h

SP stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van het onwel worden van kinderen in de Kathedraal

26 september 2006

SP stelt schriftelijke vragen naar aanleiding van het onwel worden van kinderen in de Kathedraal

SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld op basis van art. 36 van het tijdelijk regelement van orde. Dit naar aanleiding van het ernstige incident van afgelopen zaterdag nacht aan de Koninging Wilhelminahaven: 9 jongeren, waar van enkele zeer jong, werden onwel na tijdens schuimparty in Club Kathedraal. De jongeren werden opgenomen in het Vlietlandziekenhuis:

Wij zijn erg geschrokken over het ernistige incident dat zich afgelopen zaterdagnacht heeft voltrokken in discotheek ‘Kathedraal’ aan de Koningin WIlhelminahaven. Met name de zeer jonge leeftijd van de kinderen die midden in de nacht onwel werden bezorgd ons.

In het verleden hanteerde Club Kathedraal de huisregel dat toegang slechts tot jongeren vanaf 16 jaar werdt geboden. Met de ‘afterschool’ feesten wordt hier vanafgeweken, en is de minimale leeftijd 14 jaar. Er was zelfs spraken van de aanwezigheid van nóg jongere kinderen, Club Kathedraal geeft aan dat door steeksproefgewijze controle niet kan worden gegarandeerd dat de bezoekers daadwerkelijk een vooraf bepaalde minimumleeftijd hebben gepasseerd.

Het is naar ons mening dat de verantwoordelijkheid van het trachten te voorkomen van dit soort ernstige incidenten grotendeels is toegeschreven aan het lokaal bestuur, met vanzelfsprekend de uitzondering van dat wat zich buiten haar kaders bevindt. We gaan er dan ook vanuit dat de Vlaardingse burger mag verwachten dat het college de juiste handelingen onderneemt om te pogen incidenten als deze te voorkomen. Gezien het handelen van de burgemeester omtrent eerder incidenten binnen de horeca hebben wij daar ook wel een goed gevoel over, doch rest ons nog het stellen van enkele vragen;


Vlaardingen, 26 september 2006,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 tijdelijk Reglement van Orde: Jongeren onwel in Club Kathedraal.

Geacht college,

Wij zijn erg geschrokken over het ernistige incident dat zich afgelopen zaterdagnacht heeft voltrokken in discotheek ‘Kathedraal’ aan de Koningin WIlhelminahaven. Met name de zeer jonge leeftijd van de kinderen die midden in de nacht onwel werden bezorgd ons.

In het verleden hanteerde Club Kathedraal de huisregel dat toegang slechts tot jongeren vanaf 16 jaar werdt geboden. Met de ‘afterschool’ feesten wordt hier vanafgeweken, en is de minimale leeftijd 14 jaar. Er was zelfs spraken van de aanwezigheid van nóg jongere kinderen, Club Kathedraal geeft aan dat door steeksproefgewijze controle niet kan worden gegarandeerd dat de bezoekers daadwerkelijk een vooraf bepaalde minimumleeftijd hebben gepasseerd.

Het is naar ons mening dat de verantwoordelijkheid van het trachten te voorkomen van dit soort ernstige incidenten grotendeels is toegeschreven aan het lokaal bestuur, met vanzelfsprekend de uitzondering van dat wat zich buiten haar kaders bevindt. We gaan er dan ook vanuit dat de Vlaardingse burger mag verwachten dat het college de juiste handelingen onderneemt om te pogen incidenten als deze te voorkomen. Gezien het handelen van de burgemeester omtrent eerder incidenten binnen de horeca hebben wij daar ook wel een goed gevoel over, doch rest ons nog het stellen van enkele vragen;

1. Deelt u met ons de bezorgdheid over de aanwezigheid van zeer jonge kinderen tijdens nachtelijke discofeesten?
2. Bent u met ons van mening dat de laatste zin van artikel 20, eerste lid van de Drank en Horecawet* momenteel niet kan worden gegarandeerd bij Vlaardingse alcoholverstrekkende gelegenheden met een nachtvergunning, ondanks de door de betreffende instanties genomen maatregelen? Zo ja, bent u van mening dat, wanneer nodig, de Algemene Plaatselijke Verordening moet worden aangepast zodat er een minimale ondergrens kan worden gesteld aan de minimale toegangsleeftijd?
3. Beschikt Club Kathedraal over de juiste gebruiksvergunning en voldeden de ontsnappingsvoorzieningen aan de eisen om de ontruiming tot een vlotte voleinding te kunnen brengen?
4. Hoeveel bezoekers waren er aanwezig tijdens het feest, en voor hoeveel bezoekers biedt de gebruiksvergunning van Club Kathedraal de ruimte?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra

*Drank- en Horecawet, artikel 20, lid 1;
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, welke drank echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

U bent hier