h

Spoedeisende hulp in regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis moet blijven!

6 juli 2022

Spoedeisende hulp in regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis moet blijven!

Morgen dienen wij samen met CDA en ONS.Vlaardingen een voorstel in om de spoedeisende hulp te behouden in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. De motie is ook aan de orde in Schiedam en Maassluis. In Maassluis is hij inmiddels aangenomen.

Motie behoud acute zorg op de locatie Vlietland Onderwerp:

De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 6 en 7 juli 2022,

Constaterende dat:

-De Spoedeisende hulppost (SEH) op dit moment vanaf 21.00 uur ’s avonds gesloten is;

- Het Ziekenhuis destijds heeft aangegeven dat dit een tijdelijke maatregel zou zijn;

- Het inmiddels bekend is dat ook de geboortezorg op de locatie Vlietland beëindigd wordt; Overwegende dat:

- Vanaf 1 januari 2022 beschikbaarheid en bereikbaarheid van de spoedeisende zorg in de wet is vastgelegd (Wkkgz);

- Op grond van de genoemde wet het van belang is dat de spoedeisende zorg in de regio Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (“Regio MVS”) gewaarborgd wordt;

- Er ongeveer 200.000 inwoners in de MVS regio wonen. - De regio derhalve meer inwoners heeft dan steden zoals, Nijmegen (negen ziekenhuislocaties), Haarlem (twee ziekenhuislocaties), Arnhem (drie ziekenhuislocaties) of Almere (twee ziekenhuislocaties). Al die steden hebben één of meerdere volwaardige ziekenhuizen. Vanuit dat oogpunt is er dus ruimte voor een volwaardig ziekenhuis in de MVS regio;

- Het Sint Franciscus Gasthuis (het “Ziekenhuis”) voornemens is om een geïntegreerde spoedpost te creëren op de locatie Vlietland;

- De spoedeisende hulp (SEH) artsen en de huisartsen (in de huisartsenpost (HAP)) zullen samenwerken binnen deze geïntegreerde spoedpost

- De HAP vanaf 17.00 uur ’s avonds tot de volgende ochtend en in de weekenden bereikbaar is;

- De nieuwe geïntegreerde spoedpost uitsluitend kan functioneren, indien zowel de Huisartsen als de SEH artsen volledig beschikbaar zijn;

- De Spoedeisende hulppost (SEH) op dit moment echter vanaf 21.00 uur ’s avonds gesloten is;

- Deze nachtsluiting een aanzienlijke druk op de huisartsen legt, die in de HAP werkzaam zijn;

- Patiënten door de nachtelijke sluiting genoodzaakt zijn om na een bezoek aan de HAP vervolgens nog naar de locatie in Rotterdam moeten voor het maken van bijvoorbeeld röntgenfoto’s of andere SEH hulp;

- Het Ziekenhuis destijds heeft aangegeven dat de sluiting (vanaf 21.00 uur ’s avonds) van de SEH een tijdelijke maatregel was;

- Gezien de tijdelijkheid van de maatregel, verwacht mag worden dat de spoedeisende zorg op korte termijn weer 24 uur per dag beschikbaar wordt;

- Voor de opening van de geïntegreerde spoedpost de SEH artsen ook volledig beschikbaar moeten zijn;

- Het Ziekenhuis gevraagd dient te worden vanaf wanneer de spoedeisende zorg weer 24 uur per dag beschikbaar is;

- Indien het Ziekenhuis de spoedeisende zorg niet op korte termijn weer 24 uur per dag beschikbaar zal maken, op grond van het uitvoeringsbesluit Wkkgz een zorgvuldig besluitvormingsproces doorlopen moet worden om de beperking van de spoedeisende zorg te continueren;

- In het kader van het genoemde uitvoeringsbesluit overleg dient plaats tussen het ziekenhuis en het college van Burgemeester en Wethouders;

- Gezien het belang van de spoedeisende zorg in de regio, zoals vastgelegd in de Wkkgz, het wenselijk is dat op termijn de geboortezorg ook weer beschikbaar is op de locatie Vlietland.

Spreekt uit dat

- Het wenselijk is dat zo spoedig mogelijk de spoedeisende zorg op de locatie Vlietland weer 24 uur per dag beschikbaar is;

- Het wenselijk is dat op termijn de geboortezorg ook weer beschikbaar is op de locatie Vlietland;

Verzoekt het college om:

1. In overleg te treden met de gemeenten Schiedam en Maassluis over het bovenstaande;

2. Het Ziekenhuis te verzoeken om aan te geven wanneer de spoedeisende zorg weer 24 uur per dag beschikbaar zal zijn;

3. De raad tijdig te informeren over het bovenstaande.

Reactie toevoegen

U bent hier