h

Vragen over grondverkoop in Indische Buurt

6 maart 2006

Vragen over grondverkoop in Indische Buurt

Een gemeentelijk beleid waardoor de woningnood aan betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren onder het huidige college is opgelopen tot wachttijden van 4 is een pijnlijke zaak. De SP vindt grondbezit altijd van belang voor gemeenten om het woningbouwbeleid te kunnen sturen.

Wie een grondpositie heeft kan in ons land veel bepalen over wat er op gebouwd zal worden.
Daarom is er ook een Wet Voorkeursrecht gemeenten, opdat een gemeente als eerste gerechtigd is grond te verwerven voor woningbouw. De SP vraagt zich af of het college van Vlaardingen van dit recht gebruik kan maken, en zo ja of dat ook gedaan is in voorkomende gevallen.

De SP vermoed dat een projectontwikkelaar de grond de grond tussen de Floreslaan en de Marathonweg heeft kunnen verwerven.(Daar waar voorheen een tuincentrum was gevestigd)

Om dit bevestigd te zien wil de SP via schriftelijke vragen weten of dit zo is en of het klopt dat de gemeente er geen interesse in had of dat de gemeente uberhaupt wel een poging gedaan heeft deze grond te verwerven.
Wij vrezen, mocht dit allemaal kloppen, voor de positie van de gemeente, dit omdat er veel zeggenschap verloren gaat over de eventuele nieuwe bestemming die het zal krijgen.

Daarom stellen wij ook de vraag of het college nu verplicht is te gaan onderhandelen met de projectontwikkelaar en of het wel verantwoord is in tijden van grondschaarste en woningnood grond in handen van een projectontwikkelaar te laten vallen.

Wij willen weten welke positie de gemeente nog heeft, als een nieuwe bestemming woningbouw zou worden, betreffende wat er gebouwd zal worden, bijvoorbeeld sociale woningbouw of alleen dure koopwoningen?

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen 03-03-06

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde.

Onderwerp; grondverwerving

Geacht college,

Een gemeentelijk beleid waardoor de woningnood aan betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren is opgelopen tot wachttijden van 4 jaar (zie uw nota “starters op de woningmarkt”) is een pijnlijke zaak. Grondbezit is altijd van belang voor gemeenten om het woningbouwbeleid te kunnen sturen. Wie een grondpositie heeft kan in ons land veel bepalen over wat er op gebouwd zal worden. Daarom is er ook een Wet Voorkeursrecht gemeenten, opdat een gemeente als eerste gerechtigd is grond te verwerven voor woningbouw. Wij vragen ons af of het college van dit recht gebruik kan maken, en zo ja of dat ook gedaan is in voorkomende gevallen.

Een ‘geval’ is de grond tussen de Floreslaan en de Marathonweg. Daar waar voorheen een tuincentrum was gevestigd. Daarover hebben wij wat vragen;

1. Is het juist dat een projectontwikkelaar deze grond heeft kunnen verwerven? Zo ja,

2. Is het juist dat de gemeente er geen interesse in had om deze grond te verwerven, of heeft de gemeente wel een poging gedaan om deze grond te verwerven?

3. Hebt u gebruik kunnen maken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten? Zo nee waarom niet?

3. Welke plannen zijn er van gemeentewege met deze grond?

4. Is de gemeente nu verplicht te onderhandelen met de projectontwikkelaar over de bestemming en het gebruik van deze grond?

5. Welke positie heeft de gemeente nog, als een nieuwe bestemming woningbouw zou worden, betreffende wat er gebouwd zal worden, bijvoorbeeld sociale woningbouw of alleen dure koopwoningen?

6. Gaat de eerste landelijke ‘snuffelpaal’ (eigenlijk een historisch monumentje) van het RIVM die daar nog steeds staat dan ook weg? Zo ja, acht u dat verantwoord en gaat het RIVM daar zomaar mee akkoord?

7. Acht u het verantwoord, in tijden van grondschaarste en woningnood, om grond binnen de gemeente in handen van een projectontwikkelaar te laten komen? Zo ja waarom vindt u dit verantwoord ?

Namens de SP fractie

Ingrid Wijker

U bent hier