h

Huurders van bedreigde woonwijken slaan handen ineen

19 december 2005

Huurders van bedreigde woonwijken slaan handen ineen

Op initiatief van de SP Werkgroep Volkshuisvesting hebben bewoners van de Indische Buurt en de Babberspolder – Oost op maandag 19 december besloten gezamenlijk aan de slag te gaan tegen sloop en woningnood.

Babberspolder-Oost

Er is een Platform tegen Sloop en Woningnood opgericht door bewoners van de Babberspolder en de Indische Buurt. Besloten is ook bewonersorganisaties uit andere delen van Vlaardingen te benaderen om deel te nemen aan het Platform. Het zojuist opgerichte Platform zal op korte termijn zijn standpunten en werkwijze formuleren.

De naam van het Platform staat nog niet vast, wel dat er iets moet gebeuren om het tij van sloop van betaalbare huurwoningen en oplopende woningnood te keren. Het bestaande Bewonerscomité Babberspolder – Oost is hiermee uitgegroeid tot een voor heel Vlaardingen belangrijk initiatief. Dit gebeurde niet zomaar. De aanwezigen konden schrijnende voorbeelden en ervaringen met het beleid van gemeente en Waterweg Wonen geven.

Schrijnende voorbeelden hoe bewoners die als meer dan 30 jaar in de wijk wonen, zonder ook aar enig overleg, te horen krijgen dat ze op termijn op moeten krassen. Voorbeelden van nog maar kortgeleden uitgevoerd grootonderhoud dat nu met sloop bedreigd word.

Met veel enthousiasme is gesproken over mogelijkheden om samen de gemeente en Waterweg Wonen te dwingen na te denken over de sloopplannen.

Betaalbare woningen slopen betekent namelijk nog verder toenemen van de woningnood. Vooral voor mensen met een wat lager inkomen. En er is al spraken van een snel toenemende structurele woningnood huurders van gesloopte woningen voorrang hebben. Wat nu al is gesloopt is nog maar het begin. Tot 2015 dreigt het slopen in de Babberspolder door te gaan en in de Indische Buurt komt Waterweg Wonen plotseling ook met sloopplannen. Ook in de wijk Holy zijn plannen, die wel is waar wat socialer lijken, maar waar ook sloop van betaalbare huurwoningen en belangrijk onderdeel vormen.

Besloten is om vooral in te zetten op bewustmaking van de gemeenteraad, Waterweg Wonen en andere huurderorganisaties, dat het slopen echt afgelopen moet zijn. Renoveren op verschillende niveaus zal de wijken meer opknappen dan alleen dure koop en wat dure huur bouwen, omdat dan de huidige bewoners kunnen blijven en nog bestaande sociale samenhang overeind blijft.

Het Platform zal op korte termijn, dus met de aanvang van 2006, zijn standpunten en werkwijze opstellen in een soort manifest tegen sloop en woningnood.

U bent hier