h

Schriftelijkevragen omtrent bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten

13 september 2006

Schriftelijkevragen omtrent bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten

Ingrid Wijker heeft vandaag schriftelijk een aantal vragen gesteld aan het college van B&W over de bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten. Het Volksbos en het daarnaast gelegen broedgebied de Rietputten zijn voor de hele regio, en zeker voor Vlaardingen, uniek in haar flora en fauna. Helaas is het momenteel zo slecht bereikbaar. Men is noodgedwongen om onbeschermd een gevaarlijke weg over te steken, en het ontbreekt aan een redelijk ontsluitingsfietspad vanuit de Westwijk.

Het Volksbos
Het Volksbos en de Rietputten; een uniek stukje natuur voor de hele regio.

Vlaardingen, 14 september 2006,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 tijdelijk Reglement van Orde: Bereikbaarheid van het Volksbos / de Rietputten.

Geacht college,

Zoals u ongetwijfeld nog wel zult weten is het ‘volksbos’ in het Lickebaertgebied op initiatief van de inwoners van Vlaardingen, Maassluis en omliggende gemeenten gesticht op 12 december 1992.
Vele duizenden mensen hebben toen de nadrukkelijke wil van Provinciale Staten en de Rijksoverheid (er was sprake van een dreigende ‘aanwijzing’ van de minister van VROM) om hier een afvalstort te realiseren, getrotseerd.

Dit was een uniek protest tegen een door velen ongewenst overheidsbeleid, geweldloos en in zekere zin op ludieke wijze, is er een prachtig bos en nu ook officieel erkent prachtig natuurgebied op Vlaardingsgrondgebied onstaan, Iets waar veel inwoners vandaag de dag nog trost op te zijn.

Helaas is dit gebied nog niet echt makkelijk berijkbaar, in tegendeel. Het is lastig, en zeker voor ouders met kinderen, moeilijk zoniet gevaarlijk om er te komen. Dat heeft de bevolking, die zich zo voor dit bos en tegen de afvalstort heeft ingezet, niet verdiend. Vandaar dat wij u de volgende vragen voorleggen;

1. Deelt het college de opvatting dat het gebied de Rietputten momenteel minimaal bereikbaar is, en dat de Maassluisedijk als redelijk drukke verbinding tussen Vlaardingen en Maassluis voor fietsers (zeker kinderen) ongeschikt en gevaarlijk is?

2. Er is ooit sprake geweest van het plan om over de Maassluisedijk een zebrapad aan te leggen ter hoogte van de ingang van het Volksbos / de Rietputten, in hoeverre is dit nog aan de orde en wanneer denkt het college dat te kunnen realiseren?

3. Is het juist dat de mogelijke inpassing van een fietspad langs het spoor richting de Westwijk is geschrapt, dan wel is uitgesteld tot de realisatie van het nog te vestigen bedrijventerrein Verguldehand-West?

4. Deelt het college de veronderstelling dat wachten met de aanleg van een ontsluitingsweg tot de realisering van het bedrijventerrein Velguldehand-West erg lang kan gaan duren i.v.m met de onduidelijkheid van het termijn van de realisatie?

5. Is het college met ons de opvatting toegedaan dat dit uitzonderlijke nieuwe natuurgebied, het Volksbos/ de Rietputten, waarvan het bos is aangelegd door de bevolking, ook door de bevolking goed, veilig en eenvoudig bereikbaar dient te zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen zou het college willen nemen om aan die voorwaarden op korte termijn te voldoen?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Ingrid Wijker

U bent hier