h

'Heeft college lak aan moties van de eigen coalitie?'

13 januari 2006

'Heeft college lak aan moties van de eigen coalitie?'

In het groot Vlaardingen van woensdag 11-01-06 stond er vermeld dat er op 05-01-06 een sloopvergunning aan Waterweg Wonen is afgegeven voor de 174 woningen en 8 bedrijfsruimten op de locatie Schimmelpenninckstraat.
Dit vinden wij onbegrijpelijk, omdat er tijdens de raadsvergadering op 8-12-05 door de meerderheid van de raad een motie is aangenomen waarin stond dat er voorlopig geen sloopvergunningen meer mochten worden afgegeven.
Deze motie is ingediend en gesteund omdat er de laatste jaren veel meer is gesloopt dan gebouwd, daardoor is er zo,n druk op de woningmarkt komen te staan dat het bijna voor niemand meer mogelijk is om te verhuizen of om als starter of andere urgente aan een woning te komen.
Wij vragen via schriftelijke vragen van het college dat zij met onmiddelijke ingang zich houden aan de motie, en vragen uitleg over deze afgegeven sloopvergunning, die volgens ons nooit afgegeven had mogen worden.

Datum 13-01-06

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van orde; sloopvergunning Schimmelpenninckstraat e.o

Geacht college,
De SP is hoogst verbaasd over een bericht op de gemeente pagina in Groot Vlaardingen van 11 januari 2006 waarin word vermeld dat op 5 januari 2006 een vergunning is afgegeven voor het slopen op de locatie Schimmelpenninckstraat e.o, waarbij het gaat om 174 woningen en 8 bedrijfsruimten.

Op 8 December 2005 is er namelijk een motie aangenomen waarin o.a het volgende gestaan heeft;
“Spreekt als zijn oordeel uit;
dat uit een oogpunt van verantwoorde volkshuisvesting van de inwoners van Vlaardingen het tempo van slopen en dat van terugbouwen in herstructureringsgebieden met elkaar in de pas dienen te lopen;
verzoekt het college: vooralsnog te stoppen met het afgeven van intentieverklaringen tot sloop of sloopvergunningen, in elk geval tot er concreet bekend is wanneer de grond bouwrijp moet zijn ten behoeve van nieuwbouw en er een redelijk evenwicht is bereikt tussen het aantal gesloopte woningen en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.”

Van de voorwaarden zoals in deze motie verwoord heeft het college nog niets terecht gebracht. De SP fractie is van mening dat deze aangenomen motie het college verplicht haar beleid met onmiddellijke ingang af te stemmen op deze motie van de raad. Het kan toch niet zo zijn dat er mooie sier is gemaakt door deze motie uitgebreid op de gemeentelijke pagina’s van Groot Vlaardingen te behandelen en het college vervolgens gewoon zijn ‘oude gang’ blijft gaan. Wat is een motie het college waard vragen wij ons dus af.
De SP kan hier kort over zijn en heeft maar enkele vragen;
1. Hoe kunt u dit verklaren?
2. Heeft het college de motie niet begrepen?
3. Of heeft het college lak aan de bij meerderheid aangenomen moties van de raad.

Namens de SP fractie’
Ingrid Wijker

U bent hier