h

Coalitiepartijen zetten de deur voor sloop wijdopen

22 december 2005

Coalitiepartijen zetten de deur voor sloop wijdopen

De SP fractie heeft vanavond het bestemmingsplan Westwijk geamendeerd. Zo stond er in het plan de mogelijkheid om twee woningcomplexen van in totaal 72 woningen aan de Samuel Esmeijerstraat te slopen. Wat betekend dat er na de praatjes van coalitiepartijen en na de verkiezingen gewoon weer vrolijk verder gesloopt kan en gaat worden.

Ingrid WijkerSP raadslid Ingrid Wijker: ‘Onbegrijpelijk, nog geen twee weken geleden sprak de hele raad nog schande over sloop. Daar waren we nog erg blij mee. Er mocht niet meer gesloopt worden nu de verhoudingen zo scheef staan, aldus de coalitie partijen. De woningnood loopt uit de klauwen, en de coalitie partijen denken net vóór de verkiezingen makkelijk weg te komen door 'kritische' vragen te stellen aan hun eigen college. Maar buiten dat alles om houden ze de deur voor de sloopkogel wijd open om na de verkiezingen weer vrolijk door te gaan met de afbraak van de betaalbare volkshuisvesting. Het is ook heel merkwaardig dat in een Bestemmingsplan alvast sloopplannen worden aangekondigd, dat hoort daarin helemaal niet thuis. Het is oneigenlijk gebruik van gemeentelijke macht om gebieden een bestemming te geven.’’

Het amendement van de SP om deze opendeur voor sloop uit het bestemmingsplan te schrappen mocht helaas geen meerderheid halen, slechts alleen de fractie van Leefbaar Vlaardingen/VV2000 steunde de SP.

AMENDEMENT

De raad van de gemeente Vlaardingen, in vergadering bijeen op 22 december 2005;

behandelende het raadsvoorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Westwijk;

overwegende dat in het ontwerp-bestemmingsplan het voornemen wordt uitgesproken om aan de Samuel Esmeijerstraat de daar aanwezige twee complexen galerijflats van in totaal 72 woningen te slopen en te vervangen door twee complexen grondgebonden woningen van in totaal 40 woningen;

dat sloop verspilling is van maatschappelijk kapitaal;

dat woningen van 50 jaar niet rijp zijn om te slopen en, gezien de woningnood in de betaalbare huursector, renovatie en levensduurverlenging de voorkeur hebben;

dat daarom uit het ontwerp-bestemmingsplan Westwijk de passage betreffende het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor 2 woongebouwen aan de Samuel Esmeijerstraat ten behoeve van sloop/nieuwbouw geschrapt dient te worden;

Besluit:

het ontwerp-bestemmingsplan Westwijk met betrekking tot de sloop van twee galerijflats en de nieuwbouw van twee complexen grondgebonden woningen aan de Samuel Esmeijerstraat als volgt aan te passen:

“de uitwerkingsplicht Uit te werken Woondoeleinden (UW) voor deelgebied 4, Samuel Esmeijerstraat, planvoorschriften art. 10, te laten vervallen en de locatie overeenkomstig de huidige situatie te bestemmen, zijnde W(s) – Woondoeleinden, gestapeld, met een maximale bouwhoogte van 15 m. alsmede G – groenvoorzieningen en de plantoelichting overeenkomstig aan te passen”.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingrid Wijker Hugo Paalvast.

U bent hier