h

SP stelt vragen over asbest in openbare gebouwen

10 februari 2006

SP stelt vragen over asbest in openbare gebouwen

Naar aanleiding van een krantenbericht waarin het Comité Asbestslachtoffers in Hoorn eist dat er een snelle asbestinventarisatie en sanering in scholen en openbare gebouwen moet komen, heeft de SP fractie in Vlaardingen die al sinds de jaren zeventig actief betrokken is bij de strijd tegen het gebruik van asbest gemeend wederom vragen te moeten stellen aan het college.

De SP vraagt of het juist is dat er voor gemeentelijke gebouwen een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden, en als dit het geval is, willen wij van het college weten of zij dit ook gedaan bij schoolgebouwen.

Verder willen wij graag van het college vernemen of er bij eventueel gevonden asbest sprake is geweest van verspreiding van vrije asbestvezels.
De SP wil ook weten of er in andere gebouwen, met een publiek karakter, en woonhuizen ook een inventariserend onderzoek heeft plaats gevonden, als dit niet het geval is vragen wij of het college bereid is aan te dringen bij eigenaren van dergelijke gebouwen dat er ook bij hen een asbest inventarisatie plaats moet vinden.

Schriftelijke vragen
Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van orde; onderzoek asbest

Geacht college,

U weet dat wij als fractie altijd, en bij herhaling, in de loop der jaren hebben aangedrongen op maatregelen in verband met het risico van asbest in gebouwen.
Steeds meer blijkt dat situaties welke tot nu toe steeds als zeer onwaarschijnlijk en slechts als zeer beperkt risico zijn gehanteerd, toch vreselijke gevolgen kunnen hebben. Een postbode die werkte in een omgeving met asbestcement afval verharde wegen, vrouwen van werknemers die in aanraking kwamen met de werkkleding van hun echtgenoot. Mensen die in hun jeugd op erven speelden waarop ook asbestafval was gebruikt.
Al sinds de jaren zeventig is onze partij actief betrokken bij de strijd tegen het gebruik van asbest. En daar zijn we helaas nog lang niet mee klaar, Het bericht uit Amersfoort zette ons weer aan het denken over de eventuele asbest gevolgen in onze stad. Mede naar aanleiding van het indertijd aangetroffen asbest in de Stadsgehoorzaal, heeft bovenstaande bij ons de volgende vragen opgeroepen;

1.Acht het college, nu blijkt dat personeel van een met asbest besmette school de dodelijke asbestziekte mesothelioom heeft gekregen denkbaar dat personeel van de Stadsgehoorzaal onverhoopt enig risico heeft gelopen? Zo nee, waarom niet?

2.Zo ja, bent u bereidt indien personeelsleden en oud personeels leden dit zouden wensen, een verklaring te geven dat ze onverhoopt enig risico hebben gelopen tijdens hun werkzaamheden?

3.Is het juist dat er voor gemeentelijke gebouwen een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden? Zo ja, was dit ook het geval voor schoolgebouwen, is er in gemeentelijke gebouwen asbest gevonden en als dit het geval is, was er ook mogelijk sprake van verspreiding van vrije asbestvezel in die gevallen?

4. Kunt u de raad, naar aanleiding van de situatie in Amersfoort inzicht geven van alle mogelijke risicovolle situaties die zijn aangetroffen?

5. Bent u bereid om naar aanleiding van de ervaring in Amersfoort alle gegevens van de asbestinventarisatie door deskundigen nog eens kritisch te laten onderzoeken op mogelijke risico factoren? Zo nee waarom niet?

Tot slot,

6. Heeft er in andere gebouwen, met een publiek karakter, en woonhuizen, al een dergelijk inventariserend onderzoek plaats gevonden? Zo nee, bent u bereidt om bij eigenaren van dergelijke gebouwen sterk aan te dringen op een asbest inventarisatie? Zo nee waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie.
Ingrid Wijker

U bent hier