h

Gemeente Vlaardingen neemt asbestprobleem niet serieus

25 september 2006

Gemeente Vlaardingen neemt asbestprobleem niet serieus

Uit een onderzoekje van SP raadslid Alke van Marsbergen, blijk dat de gemeente Vlaardingen het niet zo nauw neemt met de wet en regelgeving over asbest. Uit het overzicht van de gemeente 2000 t/m 2005 blijkt dat bij drie locaties; Markt 11, Hoflaan 43 en Industieweg 9, asbest sanering noodzakelijk is. Het is nu eind 2006 en de noodzakelijke sanering is slechts deels gedaan. Bij navraag bij het verantwoordelijk departement wordt gesteld dat dit een gevolg is van onvoldoende financiële middelen. Dit is voor de SP fractie onacceptabel,het kan nooit zo zijn dat financiele middelen boven de gezondheid van de gebruikers van de desbetreffende panden wordt geplaatst

Over 5 gebouwen van de gemeente Vlaardingen namelijk; Heemtuinpad 2, Lepelaarsingel 12, Westhavenplaats 25, Groen van Prinstererstraat 91 en Spechtlaan 494, is in zijn geheel geen asbestinventarisatie bekend, ondanks, gezien het bouwjaar van deze gebouwen, dit wel volgens de wet en regelgeving verplicht is.

Verder komt er uit navraag bij het verantwoordelijk departement naar voren dat er voor enkele van de asbest bezittende gebouwen (waar geen noodzaak tot saneren is) er geen asbest protocol is opgesteld. Zo een protocol is er voor de veiligheid van bijvoorbeeld een klusjesman. want in zo een protocol staat precies waar in het gebouw asbest aanwezig is en waar je dus maar beter geen gaatje in de muur kan gaan boren.

De Sp fractie is van mening dat juist een lokale overheid. zoals de gemeente Vlaardingen het goede voorbeeld moet geven waar het gaat om wet en regel geving. Dit is voor van marsbergen dan ook rede temeer om het college via art 36. over zijn bevindingen, aan de tand te voelen.


Vlaardingen, 25 September 2006,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 tijdelijk Reglement van Orde: Asbest in gemeentelijke gebouwen

Geacht college,

Naar aanleiding van inzage in de raporten over asbest in gemeentelijke gebouwen hebben wij vragen over het volgende;

Uit het overzicht van de gemeente 2000 t/m 2005 blijkt dat bij drie locaties; Markt 11, Hoflaan 43 en Industieweg 9, asbest sanering noodzakelijk is. Het is nu eind 2006 en de noodzakelijke sanering is slechts deels gedaan. Bij navraag bij het verantwoordelijk departement wordt gesteld dat dit een gevolg is van onvoldoende financiële middelen.

Over 5 gebouwen van de gemeente Vlaardingen; Heemtuinpad 2, Lepelaarsingel 12, Westhavenplaats 25, Groen van Prinstererstraat 91 en Spechtlaan 494, is in zijn geheel geen asbestinventarisatie bekend, ondanks, gezien de het bouwjaar van deze gebouwen, dit wel volgens de wet en regelgeving verplicht is.

Uit navraag bij het verantwoordelijk departement komt naar voren dat er voor enkele van de asbest bezittende gebouwen (waar geen noodzaak tot saneren is) er geen asbest protocol is opgesteld. Iets dat volgens de ARBO-wetgeving echter wel verplicht is!

Op basis van het hierbovenstaande heeft de SP de volgende vragen;
1. Is het waar dat de noodzakelijke asbestsanering maar gedeeltelijk is uitgevoerd omdat de financiële middelen hiervoor ontoereikend zijn? Zo ja, kunt u een raming geven van de door u ingeschaalde financiële waarde van de gezondheid van uw ambtenaren? Zo nee, wat is de reden dat deze, volgens uw eigen gegevens, noodzakelijke sanering nog niet is uitgevoerd?
2. Waar precies bevindt zich de asbest van de locaties Markt 11, Hoflaan 43 en Industrieweg 9?
3. Gaat het in deze drie gebouwen, waar de noodzakelijke sanering maar deels is uit gevoerd, om niet-hechtgebonden (spuitasbest en isolatie materiaal) of hechtgebonden asbest?
4. Worden er op deze drie locaties geregeld luchttesten uitgevoerd? Zo ja, wat zijn hiervan de laatst gemeten waardes? Zo nee, waarom niet?
5. Wat is de oorzaak dat er voor de gebouwen Heemtuinpad 2, Lepelaarsingel 12, Westhavenplaats 25, Groen van Prinstererstraat 91 en Spechtlaan 494 geen asbestraportage is terug te vinden?
6. Deelt het college de overtuiging dat, gezien het bouwjaar, in de gebouwen zonder asbestrapportage direct luchtmetingen dienen te worden uitgevoerd, en er als nog met spoed een asbestrapportage moet worden opgemaakt?
7. Kan het college aangeven voor welke gebouwen er geen asbestprotocol aanwezig is in de gevallen dit wel verplicht is?
8. Kan het college aangeven op welk moment er wél voor alle gebouwen, waarin asbest aanwezig is, een asbest protocol zal zijn?
9. Is het college het met de SP eens dat zonder zo’n protocol onnodig veel risico’s worden genomen?
10. Is het college het met de SP eens dat zij als bestuurders van Vlaardingen een voorbeeldfunctie hebben waar het gaat om naleving en handhaving van wet en regelgeving?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Alke van Marsbergen

U bent hier