h

Bijstandsgerechtigde onterecht beboet?

6 juli 2015

Bijstandsgerechtigde onterecht beboet?

Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd onder de Fraudewet soms te zwaar zijn, b.v. omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher op 30 april 2015 aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet gaat aanpassen, maar dat het kabinet geen voorstander is van terugbetalen van eerder opgelegde onterechte boetes; dit zou te kostbaar zijn.

Eerste uitspraak CRvB over aangescherpt boeteregiem sociale zekerheid.

Diverse gemeenten hebben laten weten de boetes die teruggaan tot 1 januari 2013, de datum waarop de Fraudewet werd ingevoerd, opnieuw te beoordelen en onterecht toegekende boetes wel terug te betalen.

De SP fractie is van mening dat het argument van het kabinet voorbij gaat aan het rechtsgevoel van veel mensen. Onterechte boetes horen terugbetaald te worden, zeker in die gevallen waar mensen niet met opzet regels hebben overtreden. En die volgens de CRvB uitspraak te zwaar zijn bestraft. Het argument van de minister dat dit te kostbaar zou zijn gaat voorbij aan het feit dat steeds vaker blijkt dat mensen financieel in de problemen komen als gevolg van opgelegde boetes. De SP fractie is van mening dat de gemeenten er niet zijn om winst te maken op de bijstand. Bovendien vinden wij dat er juist voor een preventieve aanpak van mensen in de armoede gekozen moet worden.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie het college van B&W te Vlaardingen gevraagd wat zij voornemens zijn te gaan doen in het geval van terug betaling.

Dit brengt ons tot de volgende vragen;

 

1. Afgaande op de uitspraak van het CRvB en de brief van minister Asscher, in hoeveel gevallen is er in de gemeente Vlaardingen sprake geweest van een onterechte of te hoge boete sinds de invoering van de nieuwe Fraudewet op 1 januari 2013?
2. Indien de gemeente Vlaardingen de ten onrechte betaalde boetes terug gaat betalen, om hoeveel gevallen gaat het dan? En wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente?
3. Is het college met ons van mening dat wij, als gemeente Vlaardingen, het goede voorbeeld moeten geven in de uitvoering van een eerlijk beleid?
4. Gaat het college de ten onrechte betaalde boetes terugbetalen? Zo nee, waarom niet?
 

Reacties

dit kabinet is toch alleen maar bezig met slopen het zal rutte worst wezen of je het red of niet!! wanneer rot deze lul eens op is 1 pot nat dat hele kabinet!

Reactie toevoegen

U bent hier