h

College gaat met MDNW in gesprek om maatschappelijk werk te garanderen

4 juli 2008

College gaat met MDNW in gesprek om maatschappelijk werk te garanderen

De raad heeft 3 juli met een motie van de SP ingestemd om het college te verzoeken in onderhandeling te treden met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg om tot een overeenkomst te komen zodat de hulpverlening kan blijven gewaarborgd en wachtlijsten kunnen worden bestreden.De motie was tevens medeondertekend door de fracties van GroenLinks en de PvdA.

Binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk is er een groei van het aantal dossiers 'lang durende hulpverlening' en er steeds vaker sprake is van 'multiprobleem' problematiek, ook is er steeds vaker sprake is van zorgwekkende zorgmijders en komen alle bekende gevallen van Huiselijk Geweld per 1 januari 2008 bij het Steunpunt Huiselijk Geweld terecht.

De raad is van mening dat Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg in de gelegenheid moet worden gesteld om haar hulpverlening op goede wijze uit te voeren.

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 2 juli 2008;

Behandelende de Voorjaarsnota 2008,

Overwegende dat;
Er binnen het Algemeen Maatschappelijk Werk een groei is van het aantal dossiers 'lang durende hulpverlening' en er steeds vaker sprake is van 'multiprobleem' problematiek,

Er steeds vaker sprake is van zorgwekkende zorgmijders,

Alle bekende gevallen van Huiselijk Geweld per 1 januari 2008 door de politie bij het Steunpunt Huiselijk Geweld worden aangemeld

Is van mening dat Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg in de gelegenheid moet worden gesteld om haar hulpverlening op goede wijze uit te voeren,

Verzoekt het college in onderhandeling te treden met Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg om tot een overeenkomst te komen zodat de hulpverlening kan blijven gewaarborgd en wachtlijsten kunnen worden bestreden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de SP-fractie, Namens de GroenLinks-fractie, Namens de PvdA-fractie,
Arnout Hoekstra, Jack Tsang, Joop van Papeveld,

U bent hier