h

Schriftelijke vragen over de tijdelijke verhuur van woningen in de Babberspolder-Oost

13 maart 2006

Schriftelijke vragen over de tijdelijke verhuur van woningen in de Babberspolder-Oost

In Groot Vlaardingen van 8 maart stond een advertentie van Waterweg Wonen. Daarin worden woningen in de Babberspolder-Oost voor tijdelijke verhuur aangeboden. Het gaat om 2 en drie kamerwoningen,deze zijn tijdelijk te huren tot ëën december van dit jaar.
Het gaat dus om een huur zonder recht op wettelijke huurbescherming.
De huren zijn naar onze mening echter zo hoog, van 170 tot 190 Euro's of meer, dat het naar onze mening voor deze al jaren verwaarloosde woningen, niet redelijk is om niet te moeten voldoen aan de huurwetgeving met recht op huurbescherming.
De enige voorwaarde die WaWo geeft is dat ze de woningen wind en waterdicht zullen houden.
Het lijkt ons dat Waterweg Wonen misbruik maakt van de woningnood die deze corporatie, als gevolg van sloop van betaalbare huurwoningen, zelfs mede veroorzaakt. Waterweg Wonen gaat zo met deze huurprijzen, zonder enige tegenprestatie of kosten aan achterstallig onderhoud, nog even snel voor de sloop vele duizenden euro’s binnen halen.
Per ëën december kunnen dan de huurders zonder pardon weer op straat gezet worden zonder enig recht op huurbescherming, ondanks dat ze dan tot ruim 1700 Euro hebben moeten betalen aan Waterweg Wonen.

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van orde; verhuur van de woningen Babberspolder-Oost

Geacht demissionair college,

In Groot Vlaardingen van 8 maart stond een advertentie van Waterweg Wonen. Daarin worden woningen in de Babberspolder-Oost voor tijdelijke verhuur aangeboden. Het gaat om 2 en drie kamerwoningen,deze zijn tijdelijk te huren tot ëën december van dit jaar.
Het gaat dus om een huur zonder recht op wettelijke huurbescherming.
De huren zijn naar onze mening echter zo hoog, van 170 tot 190 Euro's of meer, dat het naar onze mening voor deze al jaren verwaarloosde woningen, niet redelijk is om niet te moeten voldoen aan de huurwetgeving met recht op huurbescherming.
De enige voorwaarde die WaWo geeft is dat ze de woningen wind en waterdicht zullen houden.
Het lijkt ons dat Waterweg Wonen misbruik maakt van de woningnood die deze corporatie, als gevolg van sloop van betaalbare huurwoningen, zelfs mede veroorzaakt. Waterweg Wonen gaat zo met deze huurprijzen, zonder enige tegenprestatie of kosten aan achterstallig onderhoud, nog even snel voor de sloop vele duizenden euro’s binnen halen.
Per ëën december kunnen dan de huurders zonder pardon weer op straat gezet worden zonder enig recht op huurbescherming, ondanks dat ze dan tot ruim 1700 Euro hebben moeten betalen aan Waterweg Wonen.
Omdat ook het thans demissionaire college de ontwikkelingen rond sloopplannen politiek heeft gesteund, hebben wij enige vragen.

1.Is het college bereid na te (laten) gaan of dergelijke huurprijzen en onder deze voorwaarden, zonder het wettelijke recht op huurbescherming, wel is toegestaan? Zo nee waarom niet. Zo ja kunt u de raad daarover dan spoedig informeren?
2. De huurders worden volgens de advertentie verplicht te blijven reageren op het aanbod van vaste huurwoningen, kan het college aangeven hoe groot de kans is dat deze huurders voor 1 december 2006 op een vaste huurwoning kunnen rekenen?
3. Kunnen de tijdelijke huurders na negen maanden en 1700 Euro armer, weer zomaar op straat worden gezet als ze geen vaste huurwoning konden bemachtigen? Zo ja, acht u een dergelijke ontwikkeling aanvaardbaar en rechtvaardig?
4. Indien er binnen negen maanden geen huurwoning voor deze tijdelijke huurders vrijkomt, welke kans klein is, gezien de ook door u geconstateerde wachttijd van minimaal vier jaar voor starters, bent u dan bereid huisuitzetting te voorkomen totdat er, op grond van de voor iedereen gebruikelijke inschrijvingsprocedure, een vaste woning voor hen beschikbaar is? Zo nee waarom niet?
5. Volgens de advertentie is dit 'aanbod' slechts voor huishoudens zonder kinderen, maar er resten tot ëën december nog negen maanden, indien er sprake zou zijn van gezinsuitbreiding, kan dat gezin met kind ook op straat worden gezet? Zo ja, staat u dat dan toe, en zo nee wat doet u daar dan aan?
5. Indien deze huurders na negen maanden door Waterweg Wonen weer op straat zouden worden gezet, kunt u dan aangeven welke huisvestingsmogelijkheden er dan nog voor hen zijn, of worden dat dan mensen zonder dak boven het hoofd, daklozen dus?

Namens de SP fractie,

Ingrid Wijker

U bent hier