h

Verzoek tot sanering asbestcementdaken voormalige Koks Vatenhandel

24 oktober 2002

Verzoek tot sanering asbestcementdaken voormalige Koks Vatenhandel

Op de daken van de bedrijfsgebouwen van voorheen Koks Vatenhandel achter de
Bleekstraat liggen zeer verweerde asbestcement golfplaten. Er groeit veel mos op. Bij
langere droogte laat dit mos los en verwaaid in de omgeving.
Uit onderzoek, destijds op verzoek van de SP fractie, dat is gedaan naar soortgelijke
omstandigheden met asbestcement daken van schuurtjes in de Indische Buurt bleken er
voor de gezondheid risicovolle losse asbestvezel vrij te komen. Reden toen om tot saneren
over te gaan.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 24 oktober 2002

Onderwerp; schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Verzoek tot spoedige sanering van verweerde asbestcementdaken opstallen voormalige Koks Vatenhandel

Geacht college,
Op de daken van de bedrijfsgebouwen van voorheen Koks Vatenhandel achter de
Bleekstraat liggen zeer verweerde asbestcement golfplaten. Er groeit veel mos op. Bij
langere droogte laat dit mos los en verwaaid in de omgeving.
Uit onderzoek, destijds op verzoek van de SP fractie, dat is gedaan naar soortgelijke
omstandigheden met asbestcement daken van schuurtjes in de Indische Buurt bleken er
voor de gezondheid risicovolle losse asbestvezel vrij te komen. Reden toen om tot saneren
over te gaan.

De afgelopen jaren wordt het steeds vaker bekend dat er asbestslachtoffers vallen als gevolg
van het vrijgekomen asbestdeeltjes van bijvoorbeeld asbestcement afval dat is gebruikt als
wegverharding. Momenteel is er sprake van een asbestschandaal in een nieuwbouwwijk te
Goor. Hier is sprake van verweerde en gebroken delen van asbesthoudende golfplaten in de
grond.

Op de daken van Koks Vatenhandel is sprake van gelijksoortig materiaal als op de daken
van de schuurtjes in de Indische Buurt en in de grond in de gemeente Goor, en naar wij
verwachten in het geval van de steenfabriek in Schijf waar de staatssecretaris van VROM
ingegrepen heeft. (zie bijlage publicaties VROM)
Onze fractie heeft in het verre verleden ook al aandacht van het college gevraagd voor de
situatie bij de oude opstallen van voorheen Koks Vatenhandel. Gezien het optreden van de
Staatssecretaris (achteraf door de Raad van State juridisch beoordeeld als in de tijd gezien
voorbarig) hebben wij de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat de asbestdaken van de opstallen van Kok´s
Vatenhandel een bedreiging voor de volksgezondheid vormen?

2. Bent u bereidt de eigenaar van deze opstallen te benaderen om gezamenlijk te
komen tot een saneringsplan?
In afwachting van uw hopelijk spoedige actie, verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Martin Kappers
fractievoorzitter SP

Bijlage
Staatssecretaris Van Geel (VROM) saneert asbestdak (www.minvrom.nl )
Vandaag is begonnen met de sanering van het asbestbevattende dak van de
voormalige steenfabriek in Schijf (gemeente Rucphen, Noord-Brabant).
Staatssecretaris Van Geel (VROM) heeft daar opdracht voor gegeven. Het gaat hier om
een zeer bijzondere situatie. De VROM-Inspectie wacht daarom niet op de uitslag van
een schorsingsverzoek, dat de eigenaar van de steenfabriek heeft ingediend bij de
Raad van State.

Gevaarlijk
Op 16 juli 2002 heeft de toenmalige minister gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om ’bij
een onduldbaar gevaar alle maatregelen te nemen die hij met het oog op de bescherming
van mens en milieu noodzakelijk acht’. De asbestbevattende dakbedekking van de
voormalige steenfabriek is in zeer slechte staat. Als gevolg van weersinvloeden kunnen
gevaarlijke, microscopisch kleine, asbestvezels vrijkomen.
De eigenaar heeft tot 1 september 2002 de gelegenheid gekregen om zelf een einde te
maken aan deze onduldbare situatie. Nu dat niet is gebeurd heeft de VROM-Inspectie in
opdracht van de staatssecretaris van VROM een asbestverwijderingsbedrijf opdracht
gegeven om te gaan saneren. De kosten worden verhaald op de eigenaar. Het is de eerste
keer in het 17-jarige bestaan van de Wet milieugevaarlijke stoffen dat zoiets gebeurt.

Bijzonder
De staatssecretaris vindt dat het hier om een bijzondere situatie gaat. Dit besluit heeft geen
precedentwerking voor andere gevallen. Het nemen van de maatregel kwam aan de orde
nadat alle andere juridische instrumenten door gemeente Rucphen en de VROM-Inspectie
waren ingezet of bekeken. De controle op de naleving van de asbestregelgeving bij
gebouwen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van gemeenten; de VROM-Inspectie
ziet hierop toe.

Op dinsdag 1 oktober zal een zitting voor de Raad van State plaatsvinden waarbij een
schorsingsverzoek van de eigenaar behandeld wordt. De Raad van State zal dan
beoordelen, of de staatssecretaris in dit geval terecht gebruik heeft gemaakt van de unieke
bevoegdheid om zelf asbest te saneren. Afhankelijk van de uitspraak zal VROM een
beleidslijn uitwerken om aan te geven in welke situaties van deze bevoegdheid (in
uitzonderingsgevallen) gebruik gemaakt zal worden.

