h

Schriftelijke vragen over dioxine in het Lickebaert

7 juli 2005

Schriftelijke vragen over dioxine in het Lickebaert

Naar aanleiding van de herhaalde dioxine problematiek in het Lickebaert gebied is de SP fractie wat verontrust over het gemak waarmee melkveehouderijen “op slot moeten”, de lokale bevolking slecht geïnformeerd word aangaande mogelijke risico van eten uit eigen moestuin en de veroorzakers van de dioxine emissie nu kennelijk niet te vinden blijken te zijn. Naar onze mening komt de dioxine niet zonder eerst de lucht ingeblazen te zijn naar beneden.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 7 juli 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Dioxine Lickebaert

Geacht college,

Naar aanleiding van de herhaalde dioxine problematiek in het Lickebaert gebied is de SP fractie wat verontrust over het gemak waarmee melkveehouderijen “op slot moeten”, de lokale bevolking slecht geïnformeerd word aangaande mogelijke risico van eten uit eigen moestuin en de veroorzakers van de dioxine emissie nu kennelijk niet te vinden blijken te zijn. Naar onze mening komt de dioxine niet zonder eerst de lucht ingeblazen te zijn naar beneden.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen;
1. Kan het college de raad informeren door middel van toezending van het onderzoeksrapport van de DCMR met het commentaar van het college op het onderzoeksrapport?
2. Is het college tevreden met het NIET vinden van de veroorzaker(s), zoals uit berichten van de site van de DCMR is te concluderen, van de herhaalde dioxine besmetting?
Zo nee is het college dan bereid om druk uit te oefenen om het onderzoek uit te breiden naar alle bedrijven waar verbrandingsproces plaatsvinden zoals o.a. met de fornuizen van de Petrochemische bedrijven en bedrijven waar stoffen onder temperaturen verwerkt worden?
Zo nee waarom niet?
3. Is het college anderszins bereid druk uit te oefenen tot dat er werkelijk is achterhaald waarom er regelmatig te hoge dioxine gehaltes gevonden worden op Vlaardings grondgebied?
Zo ja, welke middelen denkt het college daartoe te kunnen gebruiken?
4. Is het college bereid om de getroffen melkveehouders te steunen om bij overheid of bedrijfsleven schadevergoeding te krijgen? (mochten melk niet afleveren en dieren moesten drie maanden langer op stal blijven dus extra voer en andere kosten zonder inkomen, buiten eigen schuld)
5. Bent u met ons van mening dat het nu eens afgelopen moet zijn met regelmatig te hoge dioxine gehaltes op ons grondgebied te moeten vaststellen?
Zo ja welke andere ideeën of middel, dan die wij u nu voorstelden, heeft u mogelijk in petto om eindelijk werkelijk er iets aan te doen?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter SP

U bent hier