h

Gemeenteraadsfracties roepen op tot onmiddellijke actie tegen huisvuilprobleem

19 januari 2024

Gemeenteraadsfracties roepen op tot onmiddellijke actie tegen huisvuilprobleem

Foto: SP
De gemeenteraadsfracties van SP, Algemeen Ouderen Verbond, ONS.Vlaardingen en Fractie Solleveld doen een dringende oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders om onmiddellijk actie te ondernemen tegen de groeiende problemen rondom huisvuil in de gemeente. De aanleiding voor deze oproep is het toenemende aantal klachten van inwoners over huisvuil dat naast de afvalcontainers wordt achtergelaten, resulterend in overlast van ongedierte zoals ratten.

Op dit moment voert de Rekenkamer Vlaardingen een onderzoek uit naar de inzameling van huishoudelijk afval, bekeken vanuit het perspectief van de inwoners. De resultaten van dit onderzoek worden met grote belangstelling tegemoet gezien en zullen worden besproken in de gemeenteraad. Op dat moment krijgen zowel de gemeenteraad als het college de gelegenheid om voorstellen te doen ter verbetering van het afvalbeleid, met als doel de problemen rondom huisvuil op straat op structurele wijze en voor de lange termijn aan te pakken.

Raadslid Arnout Hoekstra benadrukt namens de vier fracties het urgente karakter van de situatie: "Wij begrijpen dat een zorgvuldige aanpassing van het beleid tijd vergt, maar op dit moment ervaren inwoners acute problemen die niet kunnen wachten op een oplossing in de verre toekomst. Wij roepen het college daarom op om vooruitlopend zo spoedig mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om huisvuil op straat en de daarmee gepaard gaande overlast aan te pakken."

De gemeenteraadsfracties vertrouwen erop dat het College van Burgemeester en Wethouders deze kwestie met de nodige urgentie en aandacht zal behandelen en kijken uit naar concrete stappen om de leefomgeving van de inwoners van Vlaardingen te verbeteren.

-----------

Vlaardingen, 19 januari 2024

Betreft: Aanpak overlast huishoudelijk afval

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Wij maken ons zorgen over het gemeentelijk afvalbeleid en de uitvoering daarvan. Steeds vaker ontvangen wij klachten van inwoners over het achterlaten van huisvuil naast de afvalcontainers en de overlast van ongedierte, zoals ratten, dat door dit afval wordt aangetrokken.

Momenteel voert de Rekenkamer Vlaardingen een onderzoek uit naar de inzameling van huishoudelijk afval in onze gemeente vanuit het perspectief van de inwoners. Wij kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek en zullen deze agenderen voor behandeling in zowel de commissie- als de raadsvergadering. We verwachten voorstellen van zowel de gemeenteraad als het college om ons afvalbeleid te verbeteren, met als doel de problemen rondom huisvuil op straat op structurele wijze en voor de lange termijn aan te pakken.

Wij begrijpen dat een zorgvuldige en effectieve aanpassing van het beleid tijd vergt. Echter, inwoners ervaren op dit moment acute problemen in hun leefomgeving die niet kunnen wachten op een oplossing in de verre toekomst. Deze symptomen moeten nu rigoureus worden aangepakt totdat de problemen structureel bij de bron kunnen worden opgelost. Daarom roepen wij het college op om - vooruitlopend op de actualisatie van het beleid - zo spoedig mogelijk aanvullende maatregelen te nemen om huisvuil op straat en de daarmee gepaard gaande overlast aan te pakken.

Wij vertrouwen erop dat u deze kwestie met de nodige urgentie en aandacht zult behandelen, en kijken uit naar concrete stappen om de leefomgeving van onze inwoners te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraadsfracties van de SP, Algemeen Ouderen Verbond, ONS.Vlaardingen en Fractie Solleveld,

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP
Nol Kloosterman, fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond
Frans Hoogendijk, fractievoorzitter ONS.Vlaardingen
Stefanie Solleveld, fractievoorzitter Fractie Solleveld

Reactie toevoegen

U bent hier