Fibrecount; “Uit de resultaten van de luchtmetingen blijkt dat er in stationaire toestand geen emissie van asbestvezels uit de materialen: basisplaat, deuren, plafondplaten,losliggende platen, wandplaten en luchtkanalen vrijkomt. Zolang er niet tot asbestsanering wordt overgegaan adviseren wij u controlemetingen jaarlijks uit te laten voeren”.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 3 maart 2003

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Asbestsituatie Stadsgehoorzaal
complex.

Geacht college,

Ter voorbereiding op een komend overleg naar aanleiding van asbesthoudend materiaal in het Stadsgehoorzaal complex heeft onze fractie enig vooronderzoek gedaan. Dit leverde naar onze mening enkele schokkende bevindingen op. Uw college blijkt al vijf jaar volledig bekend te zijn met
het risico dat voor de gezondheid schadelijke asbestvezels, als gevolg van ernstige beschadigingen van o.a. luchtkanalen van asbesthoudend materiaal in de lucht kunnen komen. Ook weet u al vijf jaar dat brokstukken asbesthoudend materiaal op de ruimten boven de plafondplaten van de
stadsgehoorzaal liggen als gevolg waarvan sprake is van asbestbesmetting. Ook op andere plaatsen in het complex blijkt al vijf jaar van asbestbesmetting door verbrokkeling en beschadiging van asbesthoudend materiaal sprake te zijn. Adviezen ter bestrijding van het risico voor de gezondheid heeft u kennelijk al die jaren in de wind geslagen. Hierdoor is er al die jaren onnodig risico genomen ten aanzien van de gezondheid van personeel en bezoekers.Een en ander blijkt uit de asbest inventarisatie in uw opdracht verricht door Fibrecount nv Environmental Control (Fibrecount) in juli 1998, dossier DN80562R. Fibrecount constateerde toen reeds dat de luchtkanalen op verschillende plaatsen waren beschadigd.
Dat hierdoor de mogelijkheid bestond dat vezels in de lucht zouden komen. Uit metingen, verricht door Fibrecount, is dit toen overigens niet aangetoond. Maar in zijn rapportage schrijft Fibrecount; “Uit de resultaten van de luchtmetingen blijkt dat er in stationaire toestand geen emissie van asbestvezels uit de materialen: basisplaat, deuren, plafondplaten,losliggende platen, wandplaten en luchtkanalen vrijkomt. Zolang er niet tot asbestsanering wordt overgegaan adviseren wij u controlemetingen jaarlijks uit te laten voeren”.
Deze gegevens nopen ons tot het stellen van de volgende vragen;

