h

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Babberspolder-Oost

7 maart 2005

Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Babberspolder-Oost

N.a.v. de krantenberichten “Nieuw jasje voor de Babberspolder” (Groot Vlaardingen 3 maart
2005) “Bouw Babberspolder kan beginnen” (Maasstad weekbladen editie Vlaardingen 3
maart 2005) krijgen wij vanuit Babberspolder oost vele vragen over het slaan van de eerste paal, gepland
voor eind maart.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 7 maart 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: ontwikkelingen
Babberspolder oost

Geacht college,

N.a.v. de krantenberichten “Nieuw jasje voor de Babberspolder” (Groot Vlaardingen 3 maart
2005) “Bouw Babberspolder kan beginnen” (Maasstad weekbladen editie Vlaardingen 3
maart 2005).
krijgen wij vanuit Babberspolder oost vele vragen over het slaan van de eerste paal, gepland
voor eind maart.

Op 17 december 2003 hebben wij middels art. 36, vragen gesteld over de intentie tot sloop
van het eerste deel.

Op 9 februari 2004 (STW/2004/5341) heeft u onze vragen beantwoord. Bij deze antwoorden
heeft u een bijlage gevoegd, behandelende de artikel 19 WRO procedure.

Uit deze bijlage citeren wij het volgende:
Begin citaat.
Momenteel wordt het Eindverslag van de over het concept van het Stedenbouwkundig Plan
gehouden inspraakprocedure opgesteld en zullen wij daarover eind januari 2004 een beslissing
nemen. Na dit besluit wordt het Stedenbouwkundig Plan ter instemming aan de
provincie (Provinciale Planologische Commissie) voorgelegd.
Na verwerking van mogelijke reacties van de provincie zal het Stedenbouwkundig Plan vervolgens
door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hierna zullen wij bij Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland de zogenaamde "specifieke" verklaring van geen bezwaar voor de
uitvoering van de eerste fase van de herstructurering van de Babberspolder-Oost
aanvragen.
Met gebruikmaking van deze "specifieke" verklaring van geen bezwaar kunnen wij dan in
één beschikking zowel de vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening als
de bouwvergunning voor de 1e fase van de gewenste herstructurering van de
BabberspolderOost verlenen.
Voordat deze "dubbel"-beschikking afgegeven kan worden dient het bouwplan, op grond van
het bepaalde in artikel 19 a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, nog wel
gedurende een periode van 4 weken ter inzage te worden gelegd. Hierdoor wordt voor een ieder de mogelijkheid
geopend om binnen deze 4 weken schriftelijk zijn zienswijze tegen het gaan verlenen
van deze vrijstelling bij ons college kenbaar te maken.
Na afloop van deze termijn van ter inzageligging kunnen wij een besluit op mogelijk ingediende
zienswijzen nemen en vervolgens genoemde "dubbel"-beschikking nemen.
Einde citaat.

Na.v. dit citaat en om de bewoners antwoord te kunnen geven hebben wij de volgende
vragen:
1. Het besluit van de provincie is inmiddels binnen. Wanneer wordt het
stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad voorgelegd?
2. Wanneer wordt de “specifieke” verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten
aangevraagd?
3. Wanneer wordt zowel de vrijstelling ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening als de bouwvergunning voor de 1e fase van de gewenste herstructurering
verleend (in de genoemde één beschikking)?
4. Wanneer wordt het bouwplan, op grond van het bepaalde in artikel 19 a, lid 4 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, gedurende een periode van 4 weken ter inzage
gelegd ?
5. Is het desondanks mogelijk dat eind maart toch de 1e paal wordt geslagen? Zo ja, op
welke gronden?
Tot slot : Onlangs heeft het college van B&W de stelling gedeponeerd dat er geen
sloopvergunning afgegeven wordt voordat de nieuwbouwplannen gereed zijn. Een stelling
die de SP van harte onderschrijft. Toch hebben wij hier nog de volgende vraag bij:
6. Worden de woningen pas aan het woonbestand onttrokken en dichtgespijkerd op het
moment dat de sloopvergunning van kracht wordt? Zo niet op welk eerder moment
dan?
7. Indien woningen langdurig staan dichtgespijkerd, acht u het dan, in de zin dat deze
woningen als verhuurbare woning feitelijk zijn gesloopt, niet hetzelfde als sloop?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat is dan de waarde van de stelling “niet slopen voor nieuwbouwplan” ?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier