h

Schriftelijke vragen WVG/ROG

26 oktober 2005

Schriftelijke vragen WVG/ROG

De afwijzingen door het ROG en de gemeente Vlaardingen van aanvragen woningaanpassing door zieke en gehandicapte mensen zijn de SP al langer een doorn in het oog. Het feit dat het ROG en de gemeente Vlaardingen ook nog de nodige gelden over heeft bevreemd de SP zeer.
Deze gelden zijn toch bedoeld voor mensen die een aanvraag doen omdat zij te maken hebben met een ernstige ziekte of handicap?
De SP wordt op hun hulp en informatie dienst ook benadert door mensen die geen poot aan de grond krijgen bij het ROG, de bezwaarschriften worden ervaren als een wassen neus, of een zoethoudertje.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Geacht college 26-10-2005

schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde:
Betreft; WVG/ROG.

De afwijzingen door het ROG en de gemeente Vlaardingen van aanvragen woningaanpassing door zieke en gehandicapte mensen zijn de SP al langer een doorn in het oog.
Het feit dat het ROG en de gemeente Vlaardingen ook nog de nodige gelden over heeft bevreemd de SP zeer.
Deze gelden zijn toch bedoeld voor mensen die een aanvraag doen omdat zij te maken hebben met een ernstige ziekte of handicap?
De SP wordt op hun hulp en informatie dienst ook benadert door mensen die geen poot aan de grond krijgen bij het ROG, de bezwaarschriften worden ervaren als een wassen neus, of een zoethoudertje.
Tot grote ontsteltenis las de SP op 26-10-2005 in het Groot Vlaardingen een stuk over een familie in Vlaardingen waarin vermeld wordt dat zij een rechtszaak aanspannen tegen deze gemeente.
Deze rechtszaak zou volgens de SP niet nodig zijn als het ROG goed “sociaal” werk zou verrichten.
Goed werk is niet het doorverwijzen naar een verzorgingshuis, maar alles doen om deze mensen dat te geven waar ze(ook volgens de WVG) recht op hebben. Goed werk is niet het verplichten van verhuizen na bijna een halve eeuw woongenot in hetzelfde huis, maar zorgen dat er trapliften e.d komen daar waar mogelijk en nodig is.
Hier bedoelen wij mee dat er in het kader van het te verwachten nieuwe WMO beleid in 2006 iedereen zo lang als mogelijk is op zichzelf aangewezen zal worden, en iedereen geacht wordt zo lang als mogelijk is in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.
Het beleid WMO van nu en volgend jaar richt zich voornamelijk op oudere mensen. En mensen die nu een aanvraag hebben lopen of hebben ingediend en worden afgewezen zouden volgend jaar profijt van hun aangepaste woning kunnen hebben,omdat zij zoals beoogd langer in hun woning kunnen blijven wonen.

In dat licht gezien begrijpen wij dit beleid wat u voert echt niet en hebben daarom de volgende vragen;
1 Bij hoeveel aanvragen heeft er een afwijzing plaatsgevonden?en hoeveel ouderen hebben deze afwijzing gekregen?
2 Bij hoeveel afwijzingen is er na bezwaar alsnog toegekend?
3 Hoeveel mensen zijn er verplicht(tegen hun wil) geweest gaan verhuizen naar een andere woning omdat de ROG dit beter achtte?
4 Waarom moesten en moeten mensen verhuizen terwijl hun woning geschikt was/is bevonden voor de eventuele aanpassingen.
5 Hoeveel mensen zijn er inmiddels verhuisd naar een verzorgingshuis op dringend advies van het ROG?
6 Hoeveel bezwaarschriften zijn er daadwerkelijk door het college bekeken en getoetst en juist beoordeeld bevonden?
7 Is het college net als de SP van mening dat men met name oudere zieke mensen niet tegen hun wil moet laten verhuizen, zo, ja waarom gebeurt dit dan toch? Zo, nee waarom deelt u onze mening niet?
8 Is de reden van het ROG om te blijven volharden in hun stelling cq afwijzing het financiële plaatje? Zo, nee wat is dan de reden?en waarom zijn er miljoenen euro,s niet gebruikt voor de mensen die dringend een aanpassing nodig hadden?
9 Is het college van plan om de Fam die een rechtszaak tegen de gemeente Vlaardingen wil beginnen tegemoet te komen voor het tot een rechtszaak komt? Zo, ja wanneer gaat u dit regelen? zo.nee waarom niet?Kost een rechtszaak niet meer dan de woningaanpassing?
10 Is het college net als de SP van mening dat het beleid van het ROG gewijzigd/versoepeld moet worden, zeker in het kader van de nieuwe WMO? Zo ja wanneer wordt het beleid gewijzigd? , Zo nee, waarom niet?

11 Is het college net als het ROG van mening dat de criteria om nu in aanmerking te komen voor woningaanpassingen de juiste zijn?Zo,ja waarom vindt u dit juist?

12 En is het college net als het ROG van mening dat bijna een halve eeuw wonen in dezelfde woning en een redelijk pensioen geen reden is voor woningaanpassingen maar wel voor een gedwongen verhuizing vanwege het redelijke pensioen.
Kunt u ons dit uitleggen?
Is het college net als de SP van mening dat afwijzingen van het ROG eens goed doorgelicht dienen te worden? Zo ja, is het college bereid dit te doen?en is het college bereid onterechte afwijzingen alsnog toe te kennen? Zo nee,waarom niet?

Met vriendelijke groet,

SP fractie
Ingrid Wijker

U bent hier