h

SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van volkstuinrecreatie

21 november 2007

SP maakt zich zorgen over het verdwijnen van volkstuinrecreatie

ProRail is begonnen met de ruimingswerkzaamheden van de volkstuinen langs het spoor. Het verwijderen van de tuinen was tijdig aangekondigd en is dus geen verassing. Wij zijn bekend met de overwegingen van ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en kunnen deze grotendeels onderschrijven. Wij zijn verheugd met de komst van groene bermen, maar stellen vraagtekens bij het compenseren van het aantal vierkante meters volkstuinrecreatievoorzieningen. De SP hecht ook waarde aan het recreatieve- en sociale belang van volkstuincomplexen.

De SP wil daarom weten wat is de omvang van het oppervlakte volkstuingrond dat in mindering is gebracht ten opzichte van het totale aanbod aan volkstuingrond.

Ook willen wij weten wat de gemeente en ProRail hebben ondernomen om de tuinders te informeren en tegemoet te komen. De SP vraagt zich af of de verdwenen hectaren volkstuingrond elders in de gemeente worden compenseren, en zo ja: waar? Zo nee, waarom niet? Gezien de Kamer en de Minister hier duidelijke richtlijnen voor heeft aangegeven.

Wij zijn uiterst benieuwd of het college het met de SP eens is dat volkstuinrecreatie in het kader van binnenstedelijk groen, sociale activiteiten en sociale samenhang een belangrijke rol speelt binnen de verstedelijking van de Randstad, en of ze de mening deelt van de Kamer, de Minister, het Rijk, en de SP dat het van belang is dat met name in de stedelijke gebieden voldoende ruimte is voor volkstuinen.

Schriftelijke vragen:

Vlaardingen, 21 november 2007,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde:
Ruiming volkstuinen langs het spoor

Geacht college,

ProRail is begonnen met de ruimingswerkzaamheden van de volkstuinen langs het spoor. Het verwijderen van de tuinen was tijdig aangekondigd en is dus geen verassing. Wij zijn bekend met de overwegingen van ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en kunnen deze grotendeels onderschrijven. Wij zijn verheugd met de komst van groene bermen, maar stellen vraagtekens bij het compenseren van het aantal vierkante meters volkstuinrecreatievoorzieningen. De SP hecht ook waarde aan het recreatieve- en sociale belang van volkstuincomplexen. Daarom heb ik aan u de volgende vragen;

1. Wat is de omvang van het oppervlakte volkstuingrond dat in mindering is gebracht ten opzichte van het totale aanbod aan volkstuingrond, uitgedrukt in m2?

2. Wat hebben u en ProRail ondernomen om de tuinders te informeren en tegemoet te komen? Bent u bekend met de voorkeur van de Minister2 om de tuinders naar een alternatieve locatie te verhuizen?

3. Gaat u de verdwenen hectaren volkstuingrond elders in de gemeente compenseren? Zo ja waar? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat volkstuinrecreatie in het kader van binnenstedelijk groen, sociale activiteiten en sociale samenhang een belangrijke rol speelt binnen de verstedelijking van de Randstad?

5. Deelt u de mening van de Kamer , de Minister , het Rijk , en de SP dat het van belang is dat met name in de stedelijke gebieden voldoende ruimte is voor volkstuinen?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier