h

SP in 1994 al voor behoud Holierhoeksepolder

1 februari 2006

SP in 1994 al voor behoud Holierhoeksepolder

In 1994 sprak voormalig SP gemeenteraadslid en Tweede Kamerlid Remi Poppe zich al uit vóór het behoud van de Holierhoeksepolder. Hij diende hier een initiatiefvoorstel over in die unaniem gesteund werd, van VVD tot SP.

Woudweg
Foto: © Paul Meuldijk/Actiecomité Behoud Woudweg

Het 13de eeuwse landschap moest beschermd worden tegen het omploegen van de polder voor verdere recreatie mogelijkheden. Gelukkig zag men in dat natuur een vorm van recreatie opzich is.

Vandaag de dag wordt deze polder in het Midden-Delfland wederom bedreigt door absurde reconstructie plannen. Actiecomité Behoud Woudweg maakt zich hier hard tegen.

Initiatiefvoorstel (artikel 35 Reglement van Orde), voor uw raadsvergadering van 2 februari 1994

Vlaardingen, 27 januari 1994

Voorstel inzake Voorontwerp-plan ex artikel 40 Reconstructiewet Midden Delfland deelgebied "ABTSWOUDE' voor het deel Holiërhoekse polder
Aan de gemeenteraad.

Inleiding

In mei 1993 publiceerde de Reconstructiecommissie Midden Delfland het Voorontwerp-plan ex artikel 40 Reconstructiewet Midden Delfland voor het deelgebied 'Abtswoude'.

Het betreft hier o.a. de op Vlaardings grondgebied gelegen Holiërhoekse polder. Het plan omvat het vrijwel geheel omvormen van de Holiërhoekse polder tot een recreatiegebied met water- en bospartijen, autowegen, parkeerplaatsen en wandel- en fietspaden.

De uit de 13e eeuw stammende Holiërhoekse polder kan gezien worden als een cultuurhistorisch landschap, een monument als het ware. Het betreft een van de weinige, in onze provincie overgebleven oorspronkelijke polderlandschappen.
De veehouders, die in deze polder gevestigd zijn, exploiteren hun bedrijf op een wijze die past in het karakter van de polder.

Volgens genoemd ontwerp-plan zal het historisch polderlandschap van de Holiërhoekse polder verdwijnen.

Conclusie

Het verdwijnen van de Holiërhoekse polder als cultuurhistorisch landschap zal een verdere verarming van onze woon- en leefomgeving betekenen.
Het is ongewenst dit gebied zodanig te reconstrueren dat de huidige landschappelijke waarde onherstelbaar verloren gaat.
De Holiërhoekse polder heeft in zijn hoedanigheid als cultuurhistorisch landschap reeds een recreatieve en educatieve functie.

Overwegende:

-dat de Holiërhoekse polder een bijzondere waarde heeft in onze zwaar geïndustrialiseerde omgeving.
-dat het gaat om het laatste, vrijwel onaangetaste cultuurhistorisch landschap, op Vlaardings grondgebied.
-dat de Holiërhoekse polder in zijn huidige vorm en gebruik reeds een recreatieve en ook educatieve functie heeft.

BESLUIT:

De Reconstructiecommissie te berichten niet te kunnen instemmen met de plannen zoals omschreven in het Voorontwerp-plan ex artikel 40 van de Reconstructiewet deelplan "Abtswoude".

Om te voldoen aan de behoefte aan recreatiemogelijkheden en aan in de Reconstructiewet Midden Delfland vastgelegde voorwaarden, de Reconstructiecommissie, de volgende oplossingen voor te leggen:

-het gebied te ontsluiten met wandel- en fietspaden en mogelijk ook ruiterpaden met behoud van het historisch karakter van de Holiërhoekse polder .
-vis- en rustplaatsen langs de Zweth aan te leggen.
-het broed- en verblijfgebied van weidevogels (momenteel bedreigde vogelsoorten) daarbij te ontzien.
-op enkele plaatsen kleinschalige recreatieve voorzieningen aan te leggen, zonder het ruimtelijk karakter van de polder aan te tasten.
de veehouders hun bedrijf in de Holiërhoekse polder te laten uitoefenen, hen te betrekken bij het beheer van het gebied en hen te verzoeken om hun bedrijven deels een educatieve functie te geven.
-parkeervoorzieningen niet in de polder aan te leggen.

Een en ander in kaart te brengen en met begeleidend schrijven bij de Reconstructiecommissie in te dienen.

De (voorlopige) initiatiefnemers tot dit voorstel:

Remi Poppe SP-fraktievoorzitter
W. van Rijn D66-fraktievoorzitter

U bent hier