h

Laatste brief aan bewoners Cronjéstraat en omgeving

18 februari 2013

Laatste brief aan bewoners Cronjéstraat en omgeving

De SP is een aantal maanden bezig geweest om de sloop van de Cronjéstraat en omgeving tegen te gaan.
De bewoners zijn bij elkaar geroepen, er zijn handtekeningen opgehaald, er is een debat gevoerd in de raad en er is gesproken met de wethouder en de directeuren.
Helaas heeft dit alles de sloop niet tegen gehouden, maar er is wel iets gewonnen, om die reden is er nog één laatste brief gestuurd naar de bewoners.

Vlaardingen februari 2013

Geachte bewoners Cronjéstraat en omgeving.

Onderwerp; gesprek met Wethouder en de directeuren van Samenwerking en Waterweg Wonen over sloopplannen.

Rondom de sloopplannen van uw woning en wijk is afgelopen tijd veel te doen geweest. Opzet is steeds geweest zo oprecht mogelijk de belangen van uw buurt en zijn bewoners te dienen. Vorig jaar is een groot aantal bewoners bijeengekomen, op initiatief de SP. Aanleiding was de officieel door de gemeente afgegeven ‘intentie verklaring tot sloop’.
Een dergelijke verklaring geeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op te zeggen en tot ’herhuisvesting’ over te gaan. Wat betekent dat u eventueel ook akkoord moet gaan met verhuizing buiten Vlaardingen,naar ergens in de regio Rijnmond.

Dit is natuurlijk een geweldige ingreep op uw dagelijks leven. Daarom is onderzocht of de verhuurders zich wel aan de voorgeschreven regels hebben gehouden. Dit blijkt (heel) strikt juridisch gezien het geval. Maar sociaal gezien is er spraken van veronachtzaming van de belangen van u als trouwe huurders. U bent niet, zoals door de gemeente zegt te willen, ‘intensief betrokken bij het sloopbesluit’. Wel is u op informatiebijeenkomsten en huisbezoeken verteld dat ze gaan slopen als voldongen feit, maar nooit wat er voor terug gaat komen, laat staan gevraagd wat uw mening over deze plannen is. Dat achten wij onbehoorlijk omgaan met huurders.
Een meerderheid van bewoners heeft in een brief aan Wethouder en corporatiedirecteuren aangegeven tegen de sloop te zijn, en een gesprek te willen hebben. Dit gesprek heeft op donderdag 31 januari plaatsgevonden. (zie achterkant)
Nimmer is er in de meerdere bijenkomsten de hoop gewekt dat de sloop wel even tegengehouden kon worden, het motto was steeds, ‘niet geschoten is altijd mis’.
Ondanks de kritiek over hoe de bewoners zijn geïnformeerd en betrokken, en ondanks dat een meerderheid zich tegen sloop heeft uitgesproken, willen zowel de gemeente als de corporaties het genomen sloopbesluit doorzetten. Wel hebt u een ‘terugkeer garantie’ gekregen. Maar wat er terug komt is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Dat krijgen we pas in de loop van dit jaar te zien.
Toch heeft het verzet tegen de gang van zaken en de sloopplannen resultaat opgeleverd.
Wij hebben de garantie gekregen dat iedereen in Vlaardingen een vervangende woning kan krijgen. Niemand hoeft onze stad uit!
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de inzet en resultaten van wat door een aantal huurders is ondernomen. U kunt ons altijd om advies of hulp vragen indien u meent onjuist of niet goed geholpen te worden.

Hoogachtend, mede namens aan het gesprek deelnemende bewoners,

Frank Hoogervorst Remi Poppe (adviseur)
Telefoon 06 16259371 Telefoon; 06 53359394
e-mail; frank.hoogervorst@sp-vlaardingen.nl e-mail; rpoppe@sp.nl

U bent hier