h

SP fractie blij met toezegging van de wethouder over Meldpunt ouderen mishandeling

12 november 2006

SP fractie blij met toezegging van de wethouder over Meldpunt ouderen mishandeling

Tijdens de behandeling van de begroting, op 8 en 9 november, heeft SP raadslid Erica Toering doormiddel van een motie de raad het voorstel gedaan om de wethouder te verzoeken tot het uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om een meldpunt ouderen- mishandeling op te starten. Tevens is het voorstel om een campagne te starten om over dit onderwerp meer bekendheid te geven bij de Vlaardingse bevolking.

De wethouder heeft aangegeven dat hij binnen twee weken de raad zal informeren over de mogelijkheden. De SP heeft hier naar gevraagd, omdat uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 20 ouderen geestelijk, lichamelijk dan wel sociaal wordt mishandeld en dat dit waarschijnlijk nog maar een topje van de ijsberg is. Vaak zijn het de familieleden zelf die deze mishandeling toebrengen, en het de mantelzorgers, dan wel de professionele verzorgers, zijn die hiermee in aanraking komen en dan niet weten waar ze terecht kunnen.

In afwachting op de resultaten van de toezegging van wethouder Oostrom heeft Erica Toering de motie teruggetrokken. Indien nodig wordt deze op een later moment als nog ingediend.


MOTIE
Meldpunt ouderen- mishandeling

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 08-11-2006;

Kennis genomen hebbend;
• Het feit dat uit onderzoek is gebleken dat in Nederland 1 op de 20 ouderen geestelijk, lichamelijk dan wel sociaal wordt mishandeld,
• En dat de onderzoekers van dit fenomeen vermoeden dat dit slechts het topje van de ijsberg is.

Overwegende;
• Dat het in Nederland gaat om meer dan 100.000 ouderen.
• Dat deze ouderen dit vaak niet durven te melden, omdat dit vaak gebeurd door hun eigen familie en de ouderen in veel gevallen afhankelijk zijn van deze familie leden.
• Dat professionele verzorgers en mantelzorgers vaak niet weten waar ze aan moeten kloppen bij een vermoeden van mishandeling van ouderen
• Dat de gemeente Vlaardingen door de wet WMO meer en meer een zorgplicht krijgt voor deze groep Vlaardingers
• Dat er in meerderen steden waar onder Rotterdam al sprake is van een dergelijk meld punt.

“Verzoekt het college”;
• Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot het onderbrengen van een meldpunt ouderen-mishandeling bij het meldpunt huiselijk geweld In Vlaardingen.
• En ook een campagne voor op te starten om dit meldpunt onder de aandacht van de Vlaardingse bevolking te krijgen.
• En rapporteert zijn bevindingen uiterlijk het tweede kwartaal van 2007 terug aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,
Erica Toering

U bent hier