h

Parkeerplaatsen Nieuwlandstraat blijven behouden, parkeerbeugels van de baan

13 april 2009

Parkeerplaatsen Nieuwlandstraat blijven behouden, parkeerbeugels van de baan

Parkeergarage aan de Nieuwlandstraat
De parkeerplaatsen in de Nieuwlandstraat blijven in handen van de gemeente, de omwonenden behouden hun plek in deze garage, de plannen voor parkeerbeugels zijn van de baan en er wordt een bijeenkomst met de omwonende belegd. Dit zijn de conclusies van de gemeente Vlaardingen naar aanleiding van vragen van de SP over ontwikkelingen in deze parkeergarage. Het college van B&W gaat diep door het stof en komt terug op een aantal eerder aangekondigde maatregelen.

De SP stelde in december vragen over de parkeergarage aan de Nieuwlandstraat. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra sprak die maand met verschillende omwonenden die in deze garage hun auto parkeren. De gemeente Vlaardingen had aangekondigd parkeerbeugels te plaatsen, terwijl de garage ook al met een afsluitbare poort beveiligd is tegen onrechtmatig parkeren. Volgens buurtbewoners en de SP is dat dubbel, en tevens geldverspilling. Ook dreigde verschillende omwonende hun parkeerplaats kwijt te raken door dat de gemeente voornemens was deze plaatsen aan een private ondernemer te verkopen.

Van al deze maatregelen is nu geen sprake meer, schrijft het college aan Hoekstra. De gemeente zal op korte termijn een bijeenkomst met de huurders van de parkeergarage organiseren om de situatie te bespreken.

Antwoorden van het college op de schriftelijke vragen van fractievoorzitter Hoekstra:

Geachte heer Hoekstra,

In uw brief, die wij op 22 december 2008 onder ons nummer VLD/2008/74155 ontvingen, stelt u op grond van artikel 36 Reglement van Orde vragen over de parkeergarage aan de Nieuwlandstraat 25.

In antwoord hierop delen wij u het volgende mee.

Vraag 1.
Klopt het dat u voornemens bent deze parkeerplaatsen van de hand te doen en over te dragen aan een particuliere verhuurder en heeft dit relatie met de aangekondigde aanpassingen, en zo neen; wat was dan wel de aanleiding?

Antwoord.
Nee.
Omdat de eigendoms- en verhuurverhoudingen ingewikkeld waren, is hiervan afgezien.

Vraag 2.
Bent u het met mij eens dat de beugels in combinatie met de centrale afsluiting dubbelop is, en zo nee; waarom niet?

Antwoord.
Ja.
Bij nader inzien is de brief d.d. 18 december 2008, waarin het plaatsen van beugels werd aangekondigd, voorbarig geweest. Bij het in kaart brengen en bespreken van de mogelijkheden zal afgewogen worden wat de meest doelmatige oplossing is voor het probleem van illegaal gebruik van deze parkeervoor-zieningen.
 
Vraag 3
Wat zijn de kosten van deze extra afbakening en komen deze ten laste van de gemeenschap of van een mogelijk nieuwe eigenaar?

Antwoord.
Deze situatie is niet van toepassing.

Vraag 4
Op welk niveau van burgerparticipatie zijn de belanghebbende bewoners betrokken bij de besluitvorming en kunt u deze keuze toelichten?

Antwoord.
Om met de omwonenden en met de huurders van de parkeerplaatsen te bespreken wat de mogelijkheden zijn ( niveau 2 van burgerparticipatie), wordt op korte termijn door de gemeente een bijeenkomst met hen belegd.

Vraag 5
Wat zijn de overige gevolgen voor de betrokken parkeerders en kunt u mij garanderen dat de reeds- veelal tientallen jaren – aldaar parkerende bewoners hun plaats in de garage kunnen behouden?

Antwoord
De omwonenden die huren, houden hun plek in deze garage. De verdere mogelijkheden worden besproken met de betrokkenen.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris, de burgemeester,
ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma

U bent hier