h

Woningnood en achterstalligonderhoud

8 december 2005

Woningnood en achterstalligonderhoud

De SP fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 8 december een motie ingedient over de Montalwoningen aan de Floreslaan. Gezien de woningnood, , met name onder de jonge starters, verzoekt de SP het college de woningcorporaties te wijzen op hun plicht tot het huisvesten van van jongeren en personen met een laag inkomen. Ook stelt de SP voor om de woningcorporatie Waterweg Wonen aan te schrijven over hun achterstalligonderhoud in de huursector. Desnoods moet het college de corporatie met wettelijke middelen hiertoe dwingen.

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 8 december 2005

mogelijke intentie tot afgeven sloopvergunning Floreslaan,

overwegende dat;

* de woningnood ook in onze regio structurele vormen heeft aangenomen, met name onder de jonge starters op de woningmarkt,
* het aantal lagere inkomens dat is aangewezen op betaalbare huurwoningen toeneemt,
* dat er geen sprake is van concrete nieuwbouwplannen waardoor bij afgeven van een sloopvergunning wederom langdurige kaalslag zal kunnen ontstaan,
* er sprake is van verpaupering door ernstig achterstallig onderhoud aan houtwerk en vochtwering,
* de woningen niet onderzocht zijn op bouwkundige kwaliteit voor onduplexering renovatie of groot onderhoud,
* de minister van VROM van mening is dat gemeenten de woningbouwcorporaties steviger moet aanspreken en zich niet afhankelijk van woningbouwcorporaties moet opstellen,

verzoekt het college;

* de woningcorporatie aan te schrijven op het achterstellingonderhoud en indien noodzakelijk, gebruikmakend van de wettelijke middelen, tot onderhoud te dwingen door het zogenaamde actief aanschrijvingsbeleid toe te passen,
* de corporatie te wijzen op zijn wettelijke plicht tot huisvesten van de “doelgroep”, de lagere inkomens, onder andere bestaande uit veel jonge starters op de woningmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingrid Wijker
Hugo Paalvast

U bent hier