h

Schriftelijke vragen over financiële steun voor gemeenten met een slappe bodem

11 oktober 2005

Schriftelijke vragen over financiële steun voor gemeenten met een slappe bodem

In het VNG blad Binnenlandsbestuur 26e jaargang van 30 september 2005 lazen wij het bericht dat volgens een concept rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor gemeenten in het Noord- en Zuid-Hollandse veenweidegebied een extra uitkering vanwege verzakkingen gerechtvaardigd zou zijn. Het zou volgens berekeningen in genoemde publicatie om enige miljoenen euro’s kunnen gaan. Aangezien een groot deel van de wijk Holy ook op voormalig veenweidegebied is gebouwd lijkt het onze fractie voor de hand te liggen dat ook Vlaardingen van genoemde regeling gebruik zal kunnen maken. De verzakkingen in de wijk Holy zijn ernstig, ook zeker tientallen centimeters, zoals in genoemd artikel over de gemeente Gouda word omschreven. De ophogingwerkzaamheden hebben lang op zich laten wachten.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, Oktober 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde.

Onderwerp: financiële steun voor gemeenten met een slappe bodem.

Geacht college,

In het VNG blad Binnenlandsbestuur 26e jaargang van 30 september 2005 lazen wij het bericht dat volgens een concept rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor gemeenten in het Noord- en Zuid-Hollandse veenweidegebied een extra uitkering vanwege verzakkingen gerechtvaardigd zou zijn. Het zou volgens berekeningen in genoemde publicatie om enige miljoenen euro’s kunnen gaan. Aangezien een groot deel van de wijk Holy ook op voormalig veenweidegebied is gebouwd lijkt het onze fractie voor de hand te liggen dat ook Vlaardingen van genoemde regeling gebruik zal kunnen maken. De verzakkingen in de wijk Holy zijn ernstig, ook zeker tientallen centimeters, zoals in genoemd artikel over de gemeente Gouda word omschreven. De ophogingwerkzaamheden hebben lang op zich laten wachten

Daarom hebben wij de volgende vragen;
1. Kent u het genoemde artikel in het blad “Binnenlandsbestuur”?
2. Heeft de lange tijd voordat er in de Holy met de ophogingwerkzaamheden is begonnen mogelijk iets te maken met de ontwikkelingen wat betreft rijkssteun voor slappe bodems?
3. Is de gemeente Vlaardingen bij de genoemde “jarenlange Lobby” voor een hogere uitkering voor gemeenten met woonwijken op voormalige veenweidegebieden met slappe bodem betrokken? Zo nee, waarom heeft de gemeente Vlaardingen dan niet deelgenomen aan deze “lobby”?
4. Heeft de gemeente Vlaardingen een extra bijdrage in de gevolgen van de slappe onderbodem geclaimd? Zo ja wat was het resultaat? Zo nee waarom dan niet en gaat het college dan alsnog aan de bel hangen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet
namens de SP fractie

Ingrid Wijker

U bent hier