1. Wat heeft het college met de onderzoeksresultaten en conclusies en aanbevelingen uit 1998 van Fibrecount gedaan?
2. Zijn er sindsdien jaarlijks luchtmetingen verricht?
 Zo nee waarom niet?
 Zo ja, is er dan ook gemeten tijdens niet stationaire situaties?
 Zo nee waarom niet?
 Wat waren de resultaten?
3. Waarom heeft de Raad in verband met de besprekingen rond deze problematiek van de Stadsgehoorzaal de rapportage van Fibrecount uit 1998 niet (of natuurlijk al niet al veel eerder) gekregen?
Het is verbazingwekkend dat u in januari 2002 wederom opdracht heeft gegeven om een asbestinventarisatie uit te laten voeren, nu door Alex Steward Environmental Services B.V (ASES). Verbazingwekkend, omdat zoals ons bleek in beide rapporten vrijwel de zelfde situaties omschreven
worden waarbij sprake kan zijn van het vrijkomen van asbestvezels. Zelfs de in beide rapporten voorkomende foto’s van beschadigd en verbrokkeld asbesthoudend materiaal, zijn vrijwel identiek. ASES geeft in zijn rapportage overigens zelf aan gebruik te hebben gemaakt van de resultaten van
her rapport van Fibrecount uit 1998. Een en ander lijkt aan te geven dat het college in de tussenliggende vijf jaar niets heeft gedaan om
mogelijke verspreiding van vrije asbestvezel te voorkomen.
4. Is deze conclusie juist? Zo ja, wat is dan de reden dat u het rapport en de aanbevelingen van Fibrecount uit 1998 in de bureaulade heeft laten liggen.
5. Is het normaal dat bij opdrachten voor een zelfde onderzoek aan een ander bureau door dat bureau gebruik gemaakt kan worden van eerder onderzoek dat door de gemeente is betaald?
In juli 1998 komt Fibrecount ook met een kostenraming ter sanering van alle omschreven situaties waar asbesthoudend materiaal in het Stadsgehoorzaal complex voorkomt.De totale kostprijs voor het saneren van alle asbesthoudende materialen bedroeg ƒ 255.000
(EUR 115.900) Ook ASES komt in december 2002 met een kostenraming met betrekking tot de sanering van de Stadsgehoorzaal. Het gaat dan om de sanering van vrijwel dezelfde asbestvoorkomens waarop Fibrecount vijf jaar eerder ook de kosten raamde. ASES komt echter uit op een totaal bedrag van EUR 378.000,- (ƒ 851.400 gulden) Wij begrijpen dat vijf jaar later de kosten gestegen kunnen en zullen zijn, en de Euro van nu en de gulden van toen, ook na verrekening, niet meer dezelfde waarde zullen hebben. Maar dat de saneringskosten in vijf jaar ruim driemaal over de kop zouden zijn gegaan lijkt ons wel erg veel van het slechte. 6. Kunt u aangeven wat de reden zou kunnen zijn van de grote verschillen tussen de
kostenraming van Fibrecount in 1998 en ASES in 2002?
7. Acht u het mogelijk dat de door ASES geraamde kosten wat aan de erg hoge kant zijn?
 Zo ja, bent u bereidt Fibrecount wederom een kostenraming te laten opstellen?
 Zo nee waarom niet?

Tot slot,
Uit de rapportage van Fibrecount 1998 en ASES 2002 blijkt dat er wel metingen zijn uitgevoerd maar geen asbestvezels in de lucht zijn aangetroffen. Fibrecount spreekt over metingen tijdens een stationaire situatie. Dat wil zeggen juist niet in situaties waarbij asbestvezels vrij zouden kunnen komen en zich zouden kunnen verspreiden door werkzaamheden, het betreden van ruimten waar sprake is van asbestbesmetting (de foto’s uit beide rapporten laten daarover geen twijfel bestaan), en maximaal gebruik van de luchtventilatie. Gezien de constateringen van recount (1998) wat betreft de beschadigingen aan de luchtkanalen waardoor er vanuit het luchtkanaal vezels in de lucht terecht kunnen komen die schadelijk zijn voor de gezondheid, en de aanbeveling om deze luchtkanalen daarom te voorzien van een coating,

8. Bent u bereidt metingen te laten verrichten onmiddellijk nadat de luchtventilatie minimaal 24 uur op maximale capaciteit werkt?
 Zo nee, waarom niet?
9. Bent u bereidt onmiddellijk opdracht te geven tot het saneren van die situaties waar sprake is van asbestbesmetting door brokstukken asbesthoudend materiaal, b.v. boven de plafonds van de Stadsgehoorzaal, waardoor asbestvezels vrij kunnen komen of zich zouden kunnen verspreiden, vooruitlopend op verdere discussie en mogelijke besluitvorming?
 Zo nee waarom niet?
10. Is de Arbeidsinspectie op de hoogte van de asbestsituatie in de Stadsgehoorzaal?
 Zo nee, bent u bereidt de Arbeidsinspectie onderzoek te laten uitvoeren in het kader van de arbeidsomstandigheden ten aanzien van mogelijke
asbestbesmetting?
 Zo nee waarom niet?
Wij verzoeken u antwoorden op deze vragen te geven minimaal een dag voordat de raad met het college over de situatie rond de Stadsgehoorzaal zal overleggen. Overigens willen wij bij deze nog eens benadrukken dat het behoud van de Stadsgehoorzaal voor de SP voorop staat. De asbestproblematiek zal voor onze fractie geen reden zijn om zelfs maar over sloop te denken.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de Socialistische Partij
Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier