h

College in protest tegen kabinet?

20 oktober 2004

College in protest tegen kabinet?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat op het Haagse Malieveld demonstratief een
bijzonder algemene ledenvergadering houden tegen het regeringsbeleid. Gelukkig maar dat het
gras extra demonstratie bestendig is ingezaaid door de SP. De VNG roept alle gemeenten, colleges
van B&W, op aanwezig te zijn a.s. vrijdag om 10.30 uur.
De VNG wil daarmee demonstratief onderstrepen dat als gevolg van het Kabinetsbeleid;
"de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk onder druk worden gezet",
en dat; "de urgentie van de lokale problemen niet tot het Kabinet lijken door te dringen" .

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 20 oktober 2004

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Vergadering VNG

Geacht College,

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat op het Haagse Malieveld demonstratief een
bijzonder algemene ledenvergadering houden tegen het regeringsbeleid. Gelukkig maar dat het
gras extra demonstratie bestendig is ingezaaid door de SP. De VNG roept alle gemeenten, colleges
van B&W, op aanwezig te zijn a.s. vrijdag om 10.30 uur.
De VNG wil daarmee demonstratief onderstrepen dat als gevolg van het Kabinetsbeleid;
"de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk onder druk worden gezet",
en dat; "de urgentie van de lokale problemen niet tot het Kabinet lijken door te dringen" .
Naar aanleiding van de oproep van de VNG aan alle gemeenten hebben wij de volgende vragen;

1. Zal het voltallige college van Vlaardingen op deze bijzondere ledenvergadering van de VNG aanwezig zal zijn?
Zo niet, waarom niet?
2. Indien een deel van het college aanwezig zal zijn, welke wethouders zullen dan niet op het malieveld te zien zijn en wat is daarvan dan de reden?
3. Kan het college nauwkeurig aangeven welke extra lasten en problemen de gemeente Vlaardingen krijgt als gevolg van het voorgestane regeringsbeleid?
Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid nadelige gevolgen van het regeringsbeleid niet één op één door te berekenen in de begroting, dus feitelijk ten koste van onze stad en bewoners, maar in plaats daarvan deze "politieke Balkenende II kosten" op te laten lopen als tekort op de begroting?
Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u voor de begrotingsbehandeling te antwoorden.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers,
fractievoorzitter

U bent hier