h

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

7 juni 2007

Motie tegen collegevoorstel wonen in Broekpolder: Broekpolder moet groen, en is geen woonlocatie

De raad heeft zich al eerder uitgesproken tegen huisvesting in de Broekpolder. Nu wordt weer opnieuw geprobeerd om binnen de Broekpolder een woonlocatie aan te wijzen. Het gaat om een woonfunctie voor de dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperkingen ‘Woutershof’ aan de Broekpolderweg. Stichting ‘de Bruggen’ wil graag ook mensen met een verstandelijke beperking laten ‘wonen’ op die locatie. Nu zijn wij van mening dat er zeker voorzien moet worden in een woonvoorziening voor gehandicapten indien nodig. De raad heeft zich echter duidelijk uitgesproken als het gaat om het groen houden van de Broekpolder, en dat we in de Broekpolder geen huisvesting willen hebben.

Vanavond dienen GroenLinks, VVD en SP een motie in om wederom uit te spreken tegen wonen in de Broekpolder.

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 7 juni 2007, behandelend de Jaar­stukken 2006;

Overwegende:

- dat op blz. 43 van de jaarstukken staat vermeld dat onderzoek heeft uitgewezen dat het ruimtelijk mogelijk is op de locatie Woutershof aan de Broekpolderweg verstandelijk gehandicapten van De Bruggen te huisvesten;

- dat dit het mogelijk zou maken dat de Broekpolder voor deze personen een woonfunctie gaat ver­vullen;

- dat deze ontwikkeling in tegenspraak is met het Streekplan 2020 (RR2020) waarin, mede op basis van de inzet van raad en college, de Broekpolder de bestemming heeft gekregen van “Openlucht­recreatiegebied / Stedelijk groen”, dit in afwijking van het aanvankelijke plan van de Stadsregio om de Broekpolder aan te wijzen als locatie voor (landelijk) wonen;

- dat de raad op 9/10 november 2005 een motie heeft aangenomen, waarin het college verzocht wordt het gemeentelijke bestemmings­plan voor de Broekpolder in overeenstemming te brengen met het Streekplan 2020;

- dat het in de jaarstukken verwoorde onderzoek hiermee niet valt te rijmen;

Spreekt als zijn oordeel uit:

- dat gezien de eerdere discussie over bebouwing van de Broekpolder en de uitkomst daarvan geen medewerking dient te worden verleend aan het realiseren van welke woonfunctie dan ook in de Broekpolder;

- dat een passende oplossing van de huisvestingsbehoefte van cliënten van De Bruggen op korte termijn gevonden moet worden

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de GroenLinks-fractie,
Jack Tsang

Namens de SP- fractie
Alke van Marsbergen

Namens de VVD-fractie
Jacqueline van Es

U bent hier