h

Motie herstructurering

15 november 2005

Motie herstructurering

Tijdens de begroting heeft de SP een motie ingedient om de huidige sloopplannen te heroverwegen. Gezien de huidige ontwikkelingen van de hevige woningnood, die het voor starters vrijwel onmogelijk maakt om in Vlaardingen te blijven wonen, is onderzoek en het herzien van de herstructureringsplannen geen overbodige luxe. Helaas was er niet genoeg steun om deze motie aan te nemen.

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 9 november
en 10 november 2005,

behandelende de Begroting 2006-2010,

overwegende dat;

• de woningnood in onze regio weer structurele vormen heeft aangenomen,
• het college kennelijk geen grip op de ontwikkelingen heeft gezien het feit dat sloopvergunningen al zijn afgegeven ver voordat nieuwbouwplannen en ook de financiering rond was,
• er nog veel woningen in de planning zitten om gesloopt te worden.
• de minister van VROM van mening is dat gemeenten de woningbouwcorporaties steviger moet aanspreken en zich niet afhankelijk van woningbouwcorporaties moet opstellen,

Overwegende dat;
• het college zich onvoldoende krachtig heeft getoond in zijn relatie tot de woningbouwcorporaties,
• het college onbedoeld, langdurige kaalslag en leegstand heeft laten plaatsvinden,
• er in de afgelopen ruim tien jaar weer een nieuwe structurele woningnood is ontstaan,
• bestaande herstructureringsplannen veelal voor die tijd zijn ontwikkeld,

verzoekt het college;
• de nog niet in uitvoeringzijnde delen van bestaande herstructureringsplannen opnieuw te toetsen aan noodzaak en gewenstheid in relatie tot de behoefte aan huurwoningen in het betaalbare segment,
• de nog niet in uitvoering zijnde delen van herstructureringsplannen daarbij opnieuw en zonodig herzien, onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en met werkelijke inspraak aan de bewoners voor te leggen,
• de gemeenteraad daarover nader te informeren en mogelijke voorstellen tot wijzigingen van beleid inzake herstructurering voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingrid Wijker Hugo Paalvast
Ingrid WijkerHugo Paalvast

U bent hier