h

College wil kerk subsidiëren

24 november 2009

College wil kerk subsidiëren


Foto: http://www.flickr.com/photos/miek37/

Het college wil toestemming van de gemeenteraad om het bestuur van de Grote Kerk met voorlopig 120.000 euro te sponsoren. Het kerkbestuur heeft aan de bel getrokken omdat het volgens eigen zeggen door vergrijzing en teruglopend kerkbezoek in de rode cijfers dreigt te komen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Het kerkgebouw is een mooi gebouw, en dat moeten we vooral beschermen. Echter het idee om met belastinggeld kerkactiviteiten te financieren is te gek voor woorden. In dit land hebben we immers een strikte scheiding tussen kerk en staat.”

Met meerdere boekhoudkundige truuks probeert het college alle mogelijke belemmeringen uit de weg te gaan. Zo zijn er drie aparte stichtingen opgericht om zo de directe financiering van een religieuze organisatie om te leiden. Het bedrag van 120.000 euro moet uit het potje ‘monumentenzorg’ komen, maar komt uiteindelijk niet bij bakstenen maar bij kerkactiviteiten terecht. De wethouder heeft het voorstel op het laatste moment bij de raad ingediend met het verzoek zo snel mogelijk en zonder commissiebehandeling in stemming te brengen. Hoekstra: “Dit dubieuze voorstel laten we natuurlijk niet zonder volwaardige behandeling de raad door fietsen. Ik zal donderdag om uitstel van stemmingen vragen. Eerst moet de raad zich over dit precaire onderwerp kunnen buigen.”

De SP is geen tegenstander van financiële hulp voor behoud van het monumentale kerkgebouw. Het voorstel van de wethouder is echter om het geld over te maken naar de exploitatiestichting, niet naar de stichting die het gebouw beheerd. Hoekstra vindt de vraag om subsidie nog merkwaardiger omdat het kerkbestuur nog niet zo lang geleden meerdere kerkgebouwen voor miljoenen euro’s aan projectontwikkelaars heeft verkocht. ‘Na de vastgoedtransacties en met de vele betalende leden zou je zeggen dat er voorlopig wel even wat geld in kas is. Ik wil daar het fijne van weten en heb inmiddels schriftelijk om opheldering gevraagd’. De SP verwacht van de wethouder nog vóór donderdag een antwoord op de vragen.

--
Raadsvoorstel: http://vlaardingen.notudoc.nl/

Feitelijke vragen SP-fractie:
1 Hoeveel openbare bijeenkomsten zonder een religieus karakter worden er jaarlijks in de Grote Kerk georganiseerd?
2 Hoeveel openbare bijeenkomsten met een religieus karakter worden er jaarlijks in de Grote Kerk georganiseerd?
3 Het college schrijft in haar raadsvoorstel dat het kerkbestuur genoodzaakt is een koersverandering door te voeren. In welke mate is het kerkbestuur voornemens de huidige balans en hoeveelheid bijeenkomsten te wijzigen?
4 In hoeverre heeft het kerkbestuur actie ondernomen om fondsen te werven alvorens het een verzoek tot subsidie bij het college indiende?
5 Het college schrijft in haar raadsvoorstel dat aan de subsidiebeschikking voorwaarden kunnen worden verbonden. Heeft het college deze voorwaarden reeds geformuleerd? Zo ja, kunt u deze nader toelichten? Zo nee, bent u voornemens deze voorwaarden op basis van gedelegeerd mandaat volledig zelfstandig in te stellen of bent u bereid de gemeenteraad doormiddel van een vorm van voorhang bij deze voorwaarden te betrekken?
6 Op welke wijze zal worden gecontroleerd of de subsidie niet (indirect) weglekt naar religieuze activiteiten?
7 Waarom heeft het college er voor gekozen de subsidie aan de exploitatie (Stichting tot Exploitatie van de Grote Kerk) te koppelen en niet aan het fysieke onderhoud en beheer van het gebouw (Stichting tot Behoud van de Grote Kerk)?
8 In hoeverre is het rechtmatig om middelen vanuit product 35 (monumentenzorg) uit te geven aan exploitatie van een kerk in plaats van aan daadwerkelijk fysiek gebouwonderhoud?

U bent hier