h

Veel bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloopplannen

3 januari 2013

Veel bewoners Cronjéstraat en omgeving tegen sloopplannen

Zoals u al op deze site heeft kunnen lezen, zijn veel bewoners van de Cronjéstraat en omgeving tegen de sloopplannen voor hun woonbuurt. Nadat SP Raadslid Frank Hoogervorst alle buurtbewoners op heeft geroepen de handen ineen te slaan, is het verzet tegen de sloop verder toegenomen.
Op de bewonersbijeenkomst van 7 december kwamen ruim 35 bewoners bijeen. Wij hebben toen gezamenlijk kunnen vaststellen dat de verhuurders zich niet aan wettelijke regels hebben gehouden.
Volgens het Burgerlijk Wetboek moeten verhuurders niet alleen de bewoners over sloopplannen informeren, maar ook iedere individuele huurder schriftelijk van de uitgewerkte plannen op de hoogte stellen en hen de gelegenheid geven zich daarover ook individueel uit te kunnen spreken. Dat is nooit gedaan.
Er bestaan zelfs nog geen duidelijke plannen, laat staan hoeveel en in welke huurprijs en hoeveel koop of huurwoningen men na sloop wil terug bouwen.

Er is op 7 december, besloten een brief aan Samenwerking en Waterweg Wonen en de verantwoordelijke wethouder te sturen waarin men zich uitspreekt tegen de sloopplannen en een gesprek wenst . Met deze brief zijn medebewoners in de buurt langs alle deuren gegaan voor ondertekening. Ruim 50 bewoners hebben deze brief al ondertekend. Dat is ruim voldoende om de sloopplannen (volgens het Burgerlijk Wetboek boek 7 artikel 220) als ‘niet redelijk’ te bestempelen. In dit wetsartikel staat dat een sloopplan pas redelijk is als 70% of meer bewoners schriftelijk akkoord gaan. Dat is dus duidelijk NIET het geval met ruim 50 bewoners die zich tegen sloop uitspreken.

Deze brief zal begin januari 2013 aangetekend worden verstuurd aan de verhuurders en de wethouder. Met deze brief spreken ondergetekenden zich uit tegen de sloopplannen en willen een gesprek met de corporatie directeuren en de wethouder. Bij deze brief gaan nog ruim 10 persoonlijke brieven van bewoners mee ter onderstreping van het feit dat men fijn woont in zijn woning en buurt. Met een dergelijk groot verzet tegen de sloopplannen en het feit dat de verhuurders zich niet aan de wet hebben gehouden staan de bewoners vrij sterk!

Op vrijdag 18 januari zullen de buurtbewoners in het SP pand aan de Broekweg weer bijeen komen om zich op dat gesprek voor te bereiden.

U bent hier