h

Sp stelt vragen over subsidie De Kulk

5 oktober 2014

Sp stelt vragen over subsidie De Kulk

Een brief aan het bestuur van zwembad De Kulk met de goedkeuring om het positief resultaat over 2013 te mogen toe te voegen aan de algemene reserve heeft toch wel enige verbazing gewekt bij de SP.

Vooropgesteld dat het de wens van de SP is dat de Kulk haar activiteiten blijft uitoefenen, nu en in de toekomst, vonden we het toch noodzakelijk om hier vragen over te stellen en wel om twee redenen;

  1. Door het positieve resultaat van 2013 is het eigen vermogen van de Kulk positief geworden
  2. Het positieve resultaat is mede behaald dankzij de subsidies die de Kulk de afgelopen jaren ontvangen heeft.
 
De SP is van mening dat als een gesubsidieerde instelling  zijn „winst” mede te danken heeft aan de ingebrachte subsidies dat het teveel wat ingebracht is terug moet vloeien naar de Gemeentekas.  Immers deze kunnen dan weer besteed worden aan overige instellingen,  die ook een maatschappelijk nut beogen,  zodat ook zij  dan meer kans maken op het krijgen van een subsidie. 
 
Omdat de SP dus een voorstander is van eerlijke verdeling van overheidsgelden hebben we de volgende vragen gesteld;
 
 
Geacht college

 

  Met enige verbazing heef de SP kennis genomen van uw beantwoording op het verzoek van zwembad De Kulk om het positieve exploitatieresultaat over 2013 te mogen reserveren.

In uw beantwoording op 30 september geeft u aan dit verzoek te honoreren en u geeft vervolgens aan de subsidie over 2013 nog defintief vast te stellen.

De SP heeft hierover nog de volgende vragen;

1)Hoe hoog is het positieve exploitatieresultaat van zwembad De Kulk over 2013?

2)Wat is de reden dat u de definitieve subsidie over 2013 nog vast moet stellen?

3)Bent u het met de SP eens dat positieve exploitatieresultaten bij gesubsidieerde instellingen terug moeten vloeien naar de Gemeentekas? Zo nee graag uw motivatie.

4)Gelden die in een reserve gezet worden vormen een risico voor de subsidieverstrekker , daar er bij mogelijke faillisementen nauwelijks nog aanspraak op gemaakt kan worden door de subsidieverstrekkende partij.  Bent u het met deze stelling eens?  Zo ja, waarom laat u dan het positieve exploitatieresultaat dan toch aan de reserves toevoegen?

5)Zijn er meer  door de gemeente gesubsideerde instanties bij u bekend die 2013 met een positief exploitatie resultaat afsluiten?  Zo ja , worden dan bij deze de teveel verstrekte subsidies wel terug gevorderd?

6)Graag ontvangen wij een overzicht van de instanties bij wie de subsidies (gedeeltelijk) teruggevorderd zijn met de hoogte van de bedragen.

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet

 

Kasper Vink

Fractievoorzitter SP-Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier