h

Coalitieakkoord 'Samen aan zet'

22 april 2014

Coalitieakkoord 'Samen aan zet'

De vijf politieke partijen, SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP, hebben onder leiding van formateur Arnout Hoekstra overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. In het principe-coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ wordt in hoofdlijnen de koers uitgezet. Het college wil deze koers verder uitwerken en vertalen in concrete maatregelen samen met alle fracties van de gemeenteraad en de maatschappelijke partners. Samenwerking is dan ook het centrale motto in de komende collegeperiode met alle partijen in de stad.

De belangrijkste opgave van deze coalitie is het versterken van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen. De coalitie staat voor een structurele bezuinigingsopgave van 12 miljoen euro per jaar. Samen met alle fracties in de gemeenteraad willen we invulling geven aan de bezuinigingsvoorstellen. Deze bezuinigingsvoorstellen worden in het najaar van 2014 in de meerjarenbegroting 2015-2018 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Sociaal en actief
De coalitie kiest voor een sociaal en actief Vlaardingen. Met de decentralisaties van de jeugdzorg, zorg en werk en inkomen- worden de verantwoordelijkheden van de gemeente aanzienlijk uitgebreid. Om adequaat en efficiënt uitvoering te geven aan deze decentralisaties wordt de samenwerking met Maassluis en Schiedam verder geïntensiveerd. De gemeente blijft altijd een vangnet voor mensen bieden die zijn aangewezen op hulp. Uitgangspunten hierbij zijn -‘Wie recht heeft op zorg, krijgt die zorg. Altijd! en – ‘Iedereen doet mee’.

Wonen en werken
De coalitie blijft doorgaan met de uitvoering van het Actieplan Wonen en het Actieplan Economie. Daarnaast wil de gemeente samen met het bedrijfsleven en het onderwijsveld een aanbod voor vakonderwijs ontwikkelen waarbij taal, techniek en vakmanschap beter aansluiten bij de vraag van bedrijven. Het aantal koopzondagen wordt jaarlijks in de gemeenteraad vastgesteld op basis van adviezen van winkeliers. Binnen de beschikbare middelen moet het onderhoudsniveau van het openbaar groen en wegen op innovatieve wijze verbeterd worden.

Participatie op buurtniveau
De coalitie wil het ontstaan van netwerken op wijk- en buurtniveau stimuleren. Bewoners krijgen op deze manier meer zeggenschap over hun eigen buurt. De gemeente brengt vraag en aanbod bij elkaar en biedt ondersteuning daar waar nodig is.

Actieplan mobiliteit
Het nieuwe college stelt in overleg met de gemeenteraad, het mobiliteitsplatform, inwoners en bedrijfsleven een Actieplan Mobiliteit op waarin de bereikbaarheid van de stad integraal wordt aangepakt. De pollers op de Westhavenplaats blijven in de winter permanent omlaag. Tijdens het terrasseizoen wordt de Westhavenplaats ’s middags en ’s avonds een voetgangersgebied.

Vlaardingen als verblijfsstad
De coalitie ziet kunst, cultuur en sport als belangrijke voorwaarden voor een levendige en leefbare stad. Cultureel en sportief ondernemerschap is hierbij het nieuwe uitgangspunt. De culturele en sportorganisaties moeten steeds meer op eigen benen kunnen staan.

College van burgemeester en wethouders
In het college van burgemeester en wethouders nemen de volgende wethouders zitting: Arnout Hoekstra (SP), Hans Versluijs (PvdA), Ruud de Vries (D66), Cees Oosterom (CDA) en Ruud van Harten (CU/SGP). Alle wethouders krijgen een wijk als aandachtsgebied toegewezen. De wethouders worden voorgedragen in de gemeenteraadsvergadering van 24 april 2014.

Download coalitieakkoord (PDF): 'Samen aan zet'

Portefeuilleverdeling:

Bas Eenhoorn – Burgemeester

 • Bestuur en Veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Burgerzaken
 • Archief
 • Regionale samenwerking

Arnout Hoekstra – 1e locoburgemeester
Geld, Grond, Gebouwen en Sport

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Vastgoed
 • Sport

Hans Versluijs – 2e locoburgemeester
Wonen, Buurten en Participatie

 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwen en Wonen / ActieplanWonen
 • Monumentenbeleid & Archeologie
 • Volkshuisvesting & woonruimteverdeling
 • Gebiedsgerichtwerken
 • Buurten & Participatie

Ruud de Vries – 3e locoburgemeester
Economische Zaken, Onderwijs en Organisatie

 • Economische zaken en havens / Actieplan Economie
 • Binnenstad
 • Onderwijs
 • Communicatie
 • Stadspromotie
 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeleid & automatisering
 • Inkoop

Cees Oosterom – 4e locoburgemeester
Zorg, Sociale Zaken, Jeugd, Welzijn en Cultuur

 • Sociale zaken
 • Jeugdbeleid / Jongerenwerk
 • Decentralisatie jeugdzorg
 • Decentralisatie participatiewet
 • Decentralisatie AWBZ
 • Wmo en zorg
 • Maatschappelijke opvang / noodopvang
 • Kunst en cultuur

Ruud van Harten – 5e locoburgemeester
Openbare ruimte, verkeer & milieu

 • Verkeer / Actieplan Mobiliteit
 • Blankenburgverbinding
 • Openbare werken
 • Groen
 • Milieu en duurzaamheid
 • Afvalinzameling
Zie ook:

Reacties

ik heb zo mijn bedenkingen of dit wel gaat slagen de komende 4 jr.,er zitten wel gedoog partijen bij,en het is wel lokaal,maar denhaag doet ook mee bij de gedoog partijen.,.
ik zie het toch bij andere plaatsen waar de sp heeft gewonnen
maar gewoon wordt buitengezet.,door de vriendjes politiek.

Reactie toevoegen

U bent hier