h

Schriftelijke vragen over stroom uitval Eneco

26 juli 2005

Schriftelijke vragen over stroom uitval Eneco

Als gevolg van een stroomstoring bij Eneco is onder andere de Shell raffinaderij afgebouwd. Als gevolg daarvan is de raffinaderij op 14 en 15 juli aan het affakkelen geweest wat tot een enorme zwarte rookontwikkeling heeft geleid.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 26 juli 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Stroom uitval Eneco en afbouw Shell raffinaderij

Geacht college,

Als gevolg van een stroomstoring bij Eneco is onder andere de Shell raffinaderij afgebouwd. Als gevolg daarvan is de raffinaderij op 14 en 15 juli aan het affakkelen geweest wat tot een enorme zwarte rookontwikkeling heeft geleid.
Daarbij braken op het terrein ook nog 3 branden uit.
De SP fractie maakt zich zorgen over de veiligheid en gezondheid van mens en milieu als gevolg van het stilvallen van de raffinaderij en heeft de volgende vragen:

1. Heeft Shell een eigen energie voorziening die in geval van calamiteiten de stroomvoorziening om de processen en de computeraansturing op laag productieniveau gaande te houden kan overnemen, en zo ja waarom is die niet in werking gesteld?
2. Is Shell verplicht om een deugdelijke nood energievoorziening te hebben om stilvallen van de raffinaderij te voorkomen? Indien niet, bent u voornemens om Shell te verplichten een deugdelijke nood energievoorziening te laten hebben teneinde het stilvallen van de raffinaderij in de toekomst te voorkomen?
3. Shell is een BRZO bedrijf. Is volledige stroomuitval in het Veiligheids Rapport (VR) opgenomen bij de scenario's van mogelijke calamiteiten?
Zo ja, kunt u aan (laten) geven aan welke eisen en voorwaarden voldaan moet worden en in welke mate dit daadwerkelijk gebeurd is?
Zo niet, bent u bereid een dergelijk scenario in het VR te laten opnemen?
4. Is het aannemelijk dat bij een toekomstige vergelijkbare stroomstoring de raffinaderij weer stil komt te liggen? SP– eerste weg links
5. Wat is de oorzaak geweest van het uitbreken van drie branden op het terrein van de raffinaderij?
6. Het is al sinds de jaren ’70 bekend dat fijn stof zich makkelijk bindt met zwaveldioxide. Zijn deze stoffen ook nu vrijgekomen ?
Zo ja, kunt u (laten) aangeven in welke hoeveelheden?
7. Kunt (laten) aangeven welke overige stoffen, en in welke hoeveelheden, bij het affakkelen zijn vrijgekomen?
8. Is de veiligheid van de medewerkers van de raffinaderij, de omliggende bedrijven en de inwoners van gemeenten in de buurt van de raffinaderij in het geding geweest? En indien ja, aan welke veiligheid en gezondheidsrisico’s hebben zij bloot gestaan?
9. Welke andere (chemische) bedrijven in het door stroomstoring getroffen gebied zijn nog meer volledig stil komen te liggen en moesten als gevolg daarvan affakkelen?
10. Bent u van mening dat de voorlichting van Shell adequaat is geweest ? Zo ja, waar baseert u dat op?
11. Kunt u aangeven welke voorlichting heeft de Gemeente Vlaardingen over dit incident gegeven?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers
fractievoorzitter

U bent hier