h

Schriftelijke vragen montalwoningen

1 juni 2006

Schriftelijke vragen montalwoningen

Naar aanleiding van een brief die door de Raad voor Medezeggenschap in Wonen en leven aan de
bewoners van de Floris Montal is gestuurd, waarin tot onze vreugde wordt vermeld dat Waterweg
Wonen de mening van de bewoners zwaar mee laat wegen in hun besluitvorming voor wat betreft het
slopen van deze woningen heeft de SP de volgende vragen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 tijdelijk Reglement van Orde: Montalwoningen.

Geacht college,

Naar aanleiding van een brief die door de Raad voor Medezeggenschap in Wonen en leven aan de
bewoners van de Floris Montal is gestuurd, waarin tot onze vreugde wordt vermeld dat Waterweg
Wonen de mening van de bewoners zwaar mee laat wegen in hun besluitvorming voor wat betreft het
slopen van deze woningen heeft de SP de volgende vragen.

1 Kan het college ons vertellen hoe wij de waarde van deze brief moeten inschatten?, dus hoe
doorslaggevend de mening van de huurders zal zijn ten aanzien van het standpunt van Waterweg
Wonen dat slopen toch de beste optie is
2 Kan dit schrijven van het RMWL aan de Montalbewoners betekenen dat WaWo in de toekomst bij
voorgenomen sloop in andere wijken ook de mening van de bewoners zwaarder dan in het verleden
gebeurde mee laat wegen? Wat zou kunnen leiden tot afzien van de sloop, en WaWo overgaat tot
hoogwaardige renovatie.

Met vriendelijke groet,

Fractie SP
Ingrid Wijker

Raad voor Medezeggenschap in Wonen en Leven
Inschrijving K.v.K.: 24332483 Lidmaatschap woonbond nr. 105811 Bankrekening nr: 495188182
1
Secretariaat:p/a J.M. v. Assendelft, Marnixlaan 21, 3132 PL Vlaardingen
Tel: 010-2342020 • Mob. 06-20782688 • Fax 010-2343747 • E-mail: rm.wl@planet.nl
Onderwerp: brief aan bewoners Flores Montal
Kennummer: 0360506
Aan de bewoners van de Flores Montalwoningen.
Vlaardingen, 30 mei 2006
Geachte bewoners,
Zoals u weet hebben wij, mede namens u, Waterweg Wonen geadviseerd niet tot sloop van
uw woningen over te gaan. In ons gekwalificeerd advies hebben wij geadviseerd de woningen
te ontduplexen, onderhoud te plegen en leegstaande woningen weer te verhuren.
Het verheugt ons u te kunnen mededelen, dat onze gezamenlijke inspanningen er toe hebben
geleid, dat de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen bereid is zijn besluit te
heroverwegen en overleg wil voeren over alternatieve scenario’s met betrekking tot de
instandhouding van uw woningen.
In zijn reactie heeft hij geschreven dat hij van mening blijft, dat de sloop van de woningen in
zijn ogen de beste oplossing is, maar dat de mening van de huurders en de mening van de
huurdervertegenwoordiging, de RMWL, zwaar weegt bij de uitvoering van de voornemens
van Waterweg Wonen.
Voorts heeft hij ons, als uw vertegenwoordiger, uitgenodigd om met hem te overleggen over
de wijze van instandhouding van de woningen. Wij geven aan dat verzoek graag gehoor en
zullen, samen met een aantal bewoners van de betrokken woningen, binnenkort een afspraak
met hem maken.
Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de volgende stappen die wij nu
gaan zetten.
Met vriendelijke groet,
Hans Riemens
voorzitter RMWL

U bent hier