h

Realisatie geluidsscherm A20/Westwijk vertraagd

3 augustus 2007

Realisatie geluidsscherm A20/Westwijk vertraagd

De realisatie van het geluidsscherm langs de A20, ter hoogte van de Westwijk is wederom vertraagd. Door de vondst van twee forse waterleidingen is de aanleg voorlopig uitgesteld tot najaar van 2007.
SP Fractievoorzitter vroeg hierover opheldering aan wethouder Versluijs na klachten uit de wijk. Zo zijn eind vorig jaar al de bomen gekapt en de grond bouwrijp gemaakt, hierdoor is het er niet mooier op geworden, en is het geluidsdempende effect van de bomen verloren gegaan zodat de overlast er alleen maar erger op geworden. Gisteren reageerde de wethouder met een notitie over de stand van zaken.

 Google Earth / Aerodata International Surveys
TV Rijnmond: Vlaardingers niet af van overlast A20

Brief Arnout Hoekstra

Beste griffie,

Er wordt al tientallen jaren nagedacht over een geluidsscherm tussen de Westwijk en de A20.
Enige tijd geleden zag het er naar uit dat deze geluidswal spoedig zou worden gerealiseerd. Er is subsidie verstrekt en eind vorig jaar is er reeds begonnen met de nodige bomenkap.

Afgelopen week hebben omwonenden mij met ernstig ongenoegen laten weten dat de bouw van het geluidsscherm voor een derde keer is uitgesteld. Deze vertraging is naar mijn mening en die van vele anderen, zeer vervelend, zeker nu zich reeds een enorme kaalslag heeft plaatsgevonden in de groene infrastructuur.

Uiteraard kan ik mij voorstellen dat bij projecten als deze verschillende oorzaken kunnen leiden tot vertraging. Om deze reden zou ik u graag willen vragen om de portefeuilledragende wethouder te verzoeken om aan de raad een schriftelijke verklaring af te geven van de huidige stand van zaken.

Ps. Zou u een afschrift van deze mail naar de overige raadsleden kunnen toesturen?

Met vriendelijke groet,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

Notitie wethouder Versluijs;

Stand van zaken Geluidsscherm Westwijk

Inleiding
In december 2006 is door de gemeente Vlaardingen aan aannemer Redubel B.V. opdracht verleend voor de bouw van een geluidsscherm langs de A20, ter hoogte van de Westwijk in Vlaardingen. Vooruitlopend op de start van de uitvoering is, rekening houdend met het broedseizoen, in maart 2007 een aantal bomen gekapt. Voor dit project wordt subsidie verleend door VROM en de Stadsregio.

Kabels en leidingen
Naar aanleiding van het startoverleg van de aannemer met de kabel- en leidingbeheerders bleek dat de informatie die in de inventarisatiefase door de kabel- en leidingbeheerders was verstrekt niet volledig was. Door de onvoorziene ligging van een tweetal waterleidingen, een transportleiding en een distributieleiding ( 450 en  350, beide asbestcement) kan het oorspronkelijke tracé voor het geluidsscherm niet gehandhaafd blijven.

Nieuw tracéOm het akoestisch effect van een verplaatsing van het scherm in beeld te brengen worden op dit moment nieuwe geluidsberekeningen gemaakt. Verplaatsing van het scherm leidt mogelijk tot de noodzaak een hoger scherm te plaatsen. Ook kan het zijn dat enkele overkluizingen (voor een sloot en diverse overstekende leidingen) aanpassing behoeven.

Tijdpad
Het was de bedoeling in het voorjaar van 2007 te starten met de uitvoering van het project, hetgeen door voornoemde omstandigheden niet is gelukt. In afwachting van de uitkomsten van het lopende onderzoek zal begin september 2007 een nieuwe planning voor de laatste fase van het project worden opgesteld. Wij gaan er vooralsnog vanuit om in het najaar van 2007 met de bouw van het geluidsscherm te kunnen starten.
De subsidieverstrekkers zijn van de vertraging op de hoogte gesteld.

Communicatie
De bewoners zijn middels het blad Berichten (nummer 9 - januari 2007 en nummer 10 mei 2007) op de hoogte gebracht van de aanleg van het geluidsscherm. Op de website van de gemeente zal de stand van zaken voor het project worden beschreven (onder “projecten Westwijk”). Wanneer begin september duidelijk is wat de planning voor het uitvoeringstraject is zal een bijbehorend communicatieplan worden opgesteld. Als onderdeel van het communicatietraject wordt vóór de start van de uitvoering van de werkzaamheden een informatieavond voor bewoners gehouden.

Groenstructuur
Bij de voorbereiding van het project is zorgvuldig getracht de groenstructuur in het gebied zoveel mogelijk te handhaven. Na realisatie van het scherm wordt een plan opgesteld om tot een aanvulling van de groenstructuur te komen.

Arnout op viaduct A20
Foto: TV Rijnmond

TV Rijnmond: Vlaardingers niet af van overlast A20

U bent hier