h

Vragen over hotelkasteel in Lickebaert

11 februari 2002

Vragen over hotelkasteel in Lickebaert

In december 1992 maakten ruim 7000 bewoners van Vlaardingen en Maassluis de plannen voor de aanleg van een vuilstort in het Lickebaert gebied ongedaan door de aanplant van het Volksbos met 17000 bomen. Het over heel Nederland bekende stuk bos is nu uitgegroeid tot een prachtig stukje natuur met een rijke flora en fauna. De recreatiecommissie Midden Delfland wil nu met Thys Blom vastgoed D.N.R. beheer en de grondmaatschappij een, in veler ogen, onzalig plan, doorzetten om een kasteel/hotel met hippisch centrum te stichten in het Lickebaert gebied. Rondom dit megalomane project zijn nu financiële problemen ontstaan waarmee de toch al ongeloofwaardige toezeggingen ten aanzien van maatregelen tot bescherming van het recreatieve karakter van het Oeverbos en het Volksbos, nog ongeloofwaardiger worden.

Aan het College van B&W van Vlaardingen.
Vlaardingen 11 februari 2002
Onderwerp: vragen ex art. 36 Reglement van Orde t.a.v Hotelkasteel

Geacht College,
In december 1992 maakten ruim 7000 bewoners van Vlaardingen en Maassluis de plannen voor de aanleg van een vuilstort in het Lickebaert gebied ongedaan door de aanplant van het Volksbos met 17000 bomen. Het over heel Nederland bekende stuk bos is nu uitgegroeid tot een prachtig stukje natuur met een rijke flora en fauna. De recreatiecommissie Midden Delfland wil nu met Thys Blom vastgoed D.N.R. beheer en de grondmaatschappij een, in veler ogen, onzalig plan, doorzetten om een kasteel/hotel met hippisch centrum te stichten in het Lickebaert gebied. Rondom dit megalomane project zijn nu financiële problemen ontstaan waarmee de toch al ongeloofwaardige toezeggingen ten aanzien van maatregelen tot bescherming van het recreatieve karakter van het Oeverbos en het Volksbos, nog ongeloofwaardiger worden.

De Vlaardingse en Maassluise bevolking zal het, als dit doorgaat, steeds moeilijker krijgen om in de directe omgeving van hun stad in alle rust te kunnen recreëren in een uniek groen gebied in onze zwaar geïndustrialiseerde woonomgeving. De in het Volksbos ontwikkelde natuur zal van deze plannen veel schade kunnen ondervinden, meer dan wordt voorgespiegeld. Ook zullen naar de mening van de Socialistische Partij de huidige wegen niet toereikend zijn om de verkeersdruk naar het Hotel/Kasteel en drafcentrum aan te kunnen over de nu al drukke Maassluisedijk. Er zullen nieuwe wegen moeten worden aangelegd, dat kan ons inziens niet door Vlaardingen en Maassluis. Dan blijft er ons inziens niets anders over, dan dat deze wegen door de bestaande natuur en recreatiegebieden komen te lopen om aansluiting te krijgen op het bestaande wegennet. Dit is natuurlijk ook zeer onwenselijk. Gezien de ontstane situatie lijkt het onze fractie wenselijk en noodzakelijk om deze plannen en de medewerking daaraan te heroverwegen.

Mede naar aanleiding van het artikel “ ‘Kasteelheer’ steunt op geld geplaagde Rabobank” uit het RD van 25 januari 2002 heeft de SP fractie de volgende vragen:

1. Kent u de berichten betreffende de leningen van de Rabobank aan Thys Blom vastgoed D.N.R. beheer? Zo ja, kunt u nadere informatie geven over de inhoud en gevolgen van deze problemen?

2. Zijn er negatieve financiële gevolgen voor de Gemeente Vlaardingen als de plannen niet door mochten gaan? Zo ja, - welke kosten heeft de gemeente Vlaardingen al gemaakt als gevolg van zijn medewerking aan dit plan, - loopt de gemeente Vlaardingen, ondanks het gestelde door de heren Wisse (Grontmij) en Constant (Blom), financieel risico door de aanvullende eisen die de Rabobank aan Thijs Blom gaat stellen? (m.a.w. , met wie worden dan zaken gedaan?)

Welke mogelijkheden heeft de gemeente Vlaardingen, gebruik makend van het vigerend bestemmingplan, om de commerciële plannen voor een Hotel/kasteel en hippisch centrum in dit gebied met een recreatieve bestemming tegen te gaan?

Bent u bereidt alles uit de juridische en bestuurlijke kast te halen om het Oeverbos en het Volksbos, en daarmee de recreatieve bestemming van dit gebied te vrijwaren van deze louter commerciële en, naar het er nu ook nog naar uitziet, financieel dubieuze plannen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groeten, namens de fractie van de Socialistische Partij,
H.A. Paalvast

U bent hier