h

Asbest op het stadhuis

26 augustus 2013

Asbest op het stadhuis


Op 14 augustus 2013 heeft u in een vertrouwelijke memo aan de raad kenbaar gemaakt dat er asbest was gevonden bij de renovatie van Markt 11.
Door deze vondst kunnen er helaas geen huwelijke meer voltrokken worden aan de Markt 11.
U had de raad toen gevraagd om hier nog geen bericht van te maken omdat u zelf eerst de bruidsparen eerst zelf wou informeren.
De SP heeft hier gehoor aan gegeven, maar heeft alsnog vragen aan het college over het gevonden asbest.

1. Uw eigen persbericht geeft aanleiding tot een aantal vragen.
U geeft u aan dat de gebruikelijke asbestinventarisatie is uitgevoerd voor de verbouwing op mogelijke asbest plaatsen, door wie en op basis van welke gegevens zijn deze ‘mogelijke asbestplaatsen’ bepaald en andere plaatsen niet?
Waarom is niet het gehele gebouw op asbest geïnventariseerd zoals te doen gebruikelijk bij gebouwen van voor 1993?

2. Zijn in het verleden niet alle gemeentelijke gebouwen op asbest geïnventariseerd? Zo nee, welke gebouwen wel en welke niet?

3. Hoe is het mogelijk dat, zoals u in uw bericht schrijft 'op grotere schaal dan verwacht asbest is aangetroffen in de lijmlagen onder de vloerbedekking en in de luchtkanalen', terwijl algemeen bekend is dat juist onder vloerbedekkingen en in luchtkanalen in het verleden asbesthoudend materiaal is verwerkt?

4. Is er bij het opdracht geven tot asbestinventarisatie spraken geweest van ‘zuinigheid’ om de kosten te drukken?

5. Is het mogelijk dat er voor de verbouwing asbestvezels zijn verspreid, met name via de luchtkanalen?

6. Waar zijn de kleef en luchtmonsters genomen en waar niet? En welke overwegingen zijn daarbij betrokken?

7. Zijn deze monsters uitgevoerd volgens de voorgeschreven normen?
(ZOALS: ISO14966. NEN2990, NEN2991 en NEN2939).

8. Welk bedrijf heeft de monsters genomen, en kunt u de raad inzicht geven in de gemeentelijke opdracht tot het nemen van monsters?

9. Zijn er eerdere verbouwingen of renovaties geweest binnen markt 11? Zo ja,wanneer en hoe kan het dan dat het asbest nooit eerder is aangetroffen?

10. Kunt u in het algemeen aangeven wat er in het verleden gedaan is door de gemeente aan de asbest problematiek in haar gebouwen? En in het bijzonder bij het gebouw aan Markt 11?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Frank Hoogervorst,
Raadslid SP

U bent hier