h

Agrarische bestemming: zesbaansweg of volksbos

7 april 2013

Agrarische bestemming: zesbaansweg of volksbos


Het huidige bestemmingsplaan geeft aan dat het gebied waar een nieuw Volksbos is herrezen een agrarische bestemming heeft, dit wil zeggen dat dit gebied bestemt is voor land en tuinbouw.
Volgens de SP fractie is een Volksbos een tuin geplaatst door zeker honderden Vlaardingers en meer agrarisch dan een zesbaansweg die 2 meter boven het maaiveld komt.
Mede daarom heeft raadslid Frank Hoogervorst namens de SP fractie vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Geachte burgemeester en wethouders,

Zoals u wel vernomen zult hebben is onze mooie stad sinds 16 maart 2013 een prachtig’ volksbos in de groei’ rijker. Geheel op eigen initiatief en kosten hebben vele honderden omwonenden op het geplande tracé van de Blankenburgtunnel 1700 bomen aangeplant.

Zover wij weten heeft het betreffende areaal grond op grond van het huidige bestemmingsplan de bestemming agrarisch. Een bos lijkt ons meer ‘agrarisch’ dan een zesbaanssnelweg.

Wij hebben uit ‘wel ingelichte kringen’ vernomen dat de grondeigenaar, Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, het betreffende stuk grond vrij van pacht heeft en deze grond niet meer zal verpachten. Wat naar onze mening wel eens zou kunnen betekenen dat de grondeigenaar deze grond ‘onwettelijk’ aan zijn bestemming onttrekt.

Daarom hebben wij de volgende vragen.

1. Is het juist dat de grond gelegen tussen de Zuidbuurt 46 en de Zuidbuurt 38 volgens het huidige bestemmingsplan een agrarische bestemming heeft?

2. Is het toegestaan dat een grondeigenaar het verpachten van zijn grond beëindigd indien de pachtovereenkomst is verlopen, zonder de voormalige pachter als eerste een nieuwe pachtovereenkomst aan te bieden?

3. Is het mogelijk en toegestaan dat een grondeigenaar zich onttrekt aan de bestemming volgens een gemeentelijk bestemmingsplan, door de grond niet meer voor die bestemming te gebruiken of te verpachten?

4. Is het juist dat de gemeente Vlaardingen het bestemmingsplan zal moeten wijzigen om de aanleg van het Blankenburgtunnel tracé mogelijk te maken?

5. Is het college al door hogere overheden gevraagd om het bestemmingplan te wijzigen?

6. Is het college bereidt om aan een dergelijk verzoek pas zijn medewerking te verlenen nadat de raad daarover is geïnformeerd en voordat een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding wordt genomen? Zo nee waarom niet?

7. Als de gemeenteraad niet instemt met het wijzigen van het bestemmingsplan, wat is dan het gevolg voor het Blankenburgtunnel tracé?

Namens de leden van de SP-fractie,

Frank Hoogervorst,
Raadslid SP

U bent hier