h

Woonlastenverhoging door bescherming stadszicht

30 oktober 2009

Woonlastenverhoging door bescherming stadszicht

De gemeenteraad is vanavond akkoord gegaan met de invoering van een beschermd stadsgezicht voor grote delen van het centrum en de Oostwijk. De SP is een groot voorstander voor het beschermen van het historische karakter, maar is verbolgen over het feit dat belangrijke negatieve effecten niet in de inspraakprocedure naar voren zijn gebracht. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Als gevolg van dit besluit kunnen huurders huurverhoging van 15% boven de gebruikelijke puntprijs verwachten, daarnaast kan de opstalverzekeringspremie van eigenwoningbezitters met 20% stijgen’.

Indien een woning zich binnen een beschermd stadsgezicht bevindt kan de verhuurder – wanneer hij aan een aantal voorwaarden voldoet –, de huurprijs met 15% verhogen. Het woning waarderingsstelsel zorgt er voor dat via een puntenberekening de kwaliteit van de woning in overeenstemming staat met de huurprijs. In het geval van een beschermd stadsgezicht maakt de wet het mogelijk hiervan af te wijken.

Eigenaarbewoners en commerciële vastgoedbezitters kunnen een stijging van de opstalverzekering verwachten. De premie van een opstalverzekering is niet afhankelijk van de woz- of economische waarde, maar van de herbouwwaarde. Hertaxatie van woningen in een beschermd stadsgezicht kunnen zo met een veel duurdere premie uitkomen.

De SP spreekt zich niet direct negatief uit over deze effecten, maar heeft wel moeite met het feit dat deze consequenties niet door de wethouder in de voorbereiding van het voorstel zijn benoemd en in de inspraakprocedure zijn gecommuniceerd. Hoekstra: ‘Ik geloof niet dat de wethouder deze informatie bewust heeft achtergehouden, maar dat deze effecten niet bij de gemeente bekend waren. Als je dat achteraf constateert moet je de procedure uit zorgvuldigheid herzien.’

De SP diende een motie in om het college te verzoeken het voorstel voorlopig terug te trekken en de inspraakprocedure te herzien. Dit voorstel vond echter helaas geen raadsmeerderheid.

--------------------
Motie

De raad van Vlaardingen in vergadering bijeen op 29 oktober 2009,

Constaterende, dat de invoering van een Beschermd Stadsgezicht een prijsverhogend effect kan hebben op huur- en verzekeringslasten,

Overwegende, dat deze mogelijke nadelige gevolgen voor huurders, eigenaarbewoners en commerciële vastgoedbezitters niet in de inspraakprocedure is gecommuniceerd,

Is van mening, dat deze ontbrekende informatie afbreuk doet aan de representativiteit van de inspraakprocedure,

Verzoekt het college, het raadsvoorstel tot nadere orde in te trekken en zich te beraden op herziening van de inspraakprocedure,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arnout Hoekstra,
SP

U bent hier