h

SP motie mantelzorgers aangenomen

12 november 2005

SP motie mantelzorgers aangenomen

De SP motie om mantelzorgers intensiever te ondersteunen, werd door een meerderheid van de raad aangenomen. De SP is bang dat door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen die hun zieke familieleden en vrienden helpen, overbelast raken. Ze krijgen meer verantwoordelijkheid, moeten meer regelen en dreigen zo een burn-out te krijgen vreest de SP.

Via het bureau Welzijnsprojecten (HBW) kunnen mensen met een bijstandsuitkering gezocht worden, die mantelzorgers kunnen ondersteunen. Zij zullen dan ook een reiskostenvergoeding krijgen. Zo kunnen de mantelzorgers een dagje vrij nemen. Het Vlaardings college moet nu op korte termijn onderzoeken hoe dit plan in de praktijk kan worden gebracht. (bron: Algemeen Dagblad)

Motie:

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 9 november 2005;

Kennis genomen hebbend
van de recente constatering gedaan door de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging van Mantelzorgers, dat nu reeds 200.000 mantelzorgers overbelast zijn en dat bevreesd wordt dat velen hiervan te maken krijgen met een burn-out;

Overwegende
dat met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2006 de verantwoordelijke taak van mantelzorgers slechts zal toenemen en daarmee de belasting die zij ondervinden;

dat verwacht wordt dat een aanzienlijk deel van de inwoners van Vlaardingen die zijn aangewezen op gemeentelijke bijstand, gemotiveerd is om deze taak van de mantelzorger te ondersteunen;

dat de gemeentelijke organisatie, met name Bureau Activering, voldoende toegerust is om uit geïnteresseerden de juiste personen te selecteren en deze te begeleiden.

Spreekt als zijn oordeel uit
dat het noodzakelijk is dat de verantwoordelijke taak van de mantelzorger in Vlaardingen ondersteund wordt;
dat deze ondersteuning goed kan worden uitgevoerd door gemotiveerde mensen die zijn aangewezen op bijstand;
dat de bijstandsgerechtigde hiermee een waardevolle bijdrage levert aan de Vlaardingse samenleving;
dat voor deze bijdrage een (onkosten-)vergoeding beschikbaar wordt gesteld.

Verzoekt het college
op korte termijn, althans voor 1 januari 2006, te onderzoeken op welke wijze dit oordeel tot uitvoering moet worden gebracht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie:
I. E. Wijker
I. Wijker

U bent hier