BN/De Stem 5-10-02Van onze verslaggever
Zaterdag 05 oktober 2002 - SCHIJF/DEN HAAG - De Raad van State heeft het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu (VROM) flink op de vingers getikt in de kwestie rondom
de steenfabriek in Schijf.
Staatsraad Drupsteen vindt dat VROM veel te snel is overgegaan tot het eigenhandig opruimen van de
asbestvervuiling op het terrein. Eigenaar Aan de Stegge had in ieder geval eerst de mogelijkheid moeten hebben
om tijdens een hoorzitting zijn bezwaren toe te lichten tegen het TNO-rapport dat VROM heeft gebruikt om in
actie te komen.

De Raad van State vindt bovendien dat de conclusies uit het rapport van TNO het middel dat het ministerie heeft
gebruikt niet rechtvaardigen. "De conclusies uit het TNO-rapport acht ik niet dermate ernstig dat zij voldoende
grond bieden om zonder nader overleg met de betrokkene tot onderhavige maatregelen over te gaan onder
oplegging van een termijn als hier gesteld", zo staat in het vonnis te lezen.
Blij
E. Donker van aannemer Aan de Stegge is ’hartstikke blij’ met de uitspraak. "We voelden ons aangetast in ons
recht, toen het ministerie zomaar met een grote bulldozer het terrein kwam oprijden. Zo ga je niet met elkaar om.
We gaan ervan uit dat we ook de bodemprocedure winnen, want de uitspraak in dit kort geding laat aan
duidelijkheid niets te wensen over."
Woordvoerder E. Snelders van VROM stelt dat het ministerie het er niet bij laat zitten. "We bestuderen op dit
moment het vonnis en vinden de situatie ter plaatse nog altijd zeer ernstig. We bekijken welke mogelijkheden ons
ter beschikking staan om de vervuiling zo snel mogelijk op te ruimen."
De afwikkeling van de bodemprocedure kan nog maanden duren.

Van onze verslaggever
Zaterdag 05 oktober 2002 - SCHIJF/DEN HAAG - Aannemer Aan de Stegge eist dat het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zo snel mogelijk de verwijderde asbestplaten
op de steenfabriek in Schijf vervangt.
VROM heeft een aantal dakplaten weggehaald tijdens de schoonmaakoperatie van afgelopen week. Het
ministerie had Aan de Stegge gesommeerd voor 1 september de asbest te verwijderen, anders zou VROM het
zelf laten doen. Toen het ultimatum verstreek, greep VROM in, omdat er sprake zou zijn voor ’een onduldbaar
gevaar voor mens of milieu’. De Raad van State heeft gisteren echter bepaald dat het ministerie veel te snel over
is gegaan tot deze operatie en voorlopig niets mag ondernemen, totdat de bodemprocedure over deze zaak is
afgerond. Ook zou het gezondheidsrisico voor de naaste omgeving niet groot genoeg zijn om een dergelijke actie
te rechtvaardigen.
Volgens E. Donker van Aan de Stegge wordt door het ontbreken van de nu verwijderde platen de constructie van
de voormalige steenfabriek aangetast. "We eisen daarom dat het ministerie het gebouw zo snel mogelijk
terugbrengt in de nulsituatie. We verwachten natuurlijk niet dat er asbestplaten teruggelegd worden, maar dat de
gaten in het dak in ieder geval gedicht worden."
Donker zegt ook een onderzoek in te stellen naar de bodemgesteldheid rondom de steenfabriek. Hij wil daarmee
nagaan of ’VROM zorgvuldig te werk is gegaan tijdens de opruimactie’. "Als opeens blijkt dat er nu asbest in de
grond zit of dat de vloeren in de fabriek bezaaid zijn met asbestresten, dan is dat de schuld van VROM. We willen
in ieder geval uitsluiten dat wij daarvoor opdraaien, vooral omdat we zeker weten dat er voor deze operatie geen
sprake was van bodenvervuiling. Ook gaan we ervan uit dat we de rekening niet hoeven te betalen voor de
uitgevoerde schoonmaak."
Donker erkent dat de boel hoe dan ook opgeruimd moet worden. Hij zegt dat Aan de Stegge daartoe bereid is,
maar eerst wil wachten totdat de gemeente Rucphen een bouwvergunning afgeeft. Aan de Stegge wil namelijk
kasteelwoningen op het terrein bouwen. "Op het moment dat de vergunning binnen is, beginnen we meteen met
saneren. Dit staat absoluut los van de bodemprocedure die nog loopt. Daar gaan we zeker niet op wachten, als
we aan de slag kunnen."
Het ministerie wil weinig meer kwijt dan dat ze de strijd nog niet opgeeft. "We onderzoeken alle mogelijkheden die
ons binnen de wettelijke kaders ter beschikking staan. Maar we zullen nu het schorsingsbesluit van de Raad van
State moeten accepteren. Desondanks hechten we er flink belang aan dat de asbest zo snel mogelijk wordt
weggehaald. Verder willen we niets kwijt over deze kwestie", aldus woordvoerder E. Snelders van VROM.

U bent hier