h

Vragen over ontmanteling woningen Schrijversbuurt

15 januari 2002

Vragen over ontmanteling woningen Schrijversbuurt

Van bewoners uit het complex 4125, Huygenstraat, H.R. Holststraat, Brederostraat en een deel van de Vondelstraat, kregen wij alarmerende klachten over onduidelijkheid over de toekomst van hun huurwoning. In genoemde straten staan een aantal van omstreeks 16 woningen al geruime tijd leeg. De woningen zijn ontmanteld, dus aan het woningbestand onttrokken. Wel is in deze woningen vitrage voor de ramen gehangen met de kennelijke bedoeling te doen voorkomen alsof ze nog bewoond zijn. De eigenaar van deze woningen, Waterweg Wonen spreekt over sloop en nieuwbouwplannen, zonder dat duidelijkheid wordt geven waaruit deze plannen bestaan. Er zou spraken zijn van nieuwbouw medio 2003. Niet duidelijk is wanneer eventuele sloop zal plaatsvinden. In 1992 is er aan deze woningen nog achterstellingonderhoud gepleegd en voor een aantal woningen is spraken geweest van woningverbetering met huurverhoging. Volgens de bewoners voldoen de betreffende woningen daarom nog aan de huidige eisen en zijn ze nog geschikt voor bewoning.

Aan het college van B&W van Vlaardingen.
Vlaardingen 15 Januari 2002

Onderwerp vragen ex.art. 36 Regl. van Orde.

Geacht college,
Van bewoners uit het complex 4125, Huygenstraat, H.R. Holststraat, Brederostraat en een deel van de Vondelstraat, kregen wij alarmerende klachten over onduidelijkheid over de toekomst van hun huurwoning. In genoemde straten staan een aantal van omstreeks 16 woningen al geruime tijd leeg. De woningen zijn ontmanteld, dus aan het woningbestand onttrokken. Wel is in deze woningen vitrage voor de ramen gehangen met de kennelijke bedoeling te doen voorkomen alsof ze nog bewoond zijn. De eigenaar van deze woningen, Waterweg Wonen spreekt over sloop en nieuwbouwplannen, zonder dat duidelijkheid wordt geven waaruit deze plannen bestaan. Er zou spraken zijn van nieuwbouw medio 2003. Niet duidelijk is wanneer eventuele sloop zal plaatsvinden. In 1992 is er aan deze woningen nog achterstellingonderhoud gepleegd en voor een aantal woningen is spraken geweest van woningverbetering met huurverhoging. Volgens de bewoners voldoen de betreffende woningen daarom nog aan de huidige eisen en zijn ze nog geschikt voor bewoning.

Wij krijgen de indruk dat Waterweg Wonen bezig is om beetje bij beetje, bij verhuizing, de woningen niet opnieuw te verhuren maar te ontmantelen en ze zodoende aan het woningbestand te ontrekken. Dit is ons inziens een onmaatschappelijke methode om sloop en nieuwbouw onomkeerbaar te maken zonder dat er duidelijkheid is voor de resterende bewoners.Een tweede aspect van deze handelwijze is dat Waterweg Wonen geen verhuiskostenvergoeding geeft (of hoeft te geven) aan thans vertrekkende bewoners, terwijl deze, als gevolg van de ontmanteling na vertrek, toch echt de laatste bewoner zijn voor een eventuele sloop

En zodoende straks bij een eventuele sloop nog slechts aan enkele bewoners wel een verhuiskostenvergoeding moeten betalen. Wij achten een dergelijk handelen niet passen bij een verantwoorde sociale verhuurder. Daarbij vragen wij ons af welke rol u heeft bij het vaststellen of sloop noodzakelijk is, en welke rol u kunt spelen bij het vaststellen van een nieuwbouwplan ten aanzien van in welke sector, koop of huur, en voor welke huurprijzen er mogelijke nieuwbouw komt.

Daarom stellen wij u de volgende vragen;
-Bent u op de hoogte gesteld door Waterweg Wonen dat woningen van het complex 4125 ontmanteld zijn? Zo nee, is dit in overeenstemming met de Huisvestingswet, Hoofstuk II. De huisvestingsvergunning paragraaf 2, artikel 8 [1] ?. Met andere woorden heeft de gemeente op grond van deze verordening een meldplicht in een huisvestingsverordening opgenomen. Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u akkoord gegaan met deze ontmanteling en onttrekking aan het woningbestand en opgrond van welke overwegingen dan wel?

-Acht u het verantwoord dat door deze handelswijze belanghebbenden, de huurders van het complex, geen bezwaar kunnen maken als de onttrekking aan het woningbestand niet officieel is aangevraagd?

-Bent u al benaderd voor een sloopvergunning van het complex 4125 van Waterweg Wonen? Zo nee, acht u het dan verantwoord en in overeenstemming met het Besluit Beheer Sociale Huursector dat woningen zonder overleg met huurders en de gemeente ontmanteld worden?

-Kunt u aangeven wat de kwaliteit van deze woningen is en waarop mogelijke sloop/nieuwbouwplan zijn gebaseerd? Zo ja, op grond waarvan bent u dan akkoord gegaan met deze plannen. Zo nee welke mogelijkheden heeft u om mede te bepalen wat er met het complex gaat gebeuren?

-Acht u het maatschappelijk verantwoord dat vertrekkende huurders geen verhuiskostenvergoeding ontvangen terwijl ze vanwege de ontmanteling wel de laatste huurders zijn?

-Staan deze woningen opgrond van het gemeentelijk grondbedrijf? Zo ja, wat is dan de mogelijkheid van de gemeente om een rol te spelen om verder ontmanning tegen te gaan voordat er duidelijkheid bestaat over de aanvaardbaarheid van mogelijk plannen ten aanzien van het type woningen die men terug wil bouwen, in welke sector, betaalbare huur of dure koop?

-Bent u bereidt Waterweg Wonen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen (BBSH) te wijzen ten aanzien van het verantwoording afleggen aan haar huurders van dit complex als gevolg van de ingrijpendheid van de pannen?

-Bent u bereid en juridisch in staat in te grijpen om verdere ontmanteling te voorkomen, zonder dat verdere plannen helder en duidelijk zijn?

-Bent u tevens bereid om van Waterweg Wonen helderheid en duidelijk te eisen en de ontmanteling van woningen te stopen zolang Waterweg Wonen geen met reden omklede sloopvergunning heeft aangevraagd, gelijktijdig met nieuwbouwplannen?

-Kunt u onze vrees wegnemen dat het hier mogelijk gaat om het “verjagen” van huurders met een smalle beurs, door sloop van betaalbare huurwoningen (in dit geval met grote achtertuin!) ten faveure van de nieuw trend dat hogere inkomens graag weer in stadscentra willen wonen in een koopwoning, waarbij Waterweg Wonen dus handelt als de eerste de beste projectontwikkelaar?

-Bent u bereidt alle planvorming van Waterweg Wonen te stoppen totdat het gemeentebestuur een helder en duidelijk inzicht heeft ontvangen in de planvorming van Waterweg Wonen?

-Tot slot, bent u bereidt te voorkomen dat complex 4125 tegen de grond gaat indien de woningen met mogelijk enige verbetering als betaalbare huurwoning kunnen blijven bijdragen aan de huisvesting van lagere-inkomensgroepen?

Namens de SP fractie

Hugo Paalvast

1. HOOFDSTUK II. DE HUISVESTINGSVERGUNNING

(...) .

§ 2. Melding van leegstand

Artikel 8. De gemeenteraad kan, voor zover dat in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte noodzakelijk is, in de huisvestingsverordening bepalen dat de leegstand van woonruimten in daarbij aangegeven gevallen door de eigenaar aan burgemeester en wethouders dient te worden gemeld.

U bent hier