h

Vlaardingen staat bloot aan radioactieve-straling

27 februari 2006

Vlaardingen staat bloot aan radioactieve-straling

De SP werd getipt over de aanwezigheid van schadelijke radioactieve straling aan de Waterleidingstraat te Vlaardingen. Na onderzoek is gebleken dat deze wordt veroorzaakt door röntgentechnisch lasonderzoek aan de Koning Wilhelminahaven. Radioactieve straling kan gevaar opleveren, met name bij zwangere vrouwen. De SP is bezorgd, en stelde de volgende vragen..

Bij ons kwam een melding binnen dat detectiepoortjes voor radioactieve straling bij het bedrijf Zethameta aan Waterleidingstraat alarm slaan op momenten dat bij het naburige bedrijf J.de Jonge Flowsystems aan de Kon. Wilhelminahaven ZZ röntgentechnisch lasonderzoek wordt verricht. Het gaat hier bij om vrij grote afstanden tussen genoemd lasonderzoek en de detectiepoorten, waartussen zich ook de openbare weg bevindt.
Bij een bezoek aan de Zethameta is de juistheid van deze melding bevestigd. J.de Jonge Flowsystems waarschuwt wel als röntgentechnisch lasonderzoek gaat worden verricht.

Bij bezoek aan de directeur van J.de Jonge Flowsystems is een en ander tevens bevestigd. Naar aanleiding van onze bemoeienis met deze situatie heeft de directeur van J. de Jonge Flowsystems ons mondeling zowel als schriftelijk (e-mail) gemeld dat men naar aanleiding van onze bemoeienis een stralingsdeskundige in de hand heeft genomen om hen te adviseren hoe uittredende straling nog verder kan worden beperkt. Telefonisch heeft men ons gemeld dat uit dit onderzoek is gebleken dat er geen normen zouden worden overschreden. Wij waarderen zoals u begrijpt dit snelle handelen van J.de Jonge Flowsystems. Wij weten echter niet of er spraken is van een echt onafhankelijk onderzoek.

Gezien de strenge normen van het Besluit stralingsbescherming van 16 juli 2001 achten wij een streng toezicht van de overheid op zijn plaats

Volgens het Besluit stralingsbescherming van 16 juli 2001, artikel 5, dient een ondernemer er voor te zorgen dat de effectieve of equivalente doses van individuele personen, in samenhang met het aantal blootgestelde personen, ten gevolge van een handeling zo laag zijn als redelijkerwijs mogelijk is. Ook dient de ondernemer ervoor te zorgen dat met betrekking tot potentiële blootstelling zowel de dosis bij blootstelling als de kans op een blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. Het betreft hier niet alleen de potentiële kans op straling voor het eigen personeel, maar ook voor iedereen die in de omgeving werkt of van de openbare weg, in dit geval de Waterleidingstraat, gebruikt maakt op momenten van röntgentechnologisch lasonderzoek. Er werken ook vrouwen op beide bedrijven. In genoemd Besluit is voor vrouwen het artikel 16 opgenomen, waarin is verplicht dat de ondernemer ervoor moet zorgen dat vrouwen die ten gevolge van een handeling kunnen worden blootgesteld aan ioniserende straling voor aanvang van het verrichten van handelingen zijn geïnformeerd over; a. de noodzaak om een zwangerschap in een vroeg stadium melden; b. de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling voor het ongeboren kind door uitwendige bestraling of besmetting; c. de risico’s die een kind dat borstvoeding krijgt, loopt bij besmetting van de moeder.

De directeur heeft ons verzekerd dat er alleen röntgentechnologisch lasonderzoek word verricht in de avonduren als er geen vrouwelijke werknemers op het bedrijf zijn. Dat moeten we dus aannemen. Maar omdat ook bij omliggende bedrijven vrouwen werken lijkt ons een dergelijke mededeling onvoldoende. Reden waarom ons de naleving van genoemd artikel 16 dus onwaarschijnlijk lijkt. En vrouwen kunnen op die momenten natuurlijk ook van de openbare weg gebruik maken. Aangezien er meer constructiebedrijven in Vlaardingen zijn zal er mogelijk ook bij andere bedrijven gebruik gemaakt worden van röntgentechnisch lasonderzoek. Gezien het feit dat de scherpe regels van het Besluit stralingsbescherming er niet voor niets zullen zijn, en ondanks het feit dat na ons gesprek de directie van J. de Jonge Flowsystems snel handelde, hebben wij toch een aantal vragen.

1. Welke instantie is in onze regio verantwoordelijk voor de handhaving van het Besluit stralingsbescherming?
2 is het college bereidt na te laten gaan of het in opdracht van J. de Jonge Flowsystems uitgevoerde onderzoek voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft de onderzoeksmethoden en of de conclusies overeenstemmen met artikelen 5 en 16 van het Besluit stralingsbescherming?
2. Is het college het met ons eens dat er kennelijk spraken is van falende handhaving?
3. Kan het college aangeven bij welke bedrijven in Vlaardingen dergelijke onderzoeken nog meer plaatsvinden?
4. Acht het college zich verantwoordelijk voor de mogelijke ioniserende straling op de openbare weg? Zo ja, is het college bereidt te onderzoeken waar mogelijk nog meer spraken kan zijn van ioniserende straling in de publieke ruimte?
5. Bent u bereidt bij de bevoegde instanties ten sterkste aan te dringen op een betere handhaving, en daar vervolgens zelf op toe te zien, voor zowel de werkvloer als op ‘uitstraling’ naar de publieke ruimte?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de SP fractie

Ingrid WijkerIngrid Wijker

U bent hier